Facebook
Naziv: Društvo Crvenog križa. Odbor Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-559
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: DCkOR (hrvatski)
Usporedni nazivi: A magyar szent korona orszagi Vörös kereszt egylete. Fiumei varosi választmányának (mađarski)
Associazione della Croce Rossa. Comitato della Citta di Fiume (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO-73 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1881 - 1900
Arhivske jedinica: 0.23 d/m
Tehničke jedinica: 9 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Društvo Crvenog križa. Odbor Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo Gradskog poglavarstva Rijeka u kojem je bilo pohranjeno i gradivo Crvenog križa Državni arhiv u Rijeci preuzeo je od Gradskog narodnog odbora Rijeka 5.VI.1950. godine po službenoj dužnosti. Prigodom revizije arhivskih fondova i zbirki pronađena su pri fondu Gradskog poglavarstva Rijeka do tada nerekogniscirane dvije kutije gradiva riječkog odbora Crvenog križa. Kako je u Gradskom poglavarstvu Rijeka sačuvan predmet predaje odnosno pohrane dokumentacije Crvenog križa u Gradskom magistratu od 16.I.1901. godine nakon obustave aktivnosti podružnice (HR-DARi-22, Gradsko poglavarstvo Rijeka, E 23/1882, Croce rossa), čini se vjerojatnim da je gradivo u istom fondu i trajno ostalo. Sređivanjem gradivo je izdvojeno i formiran je zaseban fond.
Način preuzimanja: Primopredajni zapisnik broj 374 od 6.VI.1950. godine, u dosjeu fonda Gradskog poglavarstva Rijeka, HR-DARi-22. Fond nije upisan u Knjigu preuzetog gradiva.
Sadržaj jedinice: Iako fragmentarno, gradivo može pružiti uvid u organizacijsko ustrojstvo, način rada, akcije, planove i financijske aktivnosti stvaratelja, bar u vrijeme njegove najintenzivnije aktivnosti, a to je prvih nekoliko godina djelovanja. Sačuvana su neka opća pravila ugarskog Crvenog križa, izvješća o radu stvaratelja od 1881. do 1888. godine. Uglavnom tiskana, izvješća sadrže imena čelnika i dužnosnika Odbora, podatke o kadrovskim promjenama u vodstvu, popise članova prema tipu članstva, opis dobrotvornih priloga u korist žrtava raznih nesreća i financijsko izvješće. Posebna tema u izvješćima su nastojanja oko pripreme i plana bolnice odnosno lječilišta za oporavak ranjenika u slučaju rata. Zanimljiv je, iako nerealiziran kako je pokazao kasniji razvoj događaja, detaljni plan ratne bolnice iz 1898. u materijalu pripremljenom za kongres ili skupštinu Odbora koji se najvjerojatnije nije uopće održao. Knjiga blagajne kroz cijelo razdoblje prije konačnog pasiviziranja podružnice, odnosno od 1882. do 1900. godine, najbolje govori o smanjenju intenziteta aktivnosti. Od dokumentacije o članstvu sačuvane su upisne liste članova po šestogodišnjim upisnim razdobljima s izvornim upisom tj. potpisom članova kao i onih zaduženih za vođenje lista, redom riječkih uglednika te djelomično ispunjene i korištene knjige uplatnica za članarine odnosno račun-blokovi. O problemima u radu u razdobljima vođenja podružnice od strane pojedinih guvernera kao i otežanim uvjetima rada svjedoči izvješće njenog blagajnika A. F. Luppisa iz 1895.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohrani. Također, nema pisanog traga o izlučivanju obavljenom u arhivu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi ; Plan
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen i opisan do razine serije. Odvojeno su sređene i popisane knjige, odvojeno spisi. Za svaku seriju, kako unutar knjiga, tako unutar spisa izrađen je inventarni popis u kojem redni broj predstavlja broj tehničke jedinice (knjiga, kutija) koja sadrži opisanu vrstu gradiva. Arhivske jedinice su sređene po vrsti i kronološki.
Za knjige je odabran sljedeći plan sređivanja, odnosno raspored serija: 1. Financijska dokumentacija. Spisi su sređeni po rasporedu serija: 1. Pravila; 2. Zapisnici sjednica i izvješća o radu; 3. Dokumentacija o članstvu; 4. Izdvojeni predmetni spisi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: mađarski ; talijanski ; njemački
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je srazmjerno dobro očuvano, Tijekom sređivanja stručno tehnički je obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-559/O - 1 Sažeti prikaz činjenica i događaja iz djelovanja Crvenog križa u Rijeci od 1881. do 2002. godine (ostalo)
DARI-559/SI - 1 Društvo Crvenog križa. Odbor Rijeka (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 12225
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica