Facebook
Naziv: Zlatko Špoljar (fond)
Signatura: HR-DARI-1107
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: RO - 56 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1862 - 2004
Arhivske jedinica: 1.30 d/m
Tehničke jedinica: 13 kut. (5 standardnih arhivskih kutija i 8 kutija za fotografsko gradivo različitih dimenzija.)
Odgovornost: Špoljar, Zlatko (stvaratelj) (1892-1981)
Povijest jedinice: Rukopisnu ostavštinu Zlatka Špoljara u jednoj velikoj ambalažnoj kutiji su 5.3.2012. godine Državnom arhivu u Rijeci predale kćerke Zlatka Špoljara, Jasna Levak i Vesna Špoljar. Gradivo je bilo u nesređenom stanju. U arhivu se pristupilo postupku sređivanja nakon kojeg je fond sadržavao 4 arhivske kutije. Naknadno je, 18.9.2012. godine, od strane obitelji arhivu predano gradivo u količini od jedne arhivske kutije. Uglavnom se odnosilo na, u fondu postojeće, serije pa je u njih i interpolirano. Naknadnom akvizicijom iz listopada 2014. godine došlo je do značajne dopune serije većom količinom fotografskih zapisa na različitim medijima, izvornih i u digitalnim preslikama, iz obiteljske ostavštine Špoljar i Ribarić. Tad je, uz ostalo arhivsko gradivo obitelji Špoljar i Ribarić, koje je interpolirano u druge postojeće serije, preuzeto 145 negativa na srebrnobromidnim želatinskim staklenim pločama (formati 9x12, 6,4x9) i nitroceluloznom plan-filmu sličnih formata, smještenih provizorno u četiri kutije (tri su izvorne ambalažne kutije za fotografski papir), 6 crno-bijelih izvornih pozitiva (naknadno u svibnju 2015. godine pridruženih još 4), i 5 optičkih diskova (3 DVD-a i 2 CD-a) s digitalnim preslikama preuzetih staklenih negativa, i digitalnim preslikama 105 pozitiva koji su i dalje ostali pohranjeni kod članova obitelji. Nakon osnovne podjele gradiva po fondovima Zlatko Špoljar (HR-DARI-1107) i Ivan Ribarić (HR-DARI-1233), prišlo se temeljitom preuređenju i novom opisu serije fotografija u ovom fondu, koji je zbog opsežnosti i složene strukture iziskivao poseban dodatak inventaru fonda iz 2012. godine. Opisi za preostalo gradivo tad preuzeto, a pripadajuće drugim serijama, interpolirani su u postojeći sumarni inventar fonda
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto temeljem Ugovora o darovanju arhivskog gradiva zaključenog između Državnog arhiva u Rijeci i darovateljice Jasne Levak (Klasa: 036-05/12-04/01, Ur.br: 2170-53-03-12-1). U Knjigu preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci fond je uveden pod br. 398/2012. Akvizicija iz 2014. godine temeljem Ugovora o darovanju arhivskog gradiva zaključenog između Jasne Levak i Državnog arhiva u Rijeci (Kl: 036-05/14-04/01, Ur.br.: 2170-53-03-14-1). U Knjigu preuzetog gradiva gradivo preuzeto 2014. godine uvedeno pod brojem 434.
Sadržaj jedinice: Uz službene biografske činjenice dokumentirane osobnim ispravama, svojim sadržajem i količinom fond najviše otkriva o Špoljaru učitelju-namješteniku i Špoljaru svestranom glazbeniku i glazbenom pedagogu, nešto manje književniku. Većina serija je fragmentarna. Najbogatija je i najvrjednija serija glazbenog stvaralaštva, posebno podserija rukopisnih muzikalija, koja sadrži i dio njegovih neobjavljenih djela. U književnim rukopisima sačuvana su također neka neobjavljena i novija djela. U potpunosti izostaje gradivo vezano za njegov pedagoški i urednički rad, pedagošku i glazbenu teoriju, općenito za njegovo možda najdinamičnije razdoblje, između dva svjetska rata. Sačuvani su notni zapisi u višestrukim verzijama. Obilje zapisa narodnih napjeva govori o dubokom poštovatelju narodne tradicije i povjerenju u pučku predaju. Melografski notni blokovi i nabacane bilješke u njima o izvornim pjevačima ostavljaju poseban dojam autentičnosti. Gradivo, pogotovo iz područja stvaralaštva, uglavnom nije datirano, pa su rijetke bilješke o vremenu i mjestu nastanka nekog djela ili zapisa tim vrjednije. Fond sadrži dosta starijih publikacija, a za povijest scenske umjetnosti vrijedna je, iako mala, zbirka vjerojatno već raritetnih kazališnih plakata za predstave po Špoljarovim djelima kao i fotografije njihova uprizorenja. Izrazito fragmentarna serija fotografija nakon prvog preuzimanja gradiva 2012. godine išla je u prilog tadašnje ocjene sadržajne vrijednosti ukupnog fonda da on nedovoljno govori o privatnoj osobi Zlatka Špoljara, o njegovom intimnom svijetu. Fotografski zapisi preuzeti 2014. godine nisu samo bogato količinski i sadržajno upotpunili seriju fotografija, već u potpunosti mijenjaju sadržajni i doživljajni profil fonda u cjelini. Najvrjedniji, najizvorniji i najopsežniji dio serije čine negativi na staklu i plan-filmu iz 20-ih i 30-ih godina 20. stoljeća, uz rijetke izuzetke snimljeni Špoljarovim fotografskim aparatom i u autorstvu samog Špoljara, koji bogato vizualiziraju atmosferu života građanskog intelektualca i njegove obitelji između dva svjetska rata, njegove interese i autorski pristup svijetu oko njega. Na mnogim fotografijama iz tog razdoblja je prisutan i sam Špoljar u potpuno drukčijem raspoloženju, opuštenom i osobnom, u odnosu na službene fotografije iz različitih životnih razdoblja. Osim obitelji i prijateljskog kruga, Špoljar je kamerom bilježio prirodu, krajeve, ljude, njihove običaje, način života. Posebno su zanimljivi prizori iz Podkalničkog kraja i Hrvatskog primorja, a kao kuriozitet mogu se izdvojiti dva negativa nogometnog kluba Prvi HŠK Građanski Zagreb na novom stadionu. Negativi su, osim u izvornom obliku, u arhiv preuzeti i u digitalnim preslikama. Sačuvani negativi na staklu i plan-filmu značajan su izvor i sa stajališta povijesti fotografskih tehnika. Na izvornim pozitivima sačuvani su zapisi uprizorenja Špoljarovih djela u školama diljem Hrvatske i pulskom kazalištu 50-ih i 60-ih godina 20. stoljeća, a također iz tog razdoblja su fotografije Špoljara kao dirigenta sa zborom u Lovranu i nešto ranije snimljeni prizori Špoljara s učenicima raznih škola u kojima je radio poslije Drugog svjetskog rata. Dok se izvorne obiteljske snimke nastale između dva rata uglavnom u Zagrebu, pod Kalnikom i na ljetovanjima u Hrvatskom primorju odnose na razdoblje života dok je Špoljar bio u prvom braku, s učiteljicom Ružicom rođ. Trbuhović s kojom je imao dvije kćeri, Branku i Rajku, na digitalnim preslikama fotografija koje su ostale pohranjene u "obiteljskom albumu" nasljednika Zlatka Špoljara, sačuvani su uglavnom obiteljski prizori nakon Drugog svjetskog rata, iz drugog Špoljarovog braka, s nastavnicom Nedom rođ. Ribarić s kojom je imao još dvije kćeri, Jasnu i Vesnu. Osim osoba Nede i Zlatka Špoljara kao i obiteljskih scena u Kastvu, Opatiji, Voloskom i, opet, Kalniku na preslikama su sačuvani prizori iz radnog, profesionalnog i društvenog okruženja Špoljarovih, pogotovo Nede, vezani uz rad u školama od 1945. do sredine 70-ih godina 20. stoljeća u Kastvu, Puli, Lovranu, Voloskom i Rijeci, pa je serija zanimljiv izvor za povijest školstva. Ako se izuzmu rijetki izvorni zapisi na poleđini sačuvanih pozitiva, bogatstvo fotografija u seriji nije popraćeno izvornim sadržajnim bilješkama. Većina fotografija je atribuirana na digitalnim preslikama naknadno na temelju obiteljskih sjećanja od strane darovateljice, Špoljarove kćerke Jasne Levak, ako uopće jest, i to tek djelomično i rijetke precizno, uz priličan vremenski odmak od zabilježenih događaja. Kao dio serije pohranjen je i dio fotografske opreme, odnosno izvorne ambalažne kutije za fotografski papir s pojedinim izvornim zapisima samog Špoljara o tehničkim detaljima kao i članova obitelji, a koje uz sam autorski materijal na negativima također svjedoče o Špoljaru kao vrsnom amateru, poznavatelju i zaljubljeniku u fotografski medij, ali i o samom povijesnom razvoju fotografske opreme i industrije.
Izlučivanju: Količina sačuvanog gradiva govori da su tijekom Špoljarova života a vjerojatno i nakon njegove smrti dijelovi njegove ostavštine što svjesno što nehotice izdvojeni ili nestali, ali o tome nema pisanog traga. Za vrijeme arhivističkog sređivanja gradivo nije izlučivano.
Dopuna: Prema iskazu Špoljarove kćerke moguće je očekivati daljnje dopune pojedinih serija u fondu.
Mjesta: Virje ; Ozalj ; Opatija ; Lovran ; Pula ; Kastav ; Bjelovar ; Novi Vinodolski ; Zagreb ; Ludbreg ; Kraljevica
Vrste medija: Papir ; Fotografija (39 izvornih pozitiva, 145 negativa na staklenim pločama i plan-filmu, 5 optičkih diskova s digitalnim preslikama, 209 korisničkih pozitiva,); 1 Predmet ; 5 Digitalni medij
Vrste građe: crtež ; knjige ; isprave ; plakati ; rukopisi ; spisi ; otisak
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je bilo u rasutom stanju. Fragmentarno su se mogli uočiti tragovi sređivanja i korištenja, pokušaji svrstavanja zapisa u skupine. Fond je sređen sumarno do razine podserije (samo za pojedine serije), za svaku seriju i podseriju izrađen je inventarni popis. Pojedine arhivske jedinice (što se posebno odnosi na rukopise, ali djelomično i druge) u popisu su pojedinačno i precizno opisane što inventaru u određenoj mjeri daje i obilježje analitičkog inventara. Načelno, gradivo je sređeno po vrsti i kronološki gdje je to bilo moguće ili abecednim redom ako se radi o nizovima naziva ili ako zbog nedovoljno podataka nije bilo moguće uspostaviti kronološki red.
Odabran je sljedeći raspored serija i podserija: 1. Osobni spisi; 2. Glazbeno stvaralaštvo (Rukopisne muzikalije, Tiskana izdanja); 3. Književno stvaralaštvo (Rukopisi, Tiskana djela, Djela drugih autora); 4. Korespondencija; 5. Fotografije; 6. Drugi o stvaratelju fonda; 7. Hemeroteka; 8. Zbirka plakata kazališnih predstava po djelima Zlatka Špoljara; 9. Ilustrativni materijal; 10. Gradivo o srodnicima stvaratelja; 11. Razno. Serija fotografija je 2015. godine temeljito preuređena i opisana u posebnom dodatku inventara. Fotografije su sređene analitički, unutar podserija popisane su po predmetima do razine komada.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999). Također, uvjeti dostupnosti su uređeni Ugovorom o darovanju arhivskog gradiva zaključenim između Državnog arhiva u Rijeci i darovateljice Jasne Levak (Klasa: 036-05/12-04/01, Ur.br: 2170-53-03-12-1).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika uređeni su Ugovorom o darovanju arhivskog gradiva zaključenim između Državnog arhiva u Rijeci i darovateljice Jasne Levak (Klasa: 036-05/12-04/01, Ur.br: 2170-53-03-12-1) te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva. Također, Ugovorom o darovanju arhivskog gradiva zaključenim između Jasne Levak i Državnog arhiva u Rijeci (Klasa: 036-05/14-04/01, Ur.br.: 2170-53-03-14-1) kao i Ugovorom o raspolaganju autorskim pravom osnivanjem prava iskorištavanja zaključenim između nositeljica autorskog prava Jasne Levak i Vesne Špoljar i Državnog arhiva u Rijeci (Klasa: 036-05/14-04/01, Ur.br.: 2170-53-03-14-2) zaključenima 29.10.2014. godine.
Autorska prava: Zapis podliježe zakonskoj regulativi autorskih prava
Vlasnik a.p.: Članovi obitelji
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Izvorni negativi u seriji fotografija zaštitno su digitalizirani.
Jezici: hrvatski ; latinski ; srpski ; talijanski ; slovenski ; njemački
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u relativno lošem stanju. To se posebno odnosi na starije osobne isprave te notne zapise koji su bili jako izgužvani, djelomice oštećeni, posebno na rubovima. Koliko je to bilo moguće, tijekom sređivanja gradivo je stručno tehnički obrađeno. Posebno je zaštićena serija fotografija. Gradivo u toj seriji je u relativno dobrom stanju. Najosjetljiviji su negativi na staklenim pločama i plan-filmu od kojih je jedan dio oštećen zbog napuknutog ili razbijenog stakla, ali i oštećenosti ili odvajanja emulzije. Manja količina staklenih negativa sačuvana je tek u krhotinama ili nešto većim fragmentima, i nije se mogla identificirati te kao takvi nisu bili presnimljeni prije preuzimanja. Gradivo je elementarno stručno-tehnički očišćeno i zaštićeno opremom za fotografsko gradivo od arhivski najsigurnijih materijala (provjerenih PAT testom), odgovarajućim zaštitnim omotnicama i foto kutijama za trajnu pohranu. Pozitivi su uloženi u pergaminske vrećice, negativi na plan-filmu u poliesterske Melinex vrećice, a negativi na staklenim pločama u preklopne zaštitne omotnice i uloženi okomito u foto kutije s pregradama prema formatu. Razbijeni i oštećeni negativi na staklu dodatno su zaštićeni ulaganjem između prozorskog stakla u formatu negativa. Kvaliteta korisničkih pozitiva nažalost nije arhivska, jer su izrađeni na color papiru ograničene trajnosti, što znači da bi se kroz dogledno vrijeme trebalo iz digitalnih preslika dati izraditi nove.
Obavijesna pomagala: DARI-1107/AI - 2 Dodatak inventaru arhivskog fonda Zlatko Špoljar: opis serije Fotografije (1919?-1970-ih) (analitički inventar)
DARI-1107/SI - 1 Sumarni inventar (s elementima analitičkog) arhivskog fonda Zlatko Špoljar (1862.-2004.) (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HŠM- 13: Hrvatski pedagoško-književni zbor
HR-HŠM- 16: Jugoslavensko učiteljsko udruženje. Sekcija za Savsku banovinu
HR-HŠM- 19: Udruženje nastavnika građanskih škola
HR-HŠM- 39: Ljubunčić Salih
HR-DAZG- 102: I. klasična gimnazija u Zagrebu
HR-DAZG- 103: II. klasična gimnazija u Zagrebu
HR-DAZG- 121: Državna učiteljska škola s vježbaonicom
HR-DAZG- 148: III. državna mješovita građanska škola Jordanovac
HR-DAZG- 149: I. muška građanska škola Kaptol
HR-HDA- 159: Banovina Hrvatska. Odjel za prosvjetu
HR-HAZU-OPHK- 185: ŠPOLJAR BRANKO
HR-DAZG- 212: Državna dječačka pučka škola Selska cesta
HR-HDA- 216: Ministarstvo narodne prosvjete Nezavisne Države Hrvatske
HR-HDA- 291: Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske
HR-NSK- 400: Zbirka muzikalija i audio materijala (Radi se o tiskanim muzikalijama Z. Špoljara.)
HR-HDA- 512: Etnografski muzej
HR-HDA- 639: Hrvatski pjevački savez (Savez hrvatskih pjevačkih društava)
HR-HDA- 795: Dugan Franjo st.
HR-HDA- 806: Laszowski Emilij
HR-DAZG- 807: Hrvatski pjevački savez
HR-HDA- 827: Širola Božidar
HR-HDA- 890: Personalni spisi državnih službenika Zemaljske vlade, Pokrajinske uprave, oblasnih uprava, Savske banovine, Banovine Hrvatske i ministarstava NDH i NRH
HR-HDA- 900: Zbirka muzikalija
HR-DABJ- 901: Osnovna škola Miholec
HR-DABJ- 907: Osnovna škola Poljana (Vrbovečka)
HR-HDA- 1029: Gavazzi Milovan
HR-DARI- 1200: Ljuboslav Ljubo Kuntarić
HR-DARI- 1233: Ivan Ribarić (Fondovi su povezani preuzimanjem i obiteljskim vezama stvaratelja. )
Napomena o dopunskim izvorima: Za istraživanja o Zlatku Špoljaru potencijalno je referentna dokumentacija škola i fakulteta koje je pohađao, škola i ustanova u kojima je radio, strukovnih udruga i saveza kojih je bio član (pedagozi, učitelji, skladatelji), uredništava časopisa koje je izdavao, uređivao ili s kojima je surađivao, izdavačkih kuća, pjevačkih i kulturno-umjetničkih društava, muzeja, istaknutih pojedinaca iz područja glazbenog i književnog stvaralaštva. U Državnom arhivu u Zagrebu čuvaju se još fondovi nekoliko pjevačkih i glazbenih društava. U Hrvatskom školskom muzeju u Zagrebu sačuvane su uglavnom knjige (pedagoški priručnici, udžbenici i knjige za djecu) Zlatka Špoljara, u muzejskoj zbirci fotografija nekoliko njegovih fotografija, a postoji mogućnost da su u Arhivskoj zbirci Muzeja pohranjeni podaci o Špoljaru kroz razne obavijesti, korespondenciju, u osobnim fondovima suradnika i suvremenika ili u fondovima učiteljskih udruga te dokumentaciji ostalih strukovnih društava, sindikata, zadruga i saveza. Časopisi Savremena škola i Vrelo čuvaju se u Hrvatskom školskom muzeju, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu te u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. U Novoj zbirci Odsjeka za etnologiju HAZU pohranjene su dvije zbirke rukopisa Zlatka Špoljara (Hrvatske pučke popijevke iz Podravine, NZ 23a-d; Narodne popijevke iz okolice Ozlja/Karlovac, NZ 56), dok se u Zbirci rukopisa Instituta za etnologiju i folkloristiku čuva 6 rukopisa Z. Špoljara (N 113, N 246, N 66, N 273, N 159, N 47): Špoljar je u drugoj polovici 30-ih objavljivao teorijske i kritičke osvrte vezane za smotre seljačke kulture, u Seljačkoj slogi, Hrvatskom listu i Hrvatskom dnevniku (vidi u Ceribašić, N.: Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće, Zagreb, 2003, str. 386; Leček, S.: Seljačka sloga u Slavoniji, Srijemu i Baranji (1925.-1941.), Slavonski Brod, 2005, str. 121, 129, 140.)
Bibliografije: Širola, Božidar. Hrvatska narodna glazba : pregled hrvatske muzikologije, Zagreb, 1942, .str. 29, 30, 34, 68
Ceribašić, Naila. Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće: Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj, Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2003, .str. 386
Leček, Suzana. Seljačka sloga u Slavoniji, Srijemu i Baranji (1925.-1941.), Slavonski Brod, 2005., .str. 121, 129, 140
Zorica Manojlović. Sumarni inventar s elementima analitičkog arhivskog fonda Zlatko Špoljar (1862.-2004.), Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci sv. 53-54, Rijeka, 2012, .str. 219-292
Lovorka Ruck. U potrazi za hrvatskim skladateljskim ostavštinama 20. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb, 2009, Hrvatska glazba u XX. stoljeću (zbornik). .str. 423-436
Zbornik za narodni život i običaje, knjiga 55, Zagreb, 2010, HAZU. .str. 252, 253, 449
Napomena o bibliografskim izvorima: I. Levak: Zlatko Špoljar – hrvatski glazbenik i pedagog. Skladatelj za djecu (neobjavljen diplomski rad, mentorica dr.sc. Mirna Marić), Visoka učiteljska škola u Rijeci, Rijeka, 2004. Autorica je unuka Z. Špoljara, u pisanju rada je koristila gradivo fonda i u njemu objavila pojedine zapise iz fonda.
Identifikator: HR-DARI/AJ 141171
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica