Facebook
Naziv: Općina Dubašnica (fond)
Signatura: HR-DARI-601
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: Odu (hrvatski)
Usporedni nazivi: Comune di Dobasnizza (talijanski)
Razdoblje: 1941 - 1945
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Općina Dubašnica (stvaratelj) (1941-1945)
Povijest jedinice: Prigodom preuzimanja vlasti u Dubašnici od strane Općinskog narodnooslobodilačkog odbora 18.4.1945. preuzeta je sva pokretna i nepokretna imovina dotadašnjeg općinskog ureda, između ostalog i neke starije općinske knjige. To fragmentarno gradivo čuvalo se u pismohrani Mjesnog narodnog odbora odnosno Narodnog odbora općine do 1955. godine, a od tada u Mjesnom uredu Malinska.Vjerojatno je da je gradivo preuzeto zajedno s gradivom fonda Narodni odbor općine Dubašnica krajem 1970. godine o kojem preuzimanju nema podataka u službenim evidencijama arhiva. Fond pod nazivom Općinsko poglavarstvo Dubašnica i signaturom HR-DARI-433, s gradivom iz razdoblja 1882/1945 arhivistički je sređen 1997. godine, nakon što je njemu pridružen i dio gradiva izdvojen tijekom sređivanja fonda Narodni odbor općine Dubašnica. Do tada spisi iz različitih povijesnih razdoblja bili su pomiješani, a neke skupine spisa bile su djelomično sređene. Arhivističkim sređivanjem knjige su sređene po vrsti i unutar vrste kronološki, a spisi su podijeljeni u četiri osnovne serije po povijesnim razdobljima: 1882-1918, 1921-1941, 1941-1943, 1943-1945. Knjige nisu dijeljene po povijesnim razdobljima jer čine jedinstvenu sadržajnu i registraturnu cjelinu. Pri izradi Pregleda arhivskih fondova i zbirki započetoj 2001. godine došlo je do dijeljenja jedinstvenog fonda i formiranja tri zasebna fonda: Glavarstvo općine Dubašnica (HR-DARI-433, dakle signatura do tada jedinstvenog fonda pripala je ovom fondu), Općina dubašljanska (HR-DARI-535) i Općina Dubašnica (HR-DARI-601).
Način preuzimanja: Akvizicija nije zabilježena u Knjizi preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci.
Sadržaj jedinice: Fond uključuje gradivo općinske uprave za vrijeme talijanske (1941-1943) i njemačke okupacijske vlasti (1943-1945). Od knjiga sačuvani su necjeloviti urudžbeni zapisnici općih spisa za 1941. i 1942., glavna knjiga, blagajnički dnevnik općinske uboške zaklade za 1941. te knjige vezane za neke općinske poreze, popise domaćinstava, pregled mrtvaca i poštanska knjiga. Iz razdoblja talijanske administracije sačuvani su spisi Prehrambenog ureda za 1943. godinu te par izdvojenih predmetnih spisa, proračun za 1942. i 1943. te dostave obavijesti o smrtnim slučajevima iz župnog ureda općini. Iz razdoblja 1943-1945 sačuvana su tri zapisnika sjednica općinskih tijela, općinskih odbora, prehrambenog i uboškog odbora iz 1944, blagajnički spisi (1944, 1945.) i izdvojeni predmetni spisi.
Izlučivanju: Nisu sačuvani podaci o izlučivanjima u pismohrani. Tijekom sređivanja nije obavljeno izlučivanje gradiva zbog njegove fragmentarnosti i vrijednosti.
Mjesta: Bogovići (Krk) ; Malinska ; Poljica (Krk)
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen sumarno. Knjige su sređene po vrsti a unutar vrste kronološki. Spisi su podijeljeni u dvije serije: Općina Dubašnica (1941-1943) i Općinsko poglavarstvo Dubašnica (1943-1945). Unutar serija odvojene su podserije. Unutar prve serije, u podseriji spisa Prehrambenog ureda spisi su sređeni prema broju općeg urudžbenog zapisnika, a ne prema posebnom broju očevidnika ureda jer nije sačuvan. Izdvojeni predmetni spisi sređeni su kronološki. U drugoj seriji odvojene su tri podserije. Zapisnici sjednica sređeni su po vrsti, a unutar vrste kronološki. Blagajnički spisi sređeni su po godinama, a unutar njih po članku blagajničkog dnevnika. Izdvojeni predmetni spisi nastali su tijekom sređivanja.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-433/SI - 1 Općinsko poglavarstvo Dubašnica (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 450: Općinski narodnooslobodilački odbor Dubašnica
HR-DARI- 535: Općina dubašljanska
HR-DARI- 876: Mjesni narodni odbor Dubašnica
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 2)
Napomena o dopunskim izvorima: U fondu Mjesni narodni odbor Dubašnica, u knjizi br.1 sadržan je i urudžbeni zapisnik talijanske općine Dubašnica za 1943. (do 9.9.), br. 1-2402, te privremene prijelazne uprave (13.-17.9.), br. 2404-2407. Navedeni fondovi referentni su zbog prednik/sljednik odnosa stvaratelja.
Literatura: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 537
Identifikator: HR-DARI/AJ 12267
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica