Facebook
Naziv: Javni bilježnici Rijeke i okolice (fond)
Signatura: HR-DARI-41
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Riječki notari (1964 - 1966) (hrvatski)
Notari Rijeke i okolice (1966 - 1984) (hrvatski)
Notarski ured Rijeka (1973 - 1973) (hrvatski)
Javni bilježnici Rijeka, Opatija-Volosko, Ilirska Bistrica, Podgrad (1984 - 2006) (hrvatski)
Javni bilježnici Rijeke i okolice (2006 - ) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: JbRio (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 3 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 17. stoljeće - 1946 (Zbirka starih isprava Notarskog arhiva u Rijeci sadrži gradivo od kraja 17. do sredine 20. stoljeća, ostali dio fonda se odnosi na razdoblje 1863-1946. )
Arhivske jedinica: 71 d/m
Tehničke jedinica: 148 knj. ; 687 svež ; 1 kartoteka
Odgovornost: Bacci Icilio (stvaratelj)
Berdon Giuseppe (stvaratelj)
Charmant Oscarre (stvaratelj)
Colombis Giuseppe (stvaratelj)
De Franceschi Irso (stvaratelj)
Derenčin, Marijan (stvaratelj)
Fesus Giorgio (stvaratelj)
Gelletich Federico (stvaratelj)
Gelletich Nicolo (stvaratelj)
Giannone Luigi (stvaratelj)
Jačić Viktor (stvaratelj)
Jaschi Guido (stvaratelj)
Justi Anton (stvaratelj)
Katunar Ivan (stvaratelj)
Kraigher Antonio (stvaratelj)
Quarantotto Nicolo (stvaratelj)
Sandrin Bruno (stvaratelj)
Sponza Domenico (stvaratelj)
Vladišković Lidio (stvaratelj)
Znidarić Vjekoslav (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond se prvi put spominje u izvješću o radu Državnog arhiva u Rijeci za 2. tromjesečje 1951. pod nazivom "notarski arhivi". U izvješću je zabilježeno da je Kotarski sud Rijeka bio imatelj gradiva od 1945. do 1951. godine, kada je gradivo preseljeno u bivše sjedište Općine Rijeka, tzv. Municipij. DARI je od 1950. bio u posjedu dijela te zgrade, u kojemu je bilo smješteno više arhivskih fondova. Notarsko gradivo nije preuzeto sređeno ni popisano tako da nikada nije izvršena njegova formalna primopredaja između Kotarskog suda Rijeka i DARI. U spomenutom se izvješću nadalje navodi da je jedan kažnjenik započeo sa smještanjem gradiva u ormare ali da taj posao nije dovršio. Veći dio gradiva je kasnije osnovno sređen u DARI i 1964. je za njega izrađeno obavijesno pomagalo, dok je oko 25 d/m gradiva još uvijek nesređeno. Fond u popisu iz 1964. nosi naziv Riječki notari, u Vodiču kroz fondove DARI iz 1966. naziva se Notari Rijeke i okolice (Archivio notarile), u analitičkoj kartici za fond naziva se Notarski ured Rijeka (Ufficio notarile), a u Vodiču DARI iz 1980. naziva se Notari Rijeke i okolice. Fond ponovno mijenja naziv u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima U SR Hrvatskoj iz 1984., gdje se vodi pod nazivom Javni bilježnici Rijeka, Opatija-Volosko, Ilirska Bistrica, Podgrad. Sadašnji naziv dobiva u Pregledu arhivskih fondova i zbirki iz 2006.
Način preuzimanja: Najveći dio gradiva je preuzet 1951. bez primopredajnog zapisnika od Kotarskog suda Rijeka, godine 1992. preuzeto je 0,5 d/m gradiva od Općinskog suda Opatija (HAR, Klasa: 036-03/92-46/25).
Sadržaj jedinice: Repertoriji, indeksi i abecedni popisi oporuka i isprava između živih te pripadajuće oporuke i druge isprave, kartoteka oporuka, upisnici deponiranog novca i vrijednosti, upisnik osoba lišenih poslovne sposobnosti, upisnik notarskih pečata, repertoriji spisa Notarskog arhiva, personalije javnih bilježnika. U fondu je također pohranjena zbirka starih isprava Notarskog arhiva u Rijeci s izvornim ispravama (oporukama, kupoprodajnim ugovorima, dotalima i sl.) od kraja 17. do sredine 20. stoljeća s područja bivše Kastavske gospoštije (Kastav, Mošćenice, Opatija, Veprinac, Volosko) i Lovrana. Privremeno se u fondu nalazi i nešto nesređenog gradiva Registarskog ureda u Rijeci (drugi originali javno bilježničkih akata i sl.). Pojedini sadržaji odnose se na sljedećih 20 bilježnika: Bacci Icilio (Rijeka), Berdon Giuseppe (Ilirska Bistrica), Charmant Oscarre (Rijeka), Colombis Giuseppe (Volosko-Opatija, Podgrad), De Franceschi Irso (?), Derenčin/Derencin Marijan (Rijeka), Fesus Giorgio (Rijeka), Gelletich Federico (Rijeka), Gelletich Nicolo (Rijeka), Giannone Luigi (Podgrad), Jačić Viktor/Giacich Vittorio (Rijeka), Jaschi Guido (Ilirska Bistrica), Justi Anton/Antonio (Volosko-Opatija), Katunar Ivan/Cattunar Giovanni (?), Kraigher Antonio (?), Quarantotto Nicolo (?), Sandrin Bruno (Volosko-Opatija), Sponza Domenico (?), Vladišković/Valdini Lidio (Volosko-Opatija), Znidarić Vjekoslav/Snidarich Luigi (?).
Izlučivanju: Nije izlučivano.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Zbirni fond je podijeljen na 12 podfondova. Prvih 10 podfondova oblikovano je od gradiva pojedinih bilježnika, a 11. podfond odnosi se na gradivo Notarskog arhiva. Potonji podfond sadrži 24 nižih jedinica odnosno predmeta iz razdoblja talijanske uprave, među inima kartoteku oporuka, zapečaćene oporuke u metalnim kutijama, fragmentarno gradivo raznih bilježnika te zbirku notarskih pečatnjaka. Posljednji, 12. podfond, sadrži raznorodno nesređeno i samo najsumarnije popisano gradivo, među inim i zbirku starih isprava Notarskog arhiva u Rijeci. Podfondovi s gradivom pojedinih bilježnika razvrstani su na predmete, koji su najčešće ujedno fizičke jedinice tj. knjige ili kutije.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno 70 godina od njegova nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Godina isteka o.p.: 2015
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski ; hrvatski (samo privatne isprave); slovenski (samo privatne isprave); njemački (samo privatne isprave); talijanski - mletački idiom (samo starije privatne isprave)
Pisma: latinica ; njemačka gotica (iznimno)
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-41/P - 1 Riječki notari (popis)
DARI-41/V - 1 Notari Rijeke i okolice (vodič)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Izvornici su pohranjeni u Državnom arhivu u Rijeci i Državnom arhivu u Trstu.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 115: Kotarski sud Hreljin
HR-DARI- 117: Kotarski sud Kastav
HR-DARI- 119: Kotarski sud Podgrad
HR-DARI- 121: Kotarski sud Sušak
HR-DARI- 122: Kotarski sud Volosko - Opatija
HR-DARI- 286: Javni bilježnici na Sušaku
HR-DARI- 307: Registarski ured Opatija
HR-DARI- 491: Kotarski sud Bakar
HR-DARI- 494: Kotarski sud Rijeka
HR-DARI- 724: Registarski ured Rijeka
HR-DARI- 762: Kotarski sud Sušak
HR-DARI- 763: Kotarski sud Sušak
HR-DARI- 764: Kotarski sud Opatija
HR-DARI- 770: Kotarski sud Rijeka
HR-DARI- 823: Javni bilježnici Rijeke
Napomena o dopunskim izvorima: U Državnom arhivu u Trstu je pohranjeno gradivo javnih bilježnika Antona Justija, Federica Puovića, Rajčića i možda još nekih iz Voloskog
Literatura: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 225
Eterović, Igor; Eterovć, Ivana. Devet lovranskih oporuka iz druge polovice 18. stoljeća: povijesna i jezična analiza , Istarsko povijesno društvo - Societa storica istriana - Istrsko zgodovinsko društvo; Pula 2013., .str. 62 - 97
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 545
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 113-114
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 152, 913
Opća napomena: Arhivističko sređivanje započet će u 2012. godini.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11711
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica