Facebook
Naziv: Nacionalna šumska milicija i Javno poduzeće za državne šume Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-50
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Nacionalna šumska milicija Rijeka (1980 - 2012) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: NšmR (hrvatski)
Alternativni nazivi: Nacionalna šumska milicija. Zapovjedništvo satnije Rijeka i Javno poduzeće za državne šume. Ured Rijeka (hrvatski)
Usporedni nazivi: Milizia Nazionale Forestale. Comando centuria di Fiume; Azienda di Stato per le Foreste demaniali. Ufficio di Fiume (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 34 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1923 - 1945
Arhivske jedinica: 1.50 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 13 kut.
Odgovornost: Nacionalna šumska milicija. Zapovjedništvo satnije Rijeka (stvaratelj) (1927.-1945.)
Javno poduzeće za državne šume. Ured Rijeka (stvaratelj) (1927.-1945.)
Povijest jedinice: Fond je nastao tako što je registraturno gradivo dvaju stvaratelja arhivirano zajedno u jedinstvenom klasifikacijskom sustavu. Spominje se prvi put u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. pod nepotpunim nazivom samo jednog stvaratelja, Nacionalna šumska milicija Rijeka, uz objašnjenje iz kojeg je razvidno da je riječ o zbirnom fondu. Pod istim nazivom i s nešto izmijenjenim brojčanim parametrima fond je opisan u pregledu Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984 te u Pregledu arhivskih fondova i zbirki u Republici Hrvatskoj iz 2006. Sadašnji naziv fonda bolje odgovara značaju zbirnog fonda.
Način preuzimanja: Nema podataka.
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži samo jedan povjerljivi urudžbeni zapisnik s kazalom iz 1935. Osim toga sadrži jedan upisnik novačenja, opće spise, platne liste, gradivo materijalnog knjigovodstva, izvješće o pošumljavanju Dječjeg odmarališta na Učki (Colonia montana Monte Maggiore) s popisom potrebnih sadnica iz 1935. te dvije tiskovine: Attilio Teruzzi - "La milizia delle camicie nere e le sue specialita" i "Servizio Annuale di statistica forestale" Roma 1934. Sadržaj općih spisa je razvidan iz naziva dvanaest razreda prema kojima su spisi arhivirani: I. Zakoni, naredbe, pravilnici, upute, okružnice i službeni listovi; II. Proračun; III. Opći uredovni poslovi, redovna služba, izvanredni uvjeti i zadatci, nadzorna služba, sjednice korporacija i vijeća, licitacije i dražbe, izvješća, statistike; IV. Lov i krivolov, odmetništvo; V. Iskorištavanje državnih i privatnih šuma, pošumljavanje, iskorištavanje i poboljšavanje planinskih pašnjaka; VI. Šumske štete: požari, bespravna i sanitarna sječa te druge štete; VII. Dobrovoljne akcije pošumljavanja, šumsko sjeme, nasadi i rasadnici, uzgoj mladih šuma, šumski fondovi; VIII. Personalna i kadrovska služba, plaće, osiguranje radnika, milicionara i časnika; IX. Državna, korporativna i privatna šumska dobra; X. Uvoz i izvoz; XI. Oružje i streljivo; XII. Porezi i pristojbe, šumarska statistika.
Izlučivanju: Nije izlučivano.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo oba stvaratelja sređeno je unutar jedinstvene serije. U popisu su prvo prikazani opći spisi po razredima i podrazredima te unutar razreda i podrazreda po godinama, zatim ostalo izvorno gradivo te knjige i na kraju tiskovine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-50/P - 1 Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste, Milizia nazionale forestale, Comando Centuria di Fiume. (Azienda di Stato per le Foreste demaniali, Ufficio di Fiume) (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11720
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica