Facebook
Naziv: Kapelanski ured Poljane (fond)
Signatura: HR-DARI-1236
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: VO - 8 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1665 - 1942
Arhivske jedinica: 0.60 d/m
Tehničke jedinica: 6 kut.
Odgovornost: Kapelanija Poljane (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhiv Kapelanskog ureda Poljane otkrili su župljani u proljeće 2014. u crkvi Sv. Petra u Poljanama tijekom preduskrsnog čišćenja crkve. Pronađen je u rasutom stanju u ostavi ispod pjevališta zajedno s desetak liturgijskih knjiga iz 18. do 20. stoljeća. Gradivo je, nakon dogovora s veprinačkim župnikom, preuzeto u Državni arhiv u Rijeci na čuvanje i sređivanje.
Način preuzimanja: Preuzeto 28. travnja 2014.
Sadržaj jedinice: Pomoćne knjige su sačuvane samo fragmentarno. Najveći dio gradiva se odnosi na upravu crkvom sv. Petra u Poljanama, obližnjom kapelanskom kućom i crkvenim zemljištima te pripadajućim pokretninama i kapitalom. Dosta gradiva se odnosi na dušobrižničke i liturgijske poslove kapelana te na evidencije i statistike rođenih/krštenih, vjenčanih i umrlih. U velikom broju su također sačuvane okružnice viših crkvenih i građanskih vlasti. Od izdvojenih predmeta po vrijednosti odskaču inventar crkve sv. Petra iz 1818., fragment memoarskog zapisa poljanskog kapelana Frana Zupana iz oko 1860. te jedno pismo biskupa Dobrile iz 1875. Fond sadrži i zbirku crkvenih publikacija, među kojima najviše prostora zauzima službeno glasilo Tršćansko – koparske biskupije te poslanice i spomenice raznih crkvenih tijela. Među crkvenim publikacijama čuva se i primjerak djela: Pištole i evanđelja priko svega godišta novo istomačena po razlogu Missala Dvora Rimskoga fra Ivana Bandulavića iz 1665.
Izlučivanju: Čuva se trajno u cijelosti
Dopuna: Gradivo iz razdoblja nakon Prvog svjetskog rata nedostaje gotovo potpuno. Moguće je da je pohranjeno u pismohrani Župnog ureda u Veprincu pa su moguće dopune iz tog ureda
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je preuzeto u rasutom stanju, jako zaprljano. Nakon obavljenog čišćenja je potom razvrstano na sljedećih pet serija: 1. Pomoćne knjige 2. Opći spisi 3. Izdvojeni predmeti 4. Financijski spisi 5. Zbirka crkvenih publikacija Prva i druga serija nadalje nisu dijeljene na niže razine opisa, treća serija je podijeljena na 21 predmet, četvrta na 3 podserije i peta na 2 podserije. Unutar serija i podserija gradivo je sređeno kronološki
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi, međutim takvog gradiva u fondu nema. Korištenje je moguće samo za stručna i znanstvena istraživanja uz dozvolu predavatelja, Župnog ureda Veprinac.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2013
Vlasnik a.p.: Župni ured Veprinac
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; latinski ; njemački ; talijanski ; slovenski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Napomena o jezicima i pismima: Prevladava hrvatski jezik i latinično pismo
Obavijesna pomagala: DARI-1236/SI - 1 Kapelanski ured Poljane (sumarni inventar)
Opća napomena: Fond se smatra pohranom
Identifikator: HR-DARI/AJ 189220
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica