Facebook
Naziv: Ministarstvo prometa i javnih radova Nezavisne Države Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-219
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MPJR NDH (hrvatski)
Razdoblje: 1934 - 1945 (Četiri uredske knjige (dodjelbenici) teku od 1934. i 1936., a dvije od 1940. Ostatak gradiva je iz razdoblja 1941-1945. )
Arhivske jedinica: 24 d/m
Tehničke jedinica: 3 svež ; 43 knj. ; 217 kut.
Odgovornost: Ministarstvo prometa i javnih radova Ministarstvo prometa i javnih radova (stvaratelj) (1941-1945)
Povijest jedinice: Fond je preuzet 7. lipnja 1957. od Sekretarijata za građevinarstvo, urbanizam i komunalne poslove, Izvršnog vijeća NRH (DAZ reg. br. 535/1957). Prilikom preuzimanja gradiva iz pismohrane Ministarstva financija RH 1992. identificirane su i personalije ovog stvaratelja (akv. br. 4/1992). Fondu je pripojeno i nešto gradiva iz bivšeg Arhiva Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (akv. br. 52/1995). Sređen je 1984. uz dvije kasnije nadopune: 1992. i 1999.
Sadržaj jedinice: Fond obuhvaća spise koji se odnose na personalne stvari (postavljenja, imenovanja, premještaji, prekidi radnog odnosa, odlasci u mirovinu, stručni ispiti, zahtjevi za namještenja, dopusti, ženidbene dozvole, bolovanja, isplate plaća, molbe za povišice, promaknuća u više činovničke razrede, službena putovanja, zahtjevi za doplatak na obitelj) , predmete vezane uz građevinarstvo u Zagrebu, Sisku, Karlovcu, Slavonskom Brodu, Banja Luci, Sarajevu i ostalim gradovima ili selima na teritoriju NDH, popise činovnika, Vjesnik naredaba Glavnog ravnateljstva za promet, likvidacijske kartone. Predmetni spisi sadrže elaborate za popravak, gradnju ili restauraciju raznih zgrada, škola, veterinarskih stanica, gospodarskih zgrada, bolnica, fakulteta, domova, željezničkih stanica, molbe za obnovu oštećenih zgrada, dobavu i montažu rendgenskih postrojenja za bolnice, odobrenje pohvala, kategorizaciju općinskih puteva, spise koji se odnose na održavanje kolnika, kopanje kanala, gradnju mostova, elektrifikaciju određenih regija, izgradnju avionskih uzletišta, triangulaciju, eksproprijaciju zemljišta, odštetne zahtjeve, ponude obrtnika za određene obrtničke radove, preuređenje i restauraciju građevina. Sačuvani su i vrlo tajni i tajni spisi Glavnog ravnateljstvo za promet koji sadrže podatke o službenicima, izvješća sa željezničkih pruga, podatke o prometu na željeznici, uhićenjima službenika koji su surađivali s partizanima, popise pratioca vlakova, podatke o uređenju skloništa, poginulim službenicima, diverzijama na željezničke pruge, stanice i službenike, sabotažama na vlakovima, hrvatsko talijanskom ugovoru o prometu.
Izlučivanju: Odabiranje i izlučivanje nije vršeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je podijeljeno na knjige i spise, a potom je sređeno prema organizacijskim jedinicama i vrsti dokumentacije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-219/SI - 1 Ministarstvo prometa i javnih radova Nezavisne Države Hrvatske (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 148: Savska banovina. Tehničko odjeljenje
HR-HDA- 164: Banovina Hrvatska. Odjel za tehničke radove
HR-HDA- 284: Ministarstvo građevina Narodne Republike Hrvatske
Napomena o dopunskim izvorima: Vojni arhiv u Beogradu (ranije Arhiv oružanih snaga Jugoslavije, odnosno Arhiv Vojnoistorijskog instituta) čuva 3 kutije gradiva.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4189
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica