Facebook
Naziv: Milosrdni dom Braća Branchetta - Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-457
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MdBBR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Pia Casa di Ricovero Fratelli Branchetta (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS-52 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1829 - 1955
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 6 kut.
Odgovornost: Milosrdni dom Braća Branchetta - Rijeka (stvaratelj) (1880-1955)
Povijest jedinice: Historijski arhiv Rijeka preuzeo je po zakonskoj osnovi 11.III.1964. 11 sanduka gradiva Dječjeg doma "Niko Katunar" od njegova imatelja, Skupštine općine Rijeka, a u sklopu gradiva likvidiranih gradskih poduzeća i ustanova (Ugovor o preuzimanju arhivske građe likvidiranih poduzeća od Skupštine općine Rijeka, br. 94/64, 14.III.1964., u dosjeu bivšeg fonda Likvidirana poduzeća). Na osnovi razlike u količini preuzetog i u arhivu danas čuvanog gradiva može se pretpostaviti da je u međuvremenu izvršeno izlučivanje, ali o tome nema nikakvog pisanog traga. U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Ovim sređivanjem fond je izdvojen iz spomenutog zbirnog fonda koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Način preuzimanja: Akvizicija je upisana u Knjizi preuzetog gradiva pod brojem 16.
Sadržaj jedinice: Veći dio gradiva odnosi se na kasnije razdoblje djelovanja stvaratelja koje je i najkraće, odnosno nakon Drugog svjetskog rata. Iz najranijeg razdoblja, čak i iz razdoblja koje prethodi djelovanju stvaratelja, kao naslijeđeni, sačuvani su testamenti, zaduženja i fundacijske isprave koji svjedoče o socijalnim potrebama 19. stoljeća u Rijeci i sredstvima njihova zadovoljenja. Iz razdoblja talijanske uprave, između dva svjetska rata, sačuvana je statusna dokumentacija i nešto financijskih spisa (računi, akcije, obveznice). Gradivo ima značenje za istraživanja lokalne povijesti. Iako nepotpuno, ono pruža uvid u povijest organizacije socijalnih službi i ustanova u Rijeci. Posebno je značajno jer je stvaratelj bio središnja ustanova te vrste, a i gradivo istorodnih ustanova nije u dovoljnoj mjeri sačuvano. Povijest socijalnih ustanova kretala se od pukog fizičkog zbrinjavanja potrebitih do modernih shvaćanja o humanoj i višestrukoj te dobi štićenika primjerenoj skrbi. Dio tog procesa prati se u gradivu ovog fonda. Podaci iz pasivne kartoteke starih štićenika (1922-1955) ocrtavaju društvenu pozadinu njihova smještaja u ubožnicu kao i njihovu daljnju sudbinu. Izvješća o radu i o djeci iz 1953. i 1954. godine zanimljiva su s pedagoškog stajališta. Također, mogu se pratiti i ideološki utjecaji na odgoj u vrijeme velikih društvenih i političkih promjena.
Izlučivanju: Na osnovi razlike u količini preuzetog i u arhivu danas čuvanog gradiva može se pretpostaviti da je u međuvremenu izvršeno izlučivanje, ali o tome nema nikakvog pisanog traga. Tijekom sređivanja izvršeno je izlučivanje bezvrijednog gradiva (Klasa: 036-04/98-47/43).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno sumarno kombiniranim sustavom, odnosno rekonstrukcijom prvobitnog reda koliko je ona bila moguća i unošenjem vlastitog reda gdje je to bilo nužno. Tijekom sređivanja odvojene su serije i unutar njih stvoren odgovarajući poredak. U inventaru su prvo prikazane knjige, zatim spisi. U knjigama je samo jedna serija, financijske knjige i to osobnici isplate beriva koji su sređeni kronološki. Spisi su podijeljeni u 5 serija: 1.statusna dokumentacija tj. samo statut iz 1929. i interni pravilnik iz 1934. godine, 2. planovi rada i izvješća, 3. personalna dokumentacija, 4. financijska dokumentacija i 5. izdvojeni predmetni spisi. Planovi rada i izvješća ostavljeni su u izvorno naslovljenim košuljicama, a prikazani u godini nastanka.
U personalnoj dokumentaciji odvojeno je devet podserija: personalni opći spisi, personalni dosjei otpuštenog osoblja, razna personalna dokumentacija, pasivna kartoteka osoblja i štićenika Staračkog doma te izdvojeni predmetni spisi. Personalni opći spisi 1945-1948 sređeni su po izvornoj shemi, tj. po temama, a unutar teme po broju općeg urudžbenog zapisnika. Personalni dosjei (jedan dosje, jedan fascikl) sređeni su po godinama otpuštanja osoblja, a unutar godine po abecednom redu prezimena. Spisi unutar osobnih dosjea sređeni su kronološki. Razna personalna dokumentacija u obliku neformalnih osobnih dosjea izvorno je nastala, a sređena je po abecednom redu prezimena osoblja. Dosjei s istim početnim slovom nalaze se u jednom fasciklu. Unutar dosjea spisi su sređeni kronološki. U sumarnom inventaru označen je raspon godina spisa u dosjeima. Pasivna kartoteka osoblja i štićenika Staračkog doma sređena je abecednim redom. Izdvojeni predmetni spisi nastali već u registraturi kao posebne skupine spisa vezane uz neki segment personalne problematike ili oblikovani tijekom sređivanja, sređeni su po godinama, a unutar godine po abecedi.
Financijska dokumentacija ima podserije: uputstva o financijskom poslovanju, isplatne liste, zbirni pregledi zaposlenog osoblja i platnog fonda, blagajnički prilozi, računi, novčani polozi te akcije i obveznice. Sve su sređene kronološki, osim blagajničkih priloga sređenih po člancima glavne knjige. Izdvojeni predmetni spisi su ili nastali izvorno ili oblikovani tijekom sređivanja. Prikazani su kronološkim redom, a unutar pojedine godine po abecedi.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: U drugoj polovici 40-ih godina 20. stoljeća spisi su pisani dvojezično.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je srazmjerno dobro sačuvano. Stručno-tehnički je sređeno, odnosno obavljeno je kartoniranje i signiranje arhivskih jedinica.
Obavijesna pomagala: DARI-457/SI - 1 Milosrdni dom braća Branchetta - Rijeka (sumarni inventar)
Opća napomena: Ustanova je jedno vrijeme djelovala istovremeno kao dom za odrasle i kao dom za nezbrinutu djecu.
Identifikator: HR-DARI/AJ 12123
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica