Facebook
Naziv: Općina Buje (fond)
Signatura: HR-DAPA-62
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Skraćeni nazivi: OB (hrvatski)
Usporedni nazivi: Municipio di Buie (talijanski)
Razdoblje: 1918 - 1943 ([1943-1945])
Arhivske jedinica: 12 d/m
Tehničke jedinica: 110 svež ; 600 knj.
Odgovornost: Općina Buje (stvaratelj) (1918-1943)
Povijest jedinice: Nakon prestanka djelovanja stvaratelja gradivo je ostalo u skrbništvu njegovih sljednika. Podaci o preuzimanju gradiva Općine Buje u Historijski (danas Državni) arhiv u Pazinu nisu sačuvani. Gradivo Općine Buje je u DAPA osnovno sređeno u razdoblju nakon preuzimanja te je izrađen arhivski popis.
Način preuzimanja: Akvizicija nije zabilježena u Knjizi akvizicija Državnog arhiva u Pazinu. Gradivo je preuzeto u tri navrata u sklopu drugih fondova iz Skupštine Općine Pula 7. veljače 1960. godine i iz skupštine Općine Buje 12. rujna 1977. godine i 11. listopada 1977.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda u najvećoj mjeri sadrži opće i financijske spise, financijske i vojne knjige te razne registre. Nadalje sadrži liječničke registre i urudžbene zapisnike. Unutar fonda također je manjoj mjeri sadržano gradivo vezano za: upravu, pravosuđe i bogoštovlje, javne i infrastrukturne radove, zdravstvo i higijenu, vojsku novačenje te gradivo nastalo djelovanjem matičnog ureda. Fragmentarno je sačuvano gradivo koje se odnosi na rad policije, opće administracije, raznih i vanjskih poslova, javne sigurnosti, zapisnici sjednica i kazala. U fondu su sadržane i osobne isprave (putovnice i osobne iskaznice).
Izlučivanju: Dokumentacija koja bi potvrdila izlučivanje nije sačuvana. Međutim, pretpostavlja se da je u prvim poslijeratnim godinama cjelovitost dijelom narušena uslijed uvjeta pohrane, te izmještanja gradiva.
Mjesta: Buje
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi ; Arhitektonski nacrt ; Tehnički nacrt
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen prema registraturnom redu, te se sastoji od dvije serije - knjige i spisi. Serijom knjiga obuhvaćena su knjige i registraturna pomagala koja su se vodila središnje te pri pojedinim odjelima. Uz zapisnik sjednica izvršnog odbora (1919), od knjiga koje su se vodile središnje u seriji se nalaze urudžbeni zapisnici (1920/1934) i kazala urudžbenih zapisnika (1922-1934). Među knjigama pojedinih odjela u seriji se nalaze razni registri spisa te ostale evidencije koje su se vodile pri pojedinim ustrojbenim jedinicama (financijske knjige i vojne knjige).
Spisi su sređeni prema registraturnom redu ustrojenom prema klasifikacijskim oznakama od 1919. do 1944. godine. Tako formirane cjeline spisa obuhvaćaju područja: općinske administracije, dobrotvornih ustanova, gradske i seoske policije, zdravstva i higijene, financija, uprave, pravosuđa i bogoštovlja, novačenja i vojske, prosvjete, javnih radova, poljoprivrede, industrije i trgovine, matičnog ureda, popise pučanstva i statistike, vanjske poslove, raznih predmeta i javne sigurnosti.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je iznimno sukladno čl. 21 i 22 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima 70 od svog nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Objavljivanja i umnažanje dostupnog gradiva dopušteno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: U gradivu su mjestimično prisutna mehanička i kemijska oštećenja (žutilo, izgužvanost, iskrzanost rubova, oštećenja nastala uslijed korordiranja spajalica), nastala uslijed dugotrajnog čuvanja u svežnjevima, te izloženosti prašini. Međutim, ta oštećenja ne utječu na čitljivost zapisa.
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Fond se čuva u Državnom arhivu u Pazinu
Arhivske jedinice: HR-DAPA- 32: Općina Buje
HR-DAPA- 55: Prefektura Istre u Puli
HR-DAPA- 57: Kvestura Istre u Puli
HR-DAPA- 82: Narodni odbor kotara Buje
HR-DAPA- 868: Kotarski narodnooslobodilački odbor Buje
Identifikator: HR-DAPA/AJ 62839
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica