Facebook
Naziv: Ivan Ribarić (fond)
Signatura: HR-DARI-1233
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: RO-67 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 19. stoljeće - 1977
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Ribarić, Ivan (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gospođa Jasna Levak predala je odnosno darovala u svoje i u ime svoje sestre Vesne Špoljar 29.10.2014. godine Državnom arhivu u Rijeci gradivo iz obiteljske ostavštine Špoljar (njeni roditelji) i Ribarić (djed) u količini od 0,20 d/m. Gradivo koje je gospođa Levak bila već osnovno sredila. Za potrebe preuzimanja gradivo je u arhivu osnovno popisano. Dio gradiva je nadopuna postojećeg fonda Zlatko Špoljar (HR-DARI-1107), a od dijela koji se odnosi na Ivana Ribarića formiran je poseban fond. U donaciji se nalazio i CD sa skeniranim obiteljskim fotografijama koje je gospođa Levak već tematski podijelila po članovima obitelji. Po preuzimanju izrađene su fotografije iz digitalnih zapisa te one koje se odnose na Ribarića i tu granu obitelji pripojene su ovom fondu. U arhivu se pristupilo arhivističkom sređivanju fonda.
Način preuzimanja: Ugovor o darovanju arhivskog gradiva od 29.10.2014. (Klasa: 036-05/14-04/01, Ur.br.: 2170-53-03-14-1), u dosjeu fonda HR-DARI-1107. Akvizicija je upisana u Knjizi preuzetog gradiva pod brojem 434.
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži osobne dokumente Ivana Ribarića (krsni, vjenčani list, osobne karte, školske svjedodžbe, diplome, "pasoš narodnog ustanka", razna uvjerenja, rješenja o službovanju, personalni dosje, liječničke svjedodžbe, rješenja o mirovini, bločiće s raznim bilješkama) i njegove supruge Agate, a posebna cjelina gradiva odnosi se na razdoblje internacije 1942-1944 (pasivna i aktivna korespondencija s obitelji, rodbinom, prijateljima i internircima u drugim logorima, sa Sv. Stolicom oko pomoći za oslobađanje supruge i kćeri, također jedno vrijeme interniranih u Rijeci, mali dnevnik s bilješkama o prehrani, literaturi i drugim zapažanjima, ilustrirane vojne dopisnice, čestitke). U fondu se nalazi i 35 fotografija, pozitiva izrađenih sa CD-a sa skeniranim obiteljskim fotografijama preuzetog iz obiteljske ostavštine Špoljar - Ribarić, onih koji se odnose na Ribarića, suprugu i članove šire obitelji. Fotografije tematski pokrivaju obitelj Ribarić, širu obitelj, službeno okruženje Ivana Ribarića. Fond je izvor za istraživanje školske povijesti u Istri i Rijeci (specifično Državna osnovna škola - Drenova) između dva svjetska rata. U seriji koja se odnosi na službovanje Ivana Ribarića, među raznim personalnim rješenjima sačuvani su izvorni dokumenti koji po provenijenciji pripadaju Državnoj osnovnoj školi - Drenova. Također, fond je zbog značajno dokumentiranog osobnog iskustva stvaratelja (pisma, bilješke) vezanih za internaciju u talijanskom logoru Lanciano (Chieti) značajno svjedočanstvo za istraživanje događaja iz Drugog svjetskog rata i razdoblja fašizma. Ukupno, fond dokumentira relativno težak i nepovoljnim okolnostima isprekidan život i rad jednog samozatajnog istarskog učitelja u prvoj polovici 20. stoljeća.
Mjesta: Grdoselo ; Drenova (Rijeka) ; Rukavac (Matulji) ; Lupoglav ; Opatija ; Volosko (Opatija) ; Pazin ; Šušnjevica
Vrste medija: Papir ; 37 Fotografija (U seriji fotografija sačuvano je 35 pozitiva izrađenih iz digitalnih zapisa 2014. godine, a u osobnim dokumentima Ribarića (osobna iskaznica) i supruge (putovnica) sadržane su i dvije izvorne fotografije. ); Predmet (Suhe djeteline s četiri lista sačuvane u bločiću iz razdoblja internacije.)
Vrste građe: Dokument ; isprave ; spisi ; sitni tisak
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno i opisano po vrsti i kronološki. U sređivanju su korišteni elementi sređivanja koje je koristila darovateljica Lasna Levak kao i njeni opisi fotografija. Podijeljeno je na 10 serija. Serija fotografija sređena je u 6 podserija: Serije i podserije: 1. Osobni dokumenti - isprave (1913-1960); 2. Školske svjedodžbe (1901-1912); 3. Službovanje (1907.-1948.); 4. Mirovina (1948.-1958.); 5. Stanovanje (1946.-1966.); 6. Razna uvjerenja (o nekažnjavanju, liječnička, zavičajnost i dr.)(1927-1952); 7. Internacija (1942.-1944.); 8. Supruga Agata - dokumenti (1960.-1963.); 9. Fotografije (19. st.-70-ih godina 20. st.): 9.1. Ivan Ribarić, 9.2. Agata Ribarić; 9.3. Uža obitelj; 9.4. Ivan i Agata Ribarić s članovima šire obitelji; 9.5. Članovi obitelji Ribarić i Jager (Jagar); 9.6. Ivan Ribarić u službenom okruženju; 10. Razno (1929-1977).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog grdaiva (NN, 67/1999) i Ugovoru o darovanju arhivskog gradiva zaključenom između DAR-a i darovateljice Jasne Levak (Klasa: 036-05/14-04/01, Ur.br.: 2170-53-03-14-1).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika uređeni su Ugovorom o darovanju (Klasa: 036-05/14-04/01, Ur.br.: 2170-53-03-14-1) te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN, 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice DAR-a.
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je stručno tehnički obrađeno i zaštićeno.
Obavijesna pomagala: DARI-1233/P - 1 Ivan Ribarić (popis)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Izvorne fotografije, a koje su u digitalnom obliku preuzete u arhiv a zatim iz njega izrađeni pozitivi i pohranjeni u fond, nalaze se u obitelji Jasne Levak i Vesne Špoljar. CD s digitalnim kopijama istih fotografija pohranjen je u fondu Zlatko Špoljar (HR-DARI-1107)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 53: Riječka kvestura (Kategorija A8 - dosjei Ivana i Agate Ribarić.)
HR-DARI- 319: Kotarski narodni odbor Opatija
HR-DARI- 1107: Zlatko Špoljar
Identifikator: HR-DARI/AJ 183094
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica