Facebook
Naziv: Sabor Socijalističke Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1081
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SSRH (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1982
Arhivske jedinica: 258 d/m
Tehničke jedinica: 98 knj. ; 2029 kut. ; 14 foto-alb.
Odgovornost: Sabor Socijalističke Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon ukidanja saborskoga arhiva 1963. godine, uredsko poslovanje za Sabor SRH, Izvršno vijeće Sabora i niz drugih republičkih tijela organizira i vodi zajednička administrativno-tehnička služba, Ured za opće poslove Sabora i Vlade (ranije Direkcija zajedničkih službi, Sekretarijat općih poslova, Ured za opće poslove i protokol). U dva arhivska spremišta u zgradi Sabora odlagane su mape sa spisima različitih stvaratelja (Sabora SRH, Izvršnog vijeća Sabora, Republičkog protokola i dr.) i iz različitih razdoblja. Godine 1995. obavljeno je identificiranje i fizičko razdvajanje gradiva prema stvarateljima. Tijekom 1996. godine gradivo je iz zgrade Sabora preseljeno u novu pismohranu Ureda za opće poslove Vlade RH i Hrvatskog državnog sabora. Iste godine u potpunosti je dovršeno razdvajanje pismohrane Sabora od pismohrane Vlade RH. Prilikom smještaja gradiva u novouređena spremišta u zgradi Sabora 1998. godine, gradivo je podijeljeno u dva fonda prema graničnoj 1990. godini. Fond Sabor Narodne/Socijalističke Republike Hrvatske podijeljen je dalje na podfondove pri čemu su granične bile godine donošenja triju Ustava (1947, 1963, 1974) i jednog Ustavnog zakona (1953), gdje je svaku ustavnu promjenu slijedila i preobrazba političkoga i parlamentarnoga sustava. U idućoj fazi pristupilo se razdvajanju gradiva svakog pojedinog saziva i radnih tijela Sabora SRH unutar saziva. Pri tome je utvrđen vanjski red u spremištima i izrađena kartoteka gradiva.
Po tako uspostavljenoj strukturi, gradivo fonda Sabor Socijalističke Republike Hrvatske preuzimano je u Hrvatski državni arhiv u nekoliko navrata. Uz svaki od primopredajnih zapisnika, priložen je popis preuzetog gradiva po strukturi gradiva uspostavljenoj u pismohrani. Pojedine cjeline preuzetog gradiva, tematski vezane uz rad Sabora SRH, izdvojene su prilikom preuzimanja i formirane u posebne fondove i zbirke.
Godine 1965. preuzet je dio gradiva Ustavotvornog sabora NRH iz 1946. i 1947. godine, te gradivo Komisije za statute općina i kotara Republičkog vijeća Sabora NRH iz 1956. i 1957. godine.
U nekoliko navrata 1994, 1995. i 1996. godine, Ured za opće poslove Vlade i Sabora Republike Hrvatske predao je Hrvatskom državnom arhivu bibliotečno gradivo iz Biblioteke Sabora RH. Između ostalog, riječ je o Stenografskim zapisnicima zasjedanja Sabora SRH od 1963. do 1981. godine, te Biltenima Sabora SRH za razdoblje od 1967. do 1973. godine.
Godine 1998. Hrvatski državni arhiv preuzeo je od istog Ureda dio gradiva nastalog radom Ustavotvornog sabora NRH, te gradivo Sabora NRH od 1946. do 1953. godine. Istom akvizicijom preuzeto gradivo Prezidijuma Sabora NRH od 1947. do 1950. godine, pridruženo je fondu HR-HDA-278 Prezidijum Sabora NRH. Godine 2000. Hrvatski državni arhiv preuzeo je od Hrvatskog državnog sabora preostalo gradivo nastalo radom Sabora NRH i njegovih radnih tijela od 1945. do 1953. godine, zatim hemeroteku, te bibliotečno i drugo gradivo.
Hemeroteka, koja sadrži tematski složene novinske isječke iz jugoslavenskog tiska od 1945. do 1974. godine izdvojena je nakon preuzimanja u zasebni fond HR-HDA-1109 Hemeroteka Sabora Socijalističke Republike Hrvatske. Prilikom revizije i sređivanja cjelokupnog fonda HDA-1081 Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, hemeroteka je ukinuta kao zaseban fond, te je oblikovana kao posebna serija unutar fonda HDA-1081 Sabor Socijalističke Republike Hrvatske. Pri tome je zadržana struktura hemeroteke po tematskim cjelinama, na način kako je postavljena u pismohrani Sabora. Kao posebna serija unutar fonda HDA-1081 Sabor Socijalističke Republike Hrvatske oblikovana je i zbirka fotografija Sabora SRH.
Fonoteka, koja sadrži 94 gramofonske ploče nastale u produkciji Radio Beograda (Iz tonskog arhiva RTB-a: značajni događaji iz jugoslavenske prošlosti 1946-1959), a koju je Sabor SRH primio 16. rujna 1959. godine, pridružena je nakon preuzimanja u HDA Zbirci fono gradiva HR HDA 1397, koja se čuva u Hrvatskoj kinoteci (Hrvatski filmski arhiv). U evidencijama Hrvatske kinoteke, navedene gramofonske ploče evidentirane su pod rednim brojem 26 i dostupne su za korištenje.
Preostalo gradivo koje je preuzeto 2000. godine - bibliotečno gradivo, zemljopisne karte i urbanističke studije također je pridruženo odgovarajućim zbirkama. Godine 2004. od Hrvatskog sabora preuzeto je gradivo nastalo radom Sabora NRH / Sabora SRH i njegovih radnih tijela od 1953. do 1974. godine, a 2010. godine gradivo nastalo radom Sabora SRH i njegovih radnih tijela u sazivima od 1974. do 1982. godine.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži zakone, odluke, preporuke, društvene planove, rezolucije, autentična tumačenja zakona i druge akte Sabora SRH, zapisnike sjednica i materijale za sjednice Sabora, Predsjedništva Sabora SRH, saborskih vijeća i radnih tijela Sabora SRH i saborskih vijeća.
Gradivo fonda čine i razni izvještaji i elaborati Savezne skupštine (Skupštine SFRJ), nacrti saveznih zakona, izvještaji, analize i elaborati Saveznog izvršnog vijeća i Izvršnog vijeća Sabora, izvještaji o radu i planovi rada, te razni materijali republičkih sekretarijata, republičkih savjeta, republičkih zavoda, samoupravnih interesnih zajednica, pravosudnih tijela, poduzeća, kulturnih i drugih javnih ustanova, izvještaji o radu i predstavke općinskih i kotarskih skupština, te molbe, predstavke i pritužbe građana.
Dio gradiva fonda čini dokumentacija s oznakom tajnosti (povjerljivi i strogo povjerljivi spisi), nastala u razdoblju od 1962. do 1982. godine.
Dio gradiva odnosi se na dokumentaciju vezanu uz održavanje i radove na saborskim objektima, te projektnu dokumentaciju vezanu uz uređenje spomen područja i gradnju spomen obilježja na području SRH.
Posebnu cjelinu gradiva čine personalni dosjei saborskih zastupnika, te personalna dokumentacija službenika i tehničkog osoblja Sabora SRH. Fond sadrži i registraturna pomagala Sabora SRH i radnih tijela za sazive od 1945. do 1982. godine.
Posebne cjeline fonda čine zbirka fotografija Sabora SRH (14 fotoalbuma, 750 fotografija) za razdoblje 1953-1970, te zbirka članaka iz jugoslavenskog tiska (hemeroteka) za razdoblje 1945-1974.
Izlučivanju: Izlučivanje gradiva provedeno je u nekoliko navrata, prije preuzimanja gradiva u Hrvatski državni arhiv. Godine 1981. odobreno je Izvršnom vijeću Sabora poništenje dijela računovodstvene dokumentacije Sabora SRH i Izvršnog vijeća Sabora, te je izlučena sljedeća računovodstvena dokumentacija Sabora nastala u razdoblju od 1947. do 1975. godine: izvodi računa depozita, izvodi fonda otpreme i fonda zajedničke potrošnje, evidencije kredita i stanja sredstava na žiro računu, kontovnik kredita, likvidacioni kartoni putnog paušala, obračun troškova zasjedanja i pregledi troškova vijeća odbora i komisija, blagajna i blagajnički izvještaji, uplatnice, ulazne i izlazne fakture, prilozi odvojeni od računa, temeljnice, obračun PTT troškova, financijski dnevnici, te razni računi.
U pismohrani Ureda za opće poslove Vlade i Sabora RH u dva navrata tijekom 1994. godine izlučene su dostavne knjige i računovodstvena dokumentacija kojoj je istekao rok čuvanja: izvodi sa žiro-računa, ulazni računi, blagajnički izvještaji, temeljnice, knjigovodstvene kartice, vanjske zarade, dnevni obračuni, doprinosi iz OD, evidencije kredita, odobrenja za isplate iz FZP, kopije prijenosa novčanih sredstava, obrasci IOS, izdatnice potrošnog materijala, čekovne knjižice, doznake za bolovanje, rješenja za prekovremeni rad, statistički izvještaji, sindikalni krediti, troškovi zasjedanja Sabora i slično. Izlučeno je oko 190 d/m dokumentacije nastale od 1964. do 1990. godine radom Sabora SRH, Izvršnog vijeća Sabora i drugih republičkih tijela za koje je Ured za opće poslove Sabora i Vlade, kao zajednička administrativno–tehnička služba, vodio uredsko poslovanje.
Dopuna: Zaključno sa primopredajom iz travnja 2010. godine, u Hrvatski državni arhiv preuzeto je gradivo nastalo radom Sabora SRH i njegovih radnih tijela od 1945. do 1982. godine. Gradivo nastalo radom Sabora SRH, njegovih vijeća i radnih tijela u sazivima od 1982. do 1990. godine nalazi se u pismohrani Hrvatskog sabora.
Vrste medija: Papir ; Fotografija
Vrste građe: spisi ; Položajni nacrt ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je za neke cjeline osnovno sređen (postavljen) već u pismohrani Sabora. S obzirom da je gradivo dospjelo u Hrvatski državni arhiv kroz nekoliko akvizicija, 2010. godine je najprije izvršena revizija, a zatim sređivanje cjelokupnog fonda. Tom prilikom gradivo je organizirano u serije prema mandatnim razdobljima, odnosno saborskim sazivima.
S obzirom da je 1958. godine napuštena praksa vođenja urudžbenih zapisnika po sazivima i uvedena praksa njihovog vođenja po kalendarskim godinama, u većem dijelu registraturnih pomagala evidentirani su spisi različitih saziva, te su s obzirom na to sva registraturna pomagala Sabora SRH izdvojena u posebnu seriju.
Iznimku u postavljanju i organizaciji gradiva po sazivima čini i gradivo vezano uz administrativne (spisi Tajništva) i kadrovske poslove, koji nisu vezani trajanjem pojedinog saziva, osim osobom tajnika kojeg kao dužnosnika imenuje Sabor SRH. Također se javlja problem razdvajanja pripadajućih spisa unutar graničnih godina u kojima dolazi do smjene dvaju saziva. S obzirom na navedeno, spisi vezani uz administrativne i kadrovske poslove oblikovani su kao posebna serija unutar fonda.
Osim razlika u praksi evidentiranja spisa (po sazivima i po godinama), dva su osnovna sustava odlaganja (razvođenja) spisa. Kako Sabor SRH nije upravno državno tijelo te se njegov rad ostvaruje isključivo kroz sjednice, na odlaganje spisa ne primjenjuju se načela propisanog uredskog poslovanja.
Spisi evidentirani u urudžbenim zapisnicima Sabora do 1953. godine odlagani su u tematske cjeline (npr. uvjerenja i zakletve zastupnika, zapisnici, ukazi, zakoni, odborski izvještaji, razno...). Pri tome se za svaki spis u urudžbenom zapisniku navodi oznaka tematske cjeline (svežnja) i redni broj pod kojim je u toj cjelini spis odložen.
Od 1953. godine uvodi se praksa odlaganja spisa po sjednicama (materijali za sjednice) i organizacijskim jedinicama (vijeća i radna tijela Sabora i saborskih vijeća). S obzirom na to, podserije unutar serija, odnosno niže arhivske jedinice unutar podserija formirane su prema dva osnovna kriterija: prema sadržaju (npr. Akti Sabora), odnosno organizacijskom ustroju Sabora (vijeća, radna tijela Sabora i saborskih vijeća).
Dokumentacija oblikovana u jedinice prema organizacijskom ustroju u načelu se dalje dijeli na tri osnovne sadržajne cjeline: zapisnici sjednica, materijali za sjednice i opća korespondencija. Zapisnici sjednica složeni su po rednom broju održavanja sjednica. Materijali za sjednice složeni su po rednom broju održavanja sjednica, a unutar svake sjednice svi su materijali složeni po utvrđenom dnevnom redu sjednice. Opća korespondencija obuhvaća sve ostale materijale koji nisu bili predmetom sjednica (predstavke građana, razna izvješća, elaborati, upiti, inicijative i drugo iz djelokruga vijeća i radnih tijela) složene po godinama, a unutar godina po urudžbenim brojevima spisa.
Posljednja dva saziva (1982-1990) su tijekom sređivanja fonda još bila kod stvaratelja, ali je u planu primopredaja, te će se nakon toga i ti sazivi pridružiti fondu na temelju postojeće strukture.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, pa je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Javno arhivsko gradivo u pravilu je za korištenje dostupno 30 godina nakon nastanka.
Fond sadrži osobne podatke čija je dostupnost ograničena sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), te dokumentaciju s oznakom tajnosti, čija je dostupnost ograničena i u postupanju s kojom se primjenjuju odredbe Zakona o tajnosti podataka (NN 79/2007) i Zakona o informacijskoj sigurnosti (NN 79/2007).
Javno arhivsko gradivo koje se odnosi na osobne podatke dostupno je za korištenje 70 godina nakon svoga nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi. Isto gradivo može se koristiti i prije predviđenoga roka, ako je od nastanka namijenjeno javnosti ili ako na to pristane osoba na koju se ono odnosi, odnosno njezin bračni drug, djeca ili roditelji poslije njezine smrti.
Arhivsko gradivo koje sadrži podatke koji se odnose na obranu, međunarodne odnose i na poslove nacionalne sigurnosti, uključujući one za održavanje reda i mira, te na gospodarske interese države, a čijim bi objavljivanjem nastupile štetne posljedice za nacionalnu sigurnost ili nacionalni interes Republike Hrvatske, dostupno je za korištenje po isteku roka od 50 godina od njegova nastanka, ako posebnim propisom nije drukčije uređeno.
Dokumentaciju s oznakom tajnosti (državna tajna, strogo povjerljivo, povjerljivo) sadrže sljedeće arhivske jedinice: 7.3.3. Odbor za društveni nadzor, 1962-1963; 8.3.3. Odbor za društveni nadzor, 1963-1965; 9.3.3. Komisija za društveni nadzor, 1965-1967; 9.9. Organizaciono-političko vijeće, 1966-1967; 10.4.3. Komisija za društveni nadzor, 1968-1969; 11.2. Dokumentacija s oznakom tajnosti, 1969-1974; 11.5.3. Komisija za društveni nadzor, 1969-1973; 12.2. Dokumentacija s oznakom tajnosti, 1974-1978; 12.6.2. Odbor za pitanja vanjske politike i odnosa s inozemstvom, 1974-1978; 13.1. Akti Sabora SRH, 1978-1982; 13.2. Dokumentacija s oznakom tajnosti, 1978-1982; 13.6.2. Odbor za pitanja vanjske politike i odnosa s inozemstvom, 1978-1982; 13.11. Klubovi zastupnika, 1980.
Ukoliko znanstveni razlozi zahtijevaju korištenje arhivskoga gradiva prije isteka predviđenih rokova, ravnatelj HDA može odobriti korištenje toga gradiva, na način i pod uvjetima koji jamče zaštitu javnih probitaka, odnosno privatnosti, prava i probitaka treće osobe, uz obvezno prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog arhivskog vijeća. Javno arhivsko gradivo mogu koristiti bez ograničenja stvaratelji čijom je djelatnošću i radom nastalo, u svrhe radi kojih je nastalo odnosno kojima je služilo.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja ili umnožavanja određeni su Pravilnikom o radu Čitaonice Hrvatskog državnog arhiva, te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999).
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Papir. Nema znatnijih mehaničkih oštećenja.
Obavijesna pomagala: HDA-1081/P - 1 Zbirka fotografija Sabora Socijalističke Republike Hrvatske (popis)
HDA-1081/SI - 1 Sabor Socijalističke Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 207: Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske
HR-HDA- 278: Prezidijum Sabora Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 280: Izvršno vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1109: Hemeroteka Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1655: Republička izborna komisija Socijalističke Republike Hrvatske
Napomena o dopunskim izvorima: Kao dopunske izvore dostupne u Hrvatskom državnom arhivu valja navesti i bibliotečno gradivo (Stenografski zapisnici zasjedanja Sabora SRH i Bilteni Sabora SRH), zatim albume s fotografijama, fonoteku, te zemljopisne karte i urbanističke studije, što je sve preuzeto zajedno s gradivom fonda Sabor SRH, ali kasnije izdvojeno i pridruženo odgovarajućim zbirkama.
Dopunski izvor izvan Hrvatskog državnog arhiva je gradivo dvaju saziva Sabora SRH od 1982. do 1990. godine, te gradivo nastalo radom Hrvatskog sabora (Sabora Republike Hrvatske, Hrvatskog državnog sabora) od 1990. godine, a koje se nalazi u Pismohrani Hrvatskog sabora.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4968
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica