Facebook
Naziv: Općina dubašljanska (fond)
Signatura: HR-DARI-535
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: Od (hrvatski)
Druge oznake: Inventarni broj: JU-125 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1918 - 1941
Arhivske jedinica: 0.60 d/m
Tehničke jedinica: 38 knj. ; 1.50 kut.
Odgovornost: Općina dubašljanska (stvaratelj) (1918-1941)
Povijest jedinice: Prigodom preuzimanja vlasti u Dubašnici od strane Općinskog narodnooslobodilačkog odbora 18.4.1945. preuzeta je sva pokretna i nepokretna imovina dotadašnjeg općinskog ureda, između ostalog i neke starije općinske knjige. To fragmentarno gradivo čuvalo se u pismohrani Mjesnog narodnog odbora odnosno Narodnog odbora općine do 1955. godine, a od tada u Mjesnom uredu Malinska.Vjerojatno je da je gradivo preuzeto zajedno s gradivom fonda Narodni odbor općine Dubašnica krajem 1970. godine o kojem preuzimanju nema podataka u službenim evidencijama arhiva. Fond pod nazivom Općinsko poglavarstvo Dubašnica i signaturom HR-DARI-433, s gradivom iz razdoblja 1882/1945 arhivistički je sređen 1997. godine, nakon što je njemu pridružen i dio gradiva izdvojen tijekom sređivanja fonda Narodni odbor općine Dubašnica. Do tada spisi iz različitih povijesnih razdoblja bili su pomiješani, a neke skupine spisa bile su djelomično sređene. Arhivističkim sređivanjem knjige su sređene po vrsti i unutar vrste kronološki, a spisi su podijeljeni u četiri osnovne serije po povijesnim razdobljima: 1882-1918, 1921-1941, 1941-1943, 1943-1945. Knjige nisu dijeljene po povijesnim razdobljima jer čine jedinstvenu sadržajnu i registraturnu cjelinu. Pri izradi Pregleda arhivskih fondova i zbirki započetoj 2001. godine došlo je do dijeljenja jedinstvenog fonda i formiranja tri zasebna fonda: Glavarstvo općine Dubašnica (HR-DARI-433, dakle signatura do tada jedinstvenog fonda pripala je ovom fondu), Općina dubašljanska (HR-DARI-535) i Općina Dubašnica (HR-DARI-601).
Način preuzimanja: Akvizicija nije zabilježena u Knjizi preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci.
Sadržaj jedinice: Od knjiga sačuvan je urudžbeni zapisnik za 1939 i kazalo za 1935. godinu te financijske knjige (glavne knjige i blagajnički dnevnici) upravne općine, financijske knjige poreznih općina i zaklada, evidencije poreza, taksi i potrošarina te razne druge financijske i ostale knjige kao i upisnici i iskazi vojnih obveznika. U spisima su sačuvani zapisnici sjednica općinskog zastupstva (1921-1928) i općinskog odbora (1937-1941), fragmentarni opći spisi (1934-1941), blagajnički spisi općine, porezne općine Poljica i općinskih zaklada i bratovština. Na kraju su izvorno ili tijekom sređivanja nastali izdvojeni predmetni spisi, među njima i primopredajni zapisnici kod promjene vlasti.
Izlučivanju: Nisu sačuvani podaci o izlučivanjima u pismohrani. Tijekom sređivanja nije obavljeno izlučivanje gradiva zbog njegove fragmentarnosti i vrijednosti.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen sumarno. Knjige su sređene po vrsti a unutar vrste kronološki. Spisi su podijeljeni u četiri serije: zapisnici sjednica, opći spisi, blagajnički spisi i izdvojeni predmetni spisi. Zapisnici sjednica sređeni su po vrsti tijela (općinsko zastupstvo, općinski odbor), a unutar vrste kronološki. Opći spisi sređeni su po broju općeg urudžbenog zapisnika. Blagajnički spisi, sređeni su po vrsti blagajne, unutar nje po godinama, a unutar godina po člancima blagajničkih dnevnika. Izvorno zatečeni izdvojeni predmetni spisi sređeni po kronološkom redu.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Gradivo je najvećim dijelom pisano na hrvatskom a djelomično na srpskom jeziku.
Obavijesna pomagala: DARI-433/SI - 1 Općinsko poglavarstvo Dubašnica (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1: Zemaljski sabor Markgrofovije Istre
HR-DARI- 433: Glavarstvo općine Dubašnica
HR-DARI- 601: Općina Dubašnica
HR-DARI- 799: Zbirka fragmenata. Gospodarstvo i bankarstvo do 1945.
HR-DARI- 876: Mjesni narodni odbor Dubašnica
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 2); Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Napomena o dopunskim izvorima: U kazalu urudžbenog zapisnika općih spisa za 1947. godinu Mjesnog narodnog odbora Dubašnica sadržano je i kazalo urudžbenog zapisnika za 1939. godinu pripadajuće fondu Općina Dubašljanska.
Literatura: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 529
Identifikator: HR-DARI/AJ 12201
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica