Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Dubašnica (fond)
Signatura: HR-DARI-876
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MNODub (hrvatski)
Druge oznake: Stara signatura: JU - 126 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1952
Arhivske jedinica: 1.20 d/m
Tehničke jedinica: 38 knj. ; 11 kut.
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Dubašnica (stvaratelj) (1945-1952)
Povijest jedinice: Prigodom rasformiranja MNO-a Dubašnica novoosnovani Narodni odbor općine Dubašnica preuzeo je arhivu iz razdoblja 1945-1952. Prilikom likvidacije NOO Dubašnica i zaključenja urudžbenog zapisnika 31.8.1955. napisano je da arhiva ostaje na čuvanju u zgradi bivšeg NOO Dubašnica u Bogovićima. Prema evidencijama vanjske arhivske službe Državnog arhiva u Rijeci gradivo je čuvano u Mjesnom uredu Dubašnica, kasnije Mjesnom uredu Malinska. Prema posrednim indikacijama arhiv je ovo gradivo preuzeo u razdoblju od listopada 1970. do siječnja 1971. ali to nije evidentirano niti u jednoj evidenciji Državnog arhiva u Rijeci, niti je postojao popis gradiva. U knjizi Općeg inventara fond se vodi pod brojem 407.
Način preuzimanja: Nema podataka o akviziciji.
Sadržaj jedinice: Knjige: urudžbeni zapisnici općih spisa 1945-1952, povjeljivi urudžbeni zapisnici 1945, urudžbeni zapisnici Matičnog ureda 1945, vojni urudžbeni zapisnici 1947-1952, kazala k urudžbenim zapisnicima općih spisa 1947-1949 i 1952, kazala k urudžbenim zapisnicima vojnih spisa 1952 , očevidnici odjelnih spisa 1945-1946, očevidnici spisa po komisijama 1945-1946, ostale knjige uredskog, financijskog, opskrbnog, poljoprivrednog i drugog značaja 1945-1952.
Spisi: zapisnici sjednica i izvješća sa sjednica 1945-1952, opći spisi 1945-1952, povjerljivi spisi 1945-1950, oglasi 1946-1949, spisi vojne evidencije 1945- 1952, odjelni spisi 1945-1947, spisi komisija pri NO-u 1945-1947, izdvojeni predmetni spisi 1945-1952.
Gradivo je relativno potpuno. Najveći dio spisa čine dopisi viših organa vlasti i odgovori na njih. Kroz gradivo se prati proces promjene vlasti na lokalnoj razini. Razne evidencije, popisi, statistike u svrhu racionirane opskrbe sadrže dosta podataka o socijalnoj i demografskoj strukturi, poljoprivrednoj proizvodnji, gospodarskoj razvijenosti, zdravstvenom stanju i ekonomskoj izdržljivosti stanovništva. Fond sadrži dosta podataka značajnih za povijest turizma u Malinskoj. U spisima se nalazi nešto sadržaja vrijednog s imovinskopravnog gledišta (kopije odluka Kotarskog suda u Krku o postupcima konfiskacije i nacionalizacije protiv domaćih ljudi i stranih državljana, ostavinski predmeti, gruntovni predmeti). Zanimljiva je serija oglasa izvorno i lokalno nastala, jer gotovo kroničarski oslikava svakodnevni život zajednice.
Izlučivanju: Tijekom sređivanja izvršeno je izlučivanje bezvrijednog gradiva (DAR, Klasa: 036-04/97-47/34).
Dopuna: U Mjesnom uredu Malinska čuva se povjerljivi i strogo povjerljivi urudžbeni zapisnik MNO-a za 1951. i 1952. godinu.
Mjesta: Bogovići (Krk) ; Malinska ; Dubašnica ; Glavotok
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda sređeno je sumarno prema načelu prvobitnog reda. Knjige i spisi odvojeno su sređeni. Knjige su sređene po vrsti i kronološki. Spisi su podijeljeni u 9 serija: zapisnici sjednica sređeni prema tijelima NO-a, a unutar njih kronološki; opći spisi sređeni po godinama, unutar njih po broju urudžbenog zapisnika (iznimku čini mala skupina spisa nastalih djelovanjem neformalne koordinacije rada mjesnih narodnih odbora vođenih po broju neutvrđene evidencije); povjerljivi spisi sređeni su po broju povjeljivog urudžbenog zapisnika; oglasi sređeni kronološki; spisi Matičnog ureda po broju urudžbenog zapisnika tog ureda; spisi vojne evidencije sređeni su po brojevima te evidencije; odjelni spisi sređeni su po vrsti, unutar vrste po godinama, unutar godine po broju očevidnika odjela ili po broju općeg urudžbenog zapisnika; spisi komisija pri NO-u sređeni su po broju općeg urudžbenog zapisnika ili posebnog očevidnika; izdvojeni predmetni spisi sređeni su kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je razmjerno dobro sačuvano. Spisi iz ranog poratnog razdoblja zahtijevali su pažljiviju tehničku obradu zbog mjestimičnih oštećenja.
Obavijesna pomagala: DARI-434/SI - 1 Narodni odbor općine Dubašnica (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 433: Glavarstvo općine Dubašnica
HR-DARI- 535: Općina dubašljanska
HR-DARI- 601: Općina Dubašnica
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 4); Urudžbeni zapisnik (kom. 12); Ostalo (kom. 15)
Napomena o dopunskim izvorima: Dijelovi ovog fonda nalaze se kao integralni dijelovi u knjigama i zapisnicima sjednica fondova: Glavarstvo općine Dubašnica, Općina Dubašljanska, Općina Dubašnica.
Identifikator: HR-DARI/AJ 65901
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica