Facebook
Naziv: Banovina Hrvatska. Kabinet bana (fond)
Signatura: HR-HDA-155
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: BHKB (hrvatski)
Alternativni nazivi: Banska vlast Banovine Hrvatske. Kabinet bana (hrvatski)
Razdoblje: 1939 - 1941
Arhivske jedinica: 12.30 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 120 kut.
Odgovornost: Banska vlast Banovine Hrvatske. Kabinet bana (stvaratelj) (1939-1941)
Povijest jedinice: Prema sačuvanim podacima gradivo je preuzimano u više navrata u masi gradiva ostalih ustanova Banovine Hrvatske i drugih oblasti od 14. do 22. svibnja 1953. U knjizi akvizicija upisano je preuzimanje iz Sabornice (br. 13/1953). Potom su 17.6.-31.8.1954. preuzeta 2 kamiona (oko 640 svežnjeva) spisa iz registrature Savske banovina i Banovine Hrvatske u rasutom stanju, od Historijskog odjela CK SKH (knj. akv. br. 7/1954, 14/1954). Prvo razdvajanje fondova, među kojima je formiran i Kabinet bana, obavljeno je 1960- ih, a drugo kasnijih godina. Uz to fondu je priključeno i nešto gradiva bivšeg Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (IHRPH), tzv. grupa XXV (11 kutija gradiva, uvrštenog u različite fondove). Ulazak ovoga gradiva u HDA zaveden je kao akv. br. 52/1995, a na Odsjek za novije gradivo preuzeto je s Odsjeka za političke stranke i udruge 1999. godine. Gradivo je sređivano i popisivano od 1960-ih godina u više navrata. Osim sumarnog popisa, važećeg za više odjela i tijela Banske vlasti Banovine Hrvatske, izrađen je i djelomičan analitički popis pojedinačnih spisa (vodič iz 1964). Godine 1999/2000. u analitički inventar grupe XXV ("Iseljeništvo") unesene su konkordance, prema tome u koji fond je gradivo uvršteno, pa tako i za Kabinet bana. U tijeku je cjelovita analitička obrada spisa fonda, budući da registraturna pomagala nisu sačuvana u cjelini, ali i zbog načina odlaganja spisa kod stvaratelja, temeljenog na tekućem broju, bez klasifikacijskih oznaka.
Sadržaj jedinice: Manji dio spisa su povjerljivi spisi koji se odnose uglavnom na sigurnosni nadzor, koji je provodio ovaj ured. Opći spisi se odnose na službenička pitanja, a sačuvane su i raznovrsne molbe: traženje pripomoći za izgradnju škole, molbe za primitak u školu, za novčanu pomoć (privatnih osoba i ustanova), za zajam, kolonizaciju, smještaj u dječji dom, javne radove, pomoć crkvama, namještenja i dr. Među ostalom dokumentacijom naći će se spisi vezani uz upis u školu, državljanstvo, predstavke saveza, ustanova, oslobođenje od vojne dužnosti, telegrami, predstavke/pritužbe pojedinaca. Sačuvani su spisi Referade za štampu, novine, novinski isječci, publikacije, osobni podaci, odlikovanja, čestitke banu Šubašiću, te spisi vezani uz izdavanje dozvola boravka i državljanstva stranim državljanima.
Izlučivanju: U matičnom listu fonda čuva se prijedlog izlučivanja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Spisi su sređeni prema prvobitnome redu tekućih brojeva urudžbenog zapisnika. Dozvole boravka i dodjele državljanstva stranim državljanima izdvojene su kod stvaratelja.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-155/ - 1 Vodič kroz arhivsku građu, sv. 14
HDA-155/AI - 2 Banovina Hrvatska. Kabinet bana (Banska vlast Banovine Hrvatske) - Zagreb (analitički inventar)
Restauracija: Pojedini su listovi restaurirani.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1356: Zbirka Repartrirci
HR-HDA- 1365: Zbirka vjerske zajednice
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 2)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4132
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica