Facebook
Naziv: Ženska stručna škola u Kastvu (fond)
Signatura: HR-DARI-149
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ŽsšK (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS-16
Razdoblje: 1923 - 1946
Arhivske jedinica: 0.25 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 2 kut.
Odgovornost: Ženska stručna škola u Kastvu (stvaratelj)
Povijest jedinice: Po činjenici da je u arhivu sačuvan privremeni, moguće primopredajni, zajednički popis gradiva Obrtne škole u Kastvu, Đačkog doma Obrtne škole Kastav, Škole za učenike u privredi Kastav i Ženske stručne škole u Kastvu iz 1964. godine, dalo bi se zaključiti da je gradivo tih kastavskih stvaratelja bilo preuzeto zajedno. Po ukidanju stvaratelja u rujnu 1946. inventar i arhiv škole predani su upravi Obrtne škole Kastav na čuvanje (HR-DARI-922 Obrtna škola Kastav, Opći spisi 1946., br. 264/46), a taj arhiv zajedno s arhivom Obrtne škole nakon njenog ukidanja 1947. preuzima uprava Škole za učenike u privredi Kastav. Prema Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. prvotno je formiran zbirni fond Stručne škole u Kastvu s internom signaturom DS-16. Kasnije je od tog gradiva formirano nekoliko fondova: Škola učenika u privredi Kastav (HR-DARI-140) nazvan po zadnjem stvaratelju, Đački dom Obrtne stručne škole Kastav (HR-DARI-170) i Ženska stručna škola u Kastvu (HR-DARI-149). Sustavnoj arhivističkoj obradi svih fondova prišlo se 2009. Uslijedilo je novo kartoniranje i izrada arhivskog opisa odnosno inventara.
Način preuzimanja: Nisu poznati podaci o preuzimanju gradiva škole.
Sadržaj jedinice: Gradivo ne obiluje izvornim podacima o djelovanju škole, već se uglavnom radi o dolaznim dopisima, nalozima, okružnicama, dok koncepti nedostaju. Nešto više izvornih podataka, izvješća o stanju i radu škole može se pronaći u spisima iz samog kraja djelovanja, dok je najplodnije razdoblje zastupljeno u sadržaju tek fragmentarno. Ipak urudžbeni zapisnici djelomično mogu nadoknaditi praznine u sadržaju, po predmetima i korespondentima nagovijestiti ukupnost djelovanja škole (čipkarski tečaj, suradnja s drugim srodnim školama, narudžba časopisa za ručni rad, sudjelovanje na izložbama, čak i međunarodnim…). Sačuvano je par personalnih dosjea nastavnog osoblja. I tako fragmentarno, gradivo je vrijedan izvor za lokalnu povijest, socijalnu povijest, povijest školstva. U Državnom arhivu u Rijeci fond je s obzirom na razdoblje jedinstven pa ima egzemplarnu vrijednost kao izvor za proučavanje jednog posebnog tipa stručnih škola.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohrani. Također, nema pisanog traga o izlučivanju obavljenom u arhivu.
Dopuna: U Osnovnoj školi "Milan Brozović" Kastav pohranjena je pedagoška dokumentacija (imenici učenica, dnevnici rada, godišnja izvješća) za razdoblje 1923-1941, također imenik 1941-1943, glavni imenik za šk. god. 1945/46.
Mjesta: Kastav ; Kastavština
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prije sređivanja fond je uglavnom bio registraturno sređen. Gradivo djelomično na sebi nosi tragove prethodnih sređivanja u obliku stare signature fonda. Sređeno je sumarno i opisano do razine serije. Serije su opisane cjelovito (zajedno knjige i spisi). Sređene su po vrsti i kronološki, opći spisi po broju urudžbenog zapisnika kako su izvorno bili sređeni. Gradivo je popisano u jednom brojčanom nizu tehničkih jedinica (knjige, kutije) u koje je smješteno. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva.
U sređivanju je odabran sljedeći raspored serija: 1. Opća dokumentacija i 2.Personalni spisi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja, kao i izrada preslika, utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski ; srpski ; slovenski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je sačuvano u relativno dobrom stanju. Tijekom sređivanja je stručno-tehnički obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-149/SI - 1 Ženska stručna škola u Kastvu (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11814
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica