Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Poljica (fond)
Signatura: HR-DARI-435
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MNOPo (hrvatski)
Druge oznake: Stara signatura: JU-127 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1952
Arhivske jedinica: 1.30 d/m
Tehničke jedinica: 14 knj. ; 12 kut.
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Poljica (stvaratelj) (1945-1952)
Povijest jedinice: Likvidacija poslovanja Mjesnog narodnog odbora Poljica i predaja gradiva sljedniku, novoosnovanom Narodnom odboru općine Dubašnica, izvršena je 14.5.1952. Nakon ukidanja NO-a općine Dubašnica 1955. gradivo ostaje na čuvanju u Mjesnom uredu Dubašnica kasnije Malinska. Preuzimanje gradiva nije zabilježeno niti u jednoj evidenciji Državnog arhiva u Rijeci. Prema posrednim indikacijama gradivo je preuzeto u razdoblju od listopada 1970. do siječnja 1971. Prije sređivanja nije postojao nikakav popis gradiva. U Knjizi općeg inventara fond se vodi pod brojem 408. Fond je arhivistički sređen 1998.
Način preuzimanja: Nema službenih podataka o akviziciji. Gradivo preuzeto po službenoj dužnosti vjerojatno krajem 1970.
Sadržaj jedinice: Gradivo je relativno potpuno. Sačuvan je veći dio urudžbenih zapisnika, evidencije i spisi u vezi osigurane opskrbe, financijska dokumentacija, zapisnici sjednica 1949-1952, opći spisi, oglasi, fragmentarna matičarska evidencija, izdvojeni predmetni spisi. Fond sadrži malu zbirku tiskovina odnosno kalendara i plakata nastalih u svrhu političke i komercijalne promidžbe. Općenito, zbog prenesene nadležnosti stvaratelja, najveći dio gradiva čine odluke, obavijesti, uputstva, zahtjevi i kritike viših organa vlasti, najviše Kotarskog NO-a Krk i odgovori na njih. Razne evidencije, popisi, statistike koje je stvaratelj bio obvezan voditi zbog opskrbe stanovništva i drugih potreba pružaju dosta podataka o socijalnoj i demografskoj strukturi, poljoprivrednoj proizvodnji, gospodarskoj razvijenosti, ukupnoj socijalnoj slici poraća. Značenje s imovinsko-pravnog gledišta imaju kopije odluka Kotarske komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju o utvrđenju agrarnih objekata iz 1948. godine.
Izlučivanju: Tijekom sređivanja izvršeno je izlučivanje bezvrijednog gradiva. (DAR, Klasa: 036-04/98-47/26)
Dopuna: U Mjesnom uredu Malinska čuva se dio urudžbenog zapisnika od lipnja do prosinca za 1951. i cijeli za 1952. (1 knjiga). Na istom mjestu su pohranjeni i urudžbeni zapisnici Matičnog ureda od 1947. do 1952. (2 knjige).
Mjesta: Poljica (Krk) ; Dubašnica
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 14 knjige ; plakati ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno sumarno prema načelu prvobitnog reda. Odvojene su serije i unutar njih stvoren odgovarajući poredak. Knjige i spisi sređeni su odvojeno. Za knjige sređene po vrsti i kronološki odabran je raspored serija: urudžbeni zapisnici, knjige osigurane opskrbe, financijske knjige, ostale knjige. Spisi su podijeljeni u 9 serija: zapisnici sjednica (prema tijelima i kronološki), opći spisi (za 1945. i 1946. po broju protokola, ali veći dio po odjelima i korespondentima kako su i zatečeni, ostale godine po broju protokola) spisi Izborne komisije (po broju protokola izborne komisije), spisi Matičnog ureda (djelomično po broju protokola, djelomično kronološki), dokumentacija osigurane opskrbe (kronološki), financijska dokumentacija (po vrsti i kronološki), izdvojeni predmetni spisi (kronološki), zbirka tiskovina (po vrsti i kronološki).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je razmjerno dobro očuvano. Stručno-tehnički je obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-435/SI - 1 Mjesni narodni odbor Poljica (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 82: Narodni odbor kotara Krk
HR-DARI- 434: Narodni odbor općine Dubašnica (posebno za 1952. godinu kada su neriješeni predmeti ukinutog MNO-a Poljica predani njemu kao sljedniku na rješavanje)
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 4)
Literatura: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 543
Identifikator: HR-DARI/AJ 12102
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica