Facebook
Naziv: Kotarski narodni odbor Sušak (fond)
Signatura: HR-DARI-417
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: KNOS (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1948
Arhivske jedinica: 4.11 d/m
Tehničke jedinica: 24 knj. (20 knjiga je izvan kutija, 4 u kutijama); 36 kut.
Odgovornost: Kotarski narodni odbor Sušak (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je po ukidanju stvaratelja očito iz operativnih potreba preuzeto od strane slijednika stvaratelja, NO-a kotara Rijeka kao i kasnijih slijednika. Dokumentaciju je Povijesni arhiv Rijeka uz primopredajni popis preuzeo 6.12.1993. godine zajedno s gradivom NO-a kotara Rijeka, KNO-a Opatija, GNO-a Rijeka i još nekoliko upravnih fondova. U trenutku formiranja fond je u izvornim tehničkim jedinicama (26 knjiga i 35 svežnjeva) sadržavao 3,2 d/m. Naknadno je fondu pripojeno još nekoliko njemu pripadajućih arhivskih jedinica izdvojenih iz drugih fondova. Arhivističkim sređivanjem 2011./2012. godine ustanovljene su pogreške u identifikaciji dijelova gradiva u primopredajnom popisu. Sređivanjem su iz fonda izdvojeni dijelovi drugih arhivskih fondova (Građevinska sekcija Sušak, Kotarski narodni odbor Kastav, Vojni odsjek Sušak). Nakon sređivanja fond sadrži 4,11 d/m. Izrađen je sumarni inventar fonda.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti od Općine Rijeka, Službe za kadrovske i opće poslove, 6.12.1993. godine (Državni arhiv u Rijeci, Klasa: 036-03/93-46/142, Ur.br.2170-53-04-93-3). Fond je uveden u Knjigu preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci pod br. 238/1993.
Sadržaj jedinice: Najveći dio gradiva čini opća dokumentacija u kojoj, ipak nedostaju spisi iz 1945. godine. Rijetko, u pojedinim mjesecima opći spisi su fragmentarni. Također, sačuvana je povjerljiva dokumentacija (također tek od 1946. godine), knjige financijskog i evidencije socijalno-zdravstvenog odsjeka te dijelovi dokumentacije privrednog odsjeka (registar obrtnica, radnih knjižica). U redovitim mjesečnim izvješćima po raznim odjelima koji su se dostavljali višim vlastima sadržano je dosta izvornih podataka. Teme zastupljene u gradivu vezane su za socijalni i gospodarski život malih mjesta i sela u okolici današnje Rijeke neposredno po završetku rata. U svojoj nadležnosti KNO je imao nadzor nad zemljišnim zajednicama pa su u fondu sačuvani zapisnici sjednica njihovih skupština a po njihovoj likvidaciji 1947. godine KNO ih preuzima pod redovnu upravu. U vezi upravljanja šumama sačuvani su i podaci o šumama konfisciranog šumskog posjeda Thurn und Taxis. Uz gospodarske teme gradivo je također značajan izvor za povijest zdravstva, školstva i kulture te turizma. Kao jednu specifičnu temu može se izdvojiti grad Bakar zbog posebnosti institucija i odnosa evidentno uvjetovanih njegovom inokosnom i značajnom poviješću zbog koje se sporije i teže prilagođavao poslijeratnim promjenama.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju u pismohrani.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prije sređivanja fond je uglavnom bio registraturno sređen i djelomično dostupan iako su neki njegovi dijelovi bili pogrešno prepoznati. Pri sređivanju je poštovan izvorni red i organizacijski ustroj stvaratelja. Uz relativno česte administrativne pogreške koje je bilo nužno ispravljati (pogrešna urudžbiranja ili signiranja, propušteni brojevi u nizu urudžbenog zapisnika ili ponovljeni brojevi) stvaratelj je vodio uredsko poslovanje u skladu s propisima. Gradivo je sređeno sumarno i opisano do razine serije. Serije su opisane cjelovito (zajedno knjige i spisi). Sređene su po vrsti i kronološki, opći i povjerljivi spisi po broju urudžbenog zapisnika. Gradivo je popisano u jednom brojčanom nizu tehničkih jedinica (knjige, kutije) u koje je smješteno. Knjige su djelomično posebne tehničke jedinice (kad se radi o većim formatima) a djelomično su smještene u kutijama. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva. U sređivanju je odabran sljedeći raspored serija: 1. Povjerljiva dokumentacija 2. Opća dokumentacija 3. Personalna dokumentacija 4. Socijalno-zdravstveni odsjek 5. Privredni odsjek 6. Financijski odsjek
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, broj 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, broj 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski ; talijanski (Sporadično.)
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u relativno dobrom stanju. Pojedinim knjigama nedostaju korice. Tijekom sređivanja gradivo je stručno tehnički obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-417/P - 2 Kotarski narodni odbor Sušak - Bilješke o sadržaju (popis)
DARI-417/SI - 1 Kotarski narodni odbor Sušak (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 12083
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica