Facebook
Naziv: Obrtna škola Kastav (fond)
Signatura: HR-DARI-922
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 16 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1884 - 1949
Arhivske jedinica: 2.46 d/m
Tehničke jedinica: 19 knj. (12 unutar kutija, 7 posebne tehničke jedinice); 21 kut. ; 21 mapa (Riječ je o crtežima na papiru veće težine.)
Odgovornost: Obrtna škola Kastav (stvaratelj) (1884) (1949)
Povijest jedinice: Nisu poznati podaci o prvom preuzimanju gradiva škole koje čini i veći dio fonda. Po činjenici da je u Arhivu sačuvan privremeni, moguće primopredajni, zajednički popis gradiva Obrtne škole u Kastvu, Đačkog doma Obrtne škole Kastav, Škole za učenike u privredi Kastav i Ženske stručne škole u Kastvu iz 1964. dalo bi se zaključiti da je gradivo tih kastavskih stvaratelja preuzeto zajedno. Prema Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. prvotno je formiran zbirni fond Stručne škole u Kastvu s internom signaturom DS-16. Kasnije je od tog gradiva formirano nekoliko fondova: Škola učenika u privredi Kastav (HR-DARI-140) nazvan po zadnjem stvaratelju, Đački dom Obrtne stručne škole Kastav (HR-DARI-170) i Ženska stručna škola u Kastvu (HR-DARI-149). Tek nakon što se 2008. prišlo sustavnoj arhivističkoj obradi tadašnjeg fonda Škola učenika u privredi Kastav zaključeno je da Škola za učenike u privredi nije tek posljednji stvaratelj u nizu, već njeno gradivo predstavlja u stvari drugi, poseban fond. Arhivističko sređivanje potaknuto je kad je Državni arhiv u Rijeci preuzeo 21.V.2008. od Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka zbirku arhivalija Muzejske zbirke Kastavštine i unutar nje 4 ambalažne mape s 1418 crteža, radova učenika spomenutih škola (Zapisnik o primopredaji arhivskog gradiva, Klasa: 036-05/08-02/05, Ur.br.: 2170-53-04-08-02). Sređivanjem crteža i proučavanjem konteksta uočeni su elementi za razdvajanje gradiva Obrtne škole i Škole za učenike u privredi i sukladno tome za formiranje zasebnih fondova. Prvotnu signaturu HR-DARI-140 sačuvao je fond Škola za učenike u privredi Kastav.
Uslijedilo je novo sređivanje, kartoniranje i izrada novih arhivskih opisa odnosno inventara.
Fondu je priključeno gradivo odbora Delavske škole izdvojeno iz fonda Glavarstvo općine Kastav (HR-DARI-26, kut. 248 i 249). Iz fonda je pak izdvojeno gradivo Povremenog stručnog tečaja Općine kastavske u Kastvu i pripojeno pripadajućem fondu (HR-DARI-962 Povremeni stručni tečaj Općine kastavske u Kastvu).
Tijekom sređivanja crteži učenika preuzeti 2008. godine interpolirani su u ranije preuzeto gradivo. Državni arhiv u Rijeci je u siječnju 2015. godine preuzeo od privatne darovateljice povjesničarke umjetnosti i kustosice Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci Daine Glavočić 0,30 d/m gradiva koje je pripadalo Obrtnoj školi Kastav. Osim nekoliko radova učenika, u većoj mjeri se radi o tiskovinama, odnosno nastavnim pomagalima, modelima i predlošcima za crtanje u raznim obrtničkim zanimanjima. Gospođi Glavočić je pak gradivo poznajući njezin profesionalni interes predala osoba koja ga je našla u neprimjerenom stanju i spasila. Gradivo je 2015. godine interpolirano u njemu pripadajući ovaj fond. Grad Kastav je 31.12.2009. godine dao deponirati u Državni arhiv u Rijeci dokumentaciju upravnih i sudskih tijela koja su djelovala i djeluju u Kastvu (Knjiga depozita br. 22, Klasa: 036-05/11-01/01, Ur.br: 2170-53-04-11-2). U sastavu tog gradiva, ali neprepoznato prigodom preuzimanja, preuzeto je i ukupno 0,20 d/m gradiva kastavskih škola (Obrtna škola Kastav, Škola za učenike u privredi Kastav, Ženska stručna škola u Kastvu), koje je 2015. godine interpolirano u pripadajuće arhivske fondove ranije pohranjene u Državnom arhivu u Rijeci. Na Obrtnu školu Kastav odnosilo se 0,08 d/m rečenog gradiva. Ukupna količina 2015. godine interpoliranog gradiva iznosi 0,40 d/m. Rodoslovni centar Kastavštine i Liburnije Matulji je 6.10.2017. godine darovao Državnom arhivu u Rijeci bez ugovora 35 učeničkih crteža (radovi jednog učenika, Vjekoslav Frlana). Radovi su interpolirani u seriju HR-DARI-922-10, u kut. 27.
Način preuzimanja: Prvo preuzimanje nije upisano u Knjigu preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci. Arhiv je po službenoj dužnosti preuzeo učeničke crteže iz zbirke arhivalija Muzejske zbirke Kastavštine 21.V.2008. godine, a predaja je upisana u Knjigu preuzetog gradiva pod brojem 363.
Sadržaj jedinice: Veći dio gradiva čine gotovo cjeloviti opći spisi bogati izvornim podacima o djelovanju škole u različitim povijesnim razdobljima odnosno državnim, političkim i školskim sustavima (izvješća o početku i završetku školske godine, o učiteljima, tiskanice, statistički podaci, školarine, podaci o izložbama radova, okružnice, korespondencija s višim vlastima, oglasi, objave u tiskanom obliku, suradnja s drugim sličnim školama 1921-1929, puno izvornih iskaza o stanju u školi dakle iz same škole, statistike, financiranje, zapisnici sjednica nastavničkog zbora 1929-1932 uglavnom okružnice, uputstva, zahtjevi viših vlasti bez odgovora iz ured, obilježavanje političkih i povijesnih događaja u školi, dodatne društvene aktivnosti u školi, nazočnost organizacija poput Crvenog križa i drugih, stručne ekskurzije. Kroz njih se prati programski i organizacijski kontinuitet gotovo od početka do kraja djelovanja.
Praznina u dokumentaciji nastaje u razdoblju II. svjetskog rata, pogotovo u vrijeme talijanske okupacije. Statusna dokumentacija sačuvana je samo iz razdoblja osnivanja, dok kasniji statuti i nastavni programi nisu, ne u normativnom obliku. Kronika škole sačuvana je za razdoblje do 1913. odnosno podržavljenja škole, ali njen nedostatak može se kompenzirati zapisnicima sjednica nastavničkog zbora (vijeća), godišnjim izvješćima i naravno općim spisima. Posebno su vrijedni spisi školskog odbora iz razdoblja 1885-1914 (dopisivanje s nadležnim tijelima o školskim stvarima, pitanje privremenog statusa škole, financiranje, proračuni, završni računi, program, satnica, učitelji, natječaji, broj polaznika, razvoj ustanove, zapisnici sjednica, iskazi školarina po učenicima, reorganizacija i podržavljenje škole, molbe zaposlenika za povećanje plaće, dogradnja škole, Laginjino sudjelovanje kao najutjecajnijeg člana odbora i svojevrsnog stratega, njegova pisma, mišljenja) jer se radi o najranijem razdoblju djelovanja škole, vremenu njenog osnivanja i dokazivanja smisla opstanka. Nažalost, dokumentacija o učenicima je fragmentarna, sačuvano je tek nekoliko upisnika iz tridesetih godina, dio upisne dokumentacije i svjedodžbe iz različitih povijesnih razdoblja. Fragmentarna je i računovodstvena i personalna dokumentacija, no opći spisi u velikoj mjeri sadrže podatke o učenicima, učiteljima i financijskom aspektu djelovanja škole.
Posebno je bogata, vrijedna i ilustrativna zbirka učeničkih radova, crteža, koja obuhvaća razdoblje od početka stoljeća do ukidanja škole (prostoručno crtanje, geometrijsko i projektno crtanje, crteži strojarskog i bravarskog obrta, zidarskog, klesarskog, limarskog, model-stolarskog, postolarskog, krojačkog i dekorativno-slikarskog obrta).
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohrani. Također, nema pisanog traga o izlučivanju obavljenom u Arhivu.
Dopuna: U Osnovnoj školi "Milan Brozović" Kastav pohranjena je pedagoška dokumentacija (zapisnici i razrednice učenika, katalozi, imenici, knjiga završnog ispita) za cijelo razdoblje djelovanja stvaratelja, ukupno 139 knjiga.
Mjesta: Kastav ; Kastavština
Vrste medija: Papir
Vrste građe: crtež ; knjige ; spisi ; plakati ; Tehnički nacrt ; otisak
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prije sređivanja fond je uglavnom bio registraturno sređen. Gradivo djelomično na sebi nosi tragove prethodnih sređivanja, bilo stare nevažeće signature fondova kojima je pripadalo ili je iz njih izdvojeno, ili pečat Muzejske zbirke Kastavštine ako je unutar nje bilo pohranjeno. Gradivo je sređeno sumarno i opisano do razine serije. Serije su opisane cjelovito (zajedno knjige i spisi). Sređene su po vrsti i kronološki, opći spisi po broju urudžbenog zapisnika. Gradivo je popisano u jednom brojčanom nizu tehničkih jedinica (knjige, kutije, mape) u koje je smješteno. Knjige su djelomično posebne tehničke jedinice (kad se radi o većim formatima) a djelomično su smještene u kutijama. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva. Izvorno stanje poštovano je u najvećoj mogućoj mjeri.
U sređivanju je odabran sljedeći raspored serija: 1. Statusna dokumentacija; 2. Kronika škole; 3. Dokumentacija školskog odbora; 4. Povjerljivi spisi; 5. Opća dokumentacija; 6. Pedagoška dokumentacija; 7. Personalna dokumentacija; 8. Računovodstveni spisi; 9. Izdvojeni predmetni spisi; 10. Zbirka učeničkih crteža., 11. Zbirka nastavnih pomagala
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski ; njemački ; talijanski ; češki ; slovenski ; srpski
Pisma: njemačka gotica ; latinica ; ćirilica (srpska)
Napomena o jezicima i pismima: Gradivo je najvećim dijelom na hrvatskom jeziku. Iako je uredski jezik, kao i nastavni bio hrvatski, za vrijeme I. svjetskog rata gotovo isključivo je korišten njemački jezik. Osim njemačkog u razdoblju do 1918. godine u službenoj komunikaciji s višim tijelima korišten je i talijanski jezik (i kasnije za vrijeme talijanske uprave iza I. i za vrijeme II. svjetskog rata), a u dopisivanju s različitim korespondentima korišteni su i slovenski i češki jezik. U korespondenciji između dva svjetska rata, pogotovo u dopisima središnjih vlasti koristi se i srpski jezik.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je sačuvano u relativno dobrom stanju. Tijekom sređivanja stručno tehnički je obrađeno. Crteži učenika tehnički su zaštićeni s posebnom pozornošću. U arhivu su izrađene mape po mjeri, unutar kojih su crteži (svakih par) međusobno odvajani papirom niske kiselosti. Također, ukupni sadržaj mape omotan je košuljicom od papira niske kiselosti.
Obavijesna pomagala: DARI-922/SI - 1 Obrtna škola Kastav (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1: Zemaljski sabor Markgrofovije Istre
HR-DARI- 19: Kotarsko poglavarstvo Volosko
HR-DARI- 20: Izvanredni komesarijat Kastva
HR-DARI- 26: Glavarstvo općine Kastav
HR-DARI- 44: Školsko nadzorništvo Kvarnerske pokrajine
HR-DARI- 77: Okružni narodni odbor primorsko - goranski Sušak
HR-HDA- 80: Zemaljska vlada. Odjel za bogoštovlje i nastavu
HR-HDA- 137: Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju
HR-HDA- 138: Primorsko-krajiška oblast
HR-HDA- 151: Savska Banovina. Odjeljenje za trgovinu, obrt i industriju
HR-HDA- 163: Banovina Hrvatska. Odjel za obrt, industriju i trgovinu
HR-HDA- 285: Ministarstvo industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 286: Ministarstvo komunalnih poslova Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 292: Ministarstvo rada Narodne Republike Hrvatske
HR-DARI- 417: Kotarski narodni odbor Sušak
HR-DARI- 418: Kotarski narodni odbor Kastav
HR-DARI- 545: Okružni narodni odbor za Hrvatsko primorje
HR-DARI- 606: Općina kastavska
HR-DARI- 616: Građansko povjereništvo za kotar Volosko - Opatija
HR-DARI- 618: Kotarsko školsko vijeće u Voloskom
HR-DARI- 631: Mjesno školsko vijeće Kastav
HR-DARI- 777: Udruženje obrtnika za kotar Kastav
HR-DARI- 849: Kotarska oblast Kastav
HR-DARI- 984: Kotarska ispostava Kastav
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 9)
Napomena o dopunskim izvorima: Zbog iznimne uloge Matka Laginje u osnivanju škole i radu odbora potencijalan izvor su njegovi osobni fondovi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U inozemnim arhivima (Trst, Rim, Ljubljana, Beč, Beograd) čuva se gradivo pokrajinskih i središnjih državnih tijela pod čijom je izravnom ili neizravnom nadležnošću stvaratelj bio u različitim razdobljima svog djelovanja.
Bibliografije: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 231
A. Giron. Dva zapisnika sjednica Odbora Delavske škole u Kastvu iz 1885. godine, Rijeka 1998., Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, svezak LX (1998). .str. 141-153
A. Giron. Osnutak, razvoj i značenje Delavske škole u Kastvu, Kastav 1998., Zbornik Kastvaštine, svezak VI (1998). .str. 11-36
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 550
M. Giron. Prvi statut i nastavni plan "Delavske škole" u Kastvu iz 1885. godine, Rijeka 1994., Vjesnik PAR, XXXV/XXXVI (1994). .str. 43-68
M. Giron. Prvi statut i nastavni plan Delavske škole u Kastvu iz 1885. godine, Kastav 1998., Zbornik Kastavštine, svezak VI (1998). .str. 37-50
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 169, 170
Identifikator: HR-DARI/AJ 74215
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica