Facebook
Naziv: Okružni narodni sud za grad Zagreb (fond)
Signatura: HR-DAZG-1216
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1945 - 1949
Arhivske jedinica: 21.10 d/m
Tehničke jedinica: 30 knj. ; 183 kut.
Odgovornost: Okružni narodni sud za grad Zagreb (1945-1949)
Povijest jedinice: Državni arhiv u Zagrebu preuzimao je gradivo od imatelja Županijskog suda u Zagrebu u tri navrata. Preuzeto je gradivo više fondova nakon čega je uslijedila identifikacija i razvrstavanje prema provenienciji. Radilo se o fondovima Okružnog narodnog suda za grad Zagreb, Okružnog narodnog suda za okrug Zagreb i Okružnog suda u Zagrebu. Gradivo Okružnog narodnog suda za grad Zagreb razvrstano je u serije i to seriju sudske uprave, građanskih i kaznenih predmeta. Unutar serija oblikovane su podserije. Gradivo je složeno kronološki, popisano, kartonirano i signirano. Ustrojen je dosje fonda i izrađen sumarni inventar.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti od imatelja Županijskog suda u Zagrebu. Za svako preuzimanje sačuvani su primopredajni zapisnici. Gradivo je upisano u Knjigu preuzetog arhivskog gradiva 2315 i 2326/2002., 2336/2003.
Sadržaj jedinice: Gradivo je sačuvano fragmentarno za cijelo razdoblje djelovanja stvaratelja fonda od 1945. do 1949. godine. Sadrži seriju predme sudske uprave, građanskih i kaznenih predmeta. Znajući nadležnost i ulogu pravosudnih tijela u razdoblju poslije 2. svjetskog rata, u novooformljenoj državi i novom društvenom uređenju, arhivsko gradivo ovog fonda važan je izvor za svekolika istraživanja.
Izlučivanju: Nisu sačuvani podaci o izlučivanju kod stvaratelja. Tijekom arhivističke obrade u Državnom arhivu u Zagrebu postupak odabiranja i izlučivanja nije proveden
Dopuna: Ne predviđaju se daljnja preuzimanja gradiva budući je svo sačuvano gradivo koje je bilo pohranjeno kod imatelja preuzeto.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivsko gradivo fonda sređeno je sukladno arhivističkim načelima uz poštivanje prvobitnog reda utemeljenog kod stvaratelja. Gradivo fonda grupirano je u serije predmeta sudske uprave, građanskih i kaznenih predmeta. Unutar serije sređeno je tako da je uspostavljen odgovarajući prvobitni poredak te su formirane tehničke jedinice. 1. Predmeti sudske uprave, Su 2. Građanski predmeti 2.1. Predmeti parnica, P 2.2. Predmeti građanskih žalbi, Gž 3. Kazneni predmeti 3.1. Kazneni predmeti, Kz, Stup, K 3.2. Žalbe, Kž
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) i Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999). Gradivo je dostupno, osim u slučaju kaznenih i nekih građanskih predmeta koji sadrže osobne podatke, bilo kaznenog progona, lječničke dokumentacije zatvorenika, rastave braka, utvrđivanje očinstva. Takvi su podaci dostupni 70 godina od nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnose.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Način, uvjeti i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva, te izrada preslika i ovjerovljenih prijepisa, utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Zagrebu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Pojedini dokumenti su oštećeni na rubovima.
Obavijesna pomagala: DAZG-1216/SI - 1 Okružni narodni sud za grad Zagreb (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Izvorno arhivsko gradivo čuva se u Državnom arhivu u Zagrebu, u klimatiziranom spremištu, na adresi Avenija Dubrovnik 36.
Postojanje i mjesto čuvanja preslika: Ne postoje izrađeni preslici.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 290: Ministarstvo pravosuđa Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 317: Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 319: Zakonodavna komisija pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-DAZG- 1007: Okružni sud u Zagrebu
Opća napomena: Znajući nadležnost i ulogu pravosudnih tijela u razdoblju poslije II. svjetskog rata, u novooformljenoj državi i novom društvenom uređenju, arhivsko gradivo ovog fonda važan je izvor za svekolika istraživanja.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 69072
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica