Facebook
Naziv: Gimnazija Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1101
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 113 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1963 - 1975
Arhivske jedinica: 1.30 d/m
Tehničke jedinica: 24 knj. ; 10 kut. ; 1 dosje ; 1 kom.
Odgovornost: Gimnazija Eugena Kumičića Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon ukidanja Gimnazije krajem 1973. gradivo je preuzeo njezin slijednik, Centar usmjerenog obrazovanja Opatija. Nakon ukidanja potonjeg 1991. gradivo se steklo u pismohrani Ugostiteljske škole Opatija, jednoj od slijednica Centra. Od tuda je 2011. preuzeto u Državni arhiv u Rijeci.
Način preuzimanja: Preuzeto u listopadu 2011. od Ugostiteljske škole Opatija (DARI - Klasa: 036-05/11-02/02, vidi dosje fonda HR-DARI-1097).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala su sačuvani urudžbeni zapisnici općih spisa. Fond nadalje sadrži zapisnike o osnivanju, upise u sudski registar, Statut, pravilnike, Kućni red, primopredaje dužnosti direktora, spise o integraciji u Školski centar Opatija, povijesne bilješke vezane za status ustanove, važnije odluke i slično. Također sadrži dosta gradiva u vezi zemljišta i zgrade Gimnazije, opće spise s dosta personalnih akata, školske programe i izvješća, zapisnike sjednica školskih tijela, matičnu i pedagošku dokumentaciju učenika, gradivo završnih ispita, nešto malo personalija te izdvojene predmete. Među potonjim treba istaći informaciju Zavoda za školstvo kotara Rijeka o stanju u školama i odgojnim ustanovama na kraju I. polugodišta šk.g. 1964./65., Izvješće o pregledu Gimnazije 1964., Izvješće o poslovanju Gimnazije za razdoblje siječanj-lipanj 1965., spise o problematici dijeljenja troškova između Gimnazije i Ekonomske i Hotelijerske škole te koncept referata "Nove mlade političke i zdrave snage". Fond sadrži i nešto financijskog gradiva (proračunske knjige, završne račune i drugo).
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je nakon preuzimanja bilo izmiješano s gradivom drugih stvaratelja preuzetim od Ugostiteljske škole Opatija istom prilikom. Nakon razvrstavanja na fondove predmetni fond je sređen u sljedećih 12 serija: 1. Statusna dokumentacija i normativni akti, 2. Gradivo u vezi zemljišta i zgrade Gimnazije, 3. Urudžbeni zapisnici općih spisa, 4. Opći spisi, 5. Programi i izvješća, 6. Zapisnici sjednica školskih tijela, 7. Matične knjige učenika, 8. Razredni imenici (glavne knjige), 9. Gradivo završnih ispita, 10. Personalni spisi, 11. Izdvojeni predmeti, 12. Financijsko gradivo.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2061
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1101/P - 1 Gimnazija Opatija (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 140803
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: minimalan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica