Facebook
Naziv: Općina Cres (fond)
Signatura: HR-DARI-470
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Usporedni nazivi: Comune di Cherso (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 253 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1916 - 1945
Arhivske jedinica: 15.50 d/m
Tehničke jedinica: 49 knj. ; 144 kut.
Odgovornost: Općina Cres (stvaratelj) (1918. - 1945.)
Povijest jedinice: Creske općinske arhivalije do 1945. preuzeo je riječki arhiv odmah nakon svoga preustrojstva 1948. godine. Svakako su preuzete prije 1953., budući da službeni trag o njima nalazimo u Općem inventaru Državnog arhiva u Rijeci tiskanom u Vjesniku Državnog arhiva u Rijeci sv.I iz 1953. Tu je za gradivo općine Cres samo navedeno: Općina Cres (godine 1518-1941). Godine 1964. izrađen je analitički inventar fonda Općina Cres do početka 19. st. te registraturni popis za gradivo do 1923. godine. U istom inventaru naveden je i jedan svežanj gradiva iz 1940. i ništa drugo. Gradivo predmetnog fonda spominje se u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. te u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984., ali bez ikakvih preciznijih podataka. Prvotna cjelina svog creskog općinskog gradiva do 1945. rasformirana je sukladno važećoj klasifikaciji arhivskih fondova i zbirki u RH tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, koji je objavljen 2006. Od jednog stvoreno je šest fondova, predmetni fond Općina Cres s gradivom od 1918. do 1945. godine te fondovi: Općina Cres do 1797. (HR-DARI-25), Mjesno starješinstvo Cres 1797 - 1805. (HR-DARI-481), Općina Cres 1806. - 1813. (HR-DARI-482), Glavarstvo općine Cres 1813. - 1918. (HR-DARI-469) i Javni bilježnici Cresa i Lošinja 1545. - 1818. (HR-DARI-615). Godine 2012. predmetni fond je arhivistički sređen te je za nj izrađen sumarni inventar. Tijekom sređivanja je iz fonda izdvojeno oko 0,6 d/m gradiva te od njega oblikovani fondovi Mjesno školsko vijeće Cres (Consiglio Scolastico Locale di Cherso) 1919./1924.g. (HR-DARI-1166), Dobrotvorna kongregacija Cresa (Congregazione di Carità di Cherso) 1903./1933. (HR-DARI-1168) i Nacionalni zavod za zaštitu majčinstva i djece. Općinski patronatski odbor Cres. (Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell' Infanzia di Cherso - Comitato Comunale di Patronato Cherso) I920.-1940. (HR-DARI-1167). Izdvojeno je i oko 0,14 d/m raznih fragmenata koji ne pripadaju predmetnom fondu.
Način preuzimanja: Točno vrijeme akvizicije je nepoznato, gradivo je preuzeto negdje između 1948. i 1953. godine.
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala su sačuvana samo dva urudžbena zapisnika za 1941. te jedno imensko kazalo izdanih putovnica iz godina 1943.-1944. i jedna knjiga pošte iz 1945. Od većih cjelina fond sadrži zapisnike sjednica općinske uprave, podestatove odluke i rješenja, općinske pravilnike s popratnim spisima, priručnike za vođenje pisarnice i pismohrane u općinskim uredima, okružnice Istarske prefekture, kabinetske spise, posebne spise iz podestatove pismohrane, opće i povjerljive spise, porezno i financijeko gradivo, popise izbornika za općinska i državna tijela, jedan očevidnik vojnika - zemljoradnika iz 1941., jedno imensko kazalo osoba koje su osuđene ili pod sumnjom, spise Pokrajinske fašističke udruge zaposlenih u javnim službama dostavljene Općini Cres, spise Fašističkog državnog ureda za socijalno osiguranje dostavljene Općini Cres te izjave o općepoznatim činjenicama. U fondu je pohranjena i manja količina gradiva Muzeja grada Cresa. Povjerljivi spisi sadrže najviše informacije i procjene o uže političkim i vojnim temama, podatke o svećenicima, međunacionalnim odnosima, ilegalnim emigracijama, itd. Među inim spisima iz podestatove pismohrane je i predmet o grbu općine Cres, povijesni zapisi o otoku Cresu te zapisi o plemićkoj obitelji Petris iz Cresa. Opći spisi dobro dokumentiraju sva područja društvenog života na lokalnoj razini, a napose komunalne investicije, javno i privatno građenje, razne gospodarske teme te građanska stanja stanovništva.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Cjelokupno gradivo je razvrstano u 22 serije: 1. Urudžbeni zapisnici općih spisa, 2. Zapisnici sjednica općinske uprave, 3. Odluke i rješenja podestata, 4. Knjiga pošte, 5. Popisi izbornika za općinska i državna tijela, 6. Glavna knjiga prihoda i rashoda, 7.Završni računi, 8. Upisnici i kazala obveznika općinskih poreza i pristojba, 9. Očevidnik vojnika -zemljoradnika čija porodica ima pravo na novčanu pomoć, 10. Imensko kazalo osoba koje su osuđene i pod sumnjom, 11. Imensko kazalo izdanih putnih iskaznica za različite relacije u Pokrajini Istri, 12. Priručnici za vođenje pisarnice i pismohrane u općinskim uredima, 13. Povjerljivi spisi, 14. Kabinetski spisi, 15. Spisi iz podestatove pismohrane, 16. Opći spisi, 17. Pravilnici i popratni spisi, 18. Spisi Pokrajinske fašističke udruge zaposlenih u javnim službama dostavljeni Općini Cres, 19. Spisi Fašističkog državnog ureda za socijalno osiguranje dostavljeni Općini Cres, 20. Okružnice Istarske prefekture u Puli, 21. Izjave o opće poznatim činjenicama kao dokaz za dobivanje mirovine ili novčane pomoći, 22. Miscellanea. Opći spisi su unutar svake godine razvrstani po izvornim kategorijama i razredima. Sumarni inventar sadrži dva priloga, 1. Popis kategorija i razreda općih spisa općine Cres za razdoblje 1923.-1945. te 2. Popis građevinskih, lokacijskih i uporabnih dozvola za razdoblje 1919.-1944.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-470/SI - 1 Općina Cres (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 71324
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica