Facebook
Naziv: Trgovačko poduzeće "Opatija" dioničko društvo (fond)
Signatura: HR-DARI-1117
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 155 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1959 - 2011
Arhivske jedinica: 67.86 d/m
Tehničke jedinica: 792 reg. ; 4 knj. ; 107 sv. ; 8 svež
Odgovornost: Trgovačko poduzeće "Opatija" dioničko društvo (stvaratelj) (1993.-2011.)
Trgovačko poduzeće na veliko i malo "Opatija" (stvaratelj) (1959.-1993.)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 20. listopada i 7. prosinca 2009. te 29. prosinca 2011. od Trgovačkog "Opatija" d.d. u stečaju.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto od stečajnog upravitelja Dušana Crljenka temeljem Ugovora o pohrani arhivskog gradiva od 20. listopada 2009.
Sadržaj jedinice: Statusna dokumentacija, matične knjige radnika, platni kartoni radnika, kontrolni dokumenti MIO, obrasci M4 i zapisnici, završni računi, odluke, dnevnici knjiženja, dokumentacija o pretvorbi, knjige dionica, računovodstveni izvodi, isprave o kompenzacijama, izvodi Credo, spisi URA, spisi IRA, blagajna, statistička izvješća, opća temeljnica, dokumenti osnovnih sredstava, prijave tražbina, naknadne prijave, rješenja VTS Zagreb, parnični i ovršni postupci, spisi Odbora vjerovnika, spisi Upravnog odbora, spisi Skupštine dioničara.
Izlučivanju: Nakon isteka propisanih rokova veći dio fonda će biti izlučen.
Dopuna: Neki registratori s dokumentacijom plaća, ugovorima o djelu i završnim računom za 2011. i 2012. zadržani su privremeno kod stečajnog upravitelja te će DARI biti predani kasnije.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na gradivo koje se trajno čuva, računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju koja podliježe izlučivanju, razne izdvojene predmete te parnice. Pojedine fizičke jedinice su označene tekućim rastućim nizom brojeva.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi. Po brisanju stečajnog dužnika Trgovačko Opatija d.d. u stečaju i tvrtki kćeri Trgovačko Opatija prehrana d.o.o. i Trgovačko Opatija industrijska roba d.o.o. iz sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci, pohranjeno arhivsko gradivo postaje vlasništvo Državnog arhiva u Rijeci te se isto koristi sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima. Subjekt je ugašen 2012. godine.
Godina isteka o.p.: 2082
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Opća napomena: Veći dio fonda se odnosi na gradivo nakon pretvorbe poduzeća iz društvenog u privatno vlasništvo 1993. godine. Gradivo privremeno nije razdvojeno na dva fonda prema povijesnoj periodizaciji.
Identifikator: HR-DARI/AJ 141713
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica