Facebook
Naziv: Općinski sud III. u Zagrebu (fond)
Signatura: HR-DAZG-1129
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1946 - 1970
Arhivske jedinica: 18.50 d/m
Tehničke jedinica: 135 knj. ; 152 kut.
Odgovornost: Općinski sud III. u Zagrebu (stvaratelj) (1946-1970)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je u Državni arhiv u Zagrebu po službenoj dužnosti u više navrata od imatelja Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Preuzeto je zajedno s gradivom stvaratelja koji su djelovali u istom razdoblju na području grada Zagreba. Kod prvog preuzimanja 2000. godine izdvojeno je gradivo građanskih parnica i ovjera, sređeno je i izrađen je popis. Prilikom drugog preuzimanja 2002. godine preuzeto je samo gradivo kaznenog odjela i to predmeti konfiskacija i izvršenja konfiskacija s pripadajućim spisima. Spisi su sređeni kronološki, a za spise konfiskacija za koje nije sačuvan upisnik izrađen je analitički popis. Prilikom trećeg preuzimanja 2003. godine preuzeto je gradivo više stvaratelja prije i poslije 1945. godine. Identificirani su i izdvojeni predmeti parnica koji su uloženi u već oblikovanu podseriju parnica. Glede ostavina preuzeta su registraturna pomagala s pripadajućim spisima do 1948. godine. 2004. godine preuzeto je gradivo devet stvaratelja, uglavnom se radilo o registraturnim pomagalima. Nakon identifikacije pristupilo se obradi i sređivanju gradiva, te su oblikovani građanski i kazneni predmeti i uloženi u već postojeće serije. Sređeni su kronološki, izrađen je arhivski popis gradiva, tehničke jedinice su privremeno signirane. Godine 2008. preuzet je dio građanskog parničnog i izvanparničnog odjela koje je sređeno prema izrađenom planu sređivanja. Sređeni su preuzeti predmeti ostavina i uloženi u već oblikovanu podseriju, zatim gradivo raznih vanparničnih predmeta i gradivo izvršnih predmeta. 2010. godine izrađen je sumarni inventarni popis, gradivo je pohranjeno u kutije i signirano. Izrađen je sumarni inventar uz analitički popis konfiskacija.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto u više navrata, po službenoj dužnosti, od imatelja Općinskog građanskog suda u Zagrebu sukladno zakonskim propisima o predaji arhivskog gradiva Arhivu. Prigodom prvog preuzimanja upisano je u Knjigu ulaza arhivskog gradiva pod red. br. 2295/2000., 2333/2002., Za 2003. i 2004. godinu nema podataka. Posljednji put je gradivo preuzeto 2008. godine i upisano pod red. br. 7/2008. Za tri preuzimanja gradiva postoje primopredajni zapisnici dok ih za 2003. i 2004. godinu nema. Dio gradiva je kod stvaratelja, a radi se o ostavinama i to za razdoblje od 1948. do 1970. godine.
Sadržaj jedinice: Sačuvano je gradivo triju serija ovog fonda; serija građanskih, izvršnih i kaznenih predmeta za period od 1946. do 1970. godine zavisno o vrsti predmeta. Unutar serija oformljene su pripadajuće podserije.
Izlučivanju: Nisu sačuvani podaci o izlučivanju kod stvaratelja. Tijekom arhivističke obrade u Državnom arhivu u Zagrebu postupak izlučivanja nije proveden.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda sređeno je sukladno arhivističkim načelima uz poštivanje prvobitnog reda utemeljenog kod stvaratelja. Oblikovane su dvije serije s pripadajućim podserijama. 1. Građanski predmeti 1.1. Predmeti parnica, P 1.2. Predmeti ostavina, O 1.3. Razni vanparnični predmeti, R 1.3.1. Razni vanparnični predmeti, R1 1.3.2. Razni građanski predmeti, R2 2. Predmeti izvršenja, I 1.4. Predmeti ovjera, Ov 3. Kazneni predmeti 3.1. Kazneni predmeti, K, Kk 3.2. Kazneni predmeti, Konf, I
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) i Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999). Gradivo je dostupno, osim u slučaju kaznenih i nekih građanskih predmeta koji sadrže osobne podatke, bilo kaznenog progona, lječničke dokumentacije zatvorenika, rastave braka, utvrđivanja očinstva. Takvi su podaci dostupni 70 godina od nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnose.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Način, uvjeti i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva, te izrada preslika i ovjerovljenih prijepisa utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Arhivsko gradivo pisano je na papiru, pisaćim strojem ili tintom. Postoje manja oštećenja na rubovima knjiga.
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Izvorno arhivsko gradivo čuva se u Državnom arhivu u Zagrebu, u klimatiziranom spremištu, na adresi Avenija Dubrovnik 36.
Postojanje i mjesto čuvanja preslika: Ne postoje izrađeni preslici.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 279: Predsjedništvo vlade Narodne Republike Hrvatske (Odjel za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti)
HR-HDA- 290: Ministarstvo pravosuđa Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 317: Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-DAZG- 1007: Okružni sud u Zagrebu
HR-DAZG- 1130: Općinski sud u Zagrebu
HR-DAZG- 1216: Okružni narodni sud za grad Zagreb
Opća napomena: Gradivo fonda uz ilustraciju sudskog poretka na prostoru grada Zagreba, kaznenih postupaka oduzimanja imovine i gubljenja političkih prava (konfiskacija) može poslužiti i za dokazivanje u raznim imovinsko-pravnim predmetima.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16338
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica