Facebook
Naziv: Mletački fiskalni savjetnik (fond)
Signatura: HR-DAZD-4
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: MFS (hrvatski)
Alternativni nazivi: Consultor fiscale Veneto (talijanski)
Razdoblje: 1789 - 1797
Arhivske jedinica: 2.50 d/m
Tehničke jedinica: 17 svež
Odgovornost: Mletački fiskalni savjetnik (Zadar) (stvaratelj) (1789-1797)
Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju (Zadar) (stvaratelj) (1617-1797)
Povijest jedinice: Učvrščujući vlast nad Dalmacijom Mletačka republika uvodi magistrat koji skrbi o prihodima i rashodima pokrajine imenujući tzv. kamerlenge, koji rukovode ustanovom nazvanom Fiskalna komora (Camera fiscale). Kamerlengo za grad Zadar imenovan je u listopadu 1409. godine. Kamerlenzi bi ponekad zloupotrebljavali svoje ovlasti na štetu Republike, koja bi imenovala fiskalnog savjetnika (Consultor fiscale) radi nadzora ubiranja prihoda, ali i nadzora rada svih kamerlenga u Dalmaciji. Imenuje ga Generalni providur, kojemu je podređen, a potvrđuje Senat. Ova kancelarija nastavlja svoj rad sve do 1809. i velike reorganizacije vlasti pod francuskom upravom.
Sadržaj jedinice: Spisi sadrže prikaz gospodarskih prilika u Dalmaciji: naplate carine i desetina, uvođenja u posjed, potvrde o plaćanju raznih administrativnih pristojba, davanje privilegija gradovima i selima te posebno pojedinim obiteljima, dražbe i prodaje državnih zgrada, prijepisi starijih isprava (već od 12. st.) kojima tužitelji i žalitelji dokazuju ili zaštićuju svoja prava ili povlastice u parnicama s državom ili drugom strankom.
Izlučivanju: Spisi Fiskalne komore za Dalmaciju i manji dio spisa Fiskalnog savjetnika izlučeni su i uništeni 1827. godine kada je završilo s radom Povjerenstvo za izlučivanje arhivske građe pri Vladi za Dalmaciju. Ukupno je izlučeno 288 svežnjeva. Manji dio spisa ove kancelarije nalazimo sve do 1811. godine. Preostali spisi čuvaju su trajno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: U 19. stoljeću ovaj fond je sređivan po predmetima. Na temelju predmeta sastavljena su tri sveska kazala.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status javnog gradiva koje je, prema čl. 18. Zakona o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997) dostupno svim korisnicima.
Jezici: talijanski - mletački idiom
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZD-4/O - 1 Mletački fiskalni savjetnik (ostalo)
DAZD-4/V - 1 Spisi fiskalnog savjetnika (Consultor fiscale, avvocato legale) (vodič)
Arhivske jedinice: HR-DAZD- 1: Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1)
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15111
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica