Facebook
Naziv: Križevačka županija (fond)
Signatura: HR-HDA-28
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Com. Cris. (hrvatski)
Razdoblje: 1479 - 1850 (Gradivo nastalo djelatnošću Županije u rasponu 1556. - 1850. Spisi izvan tog razdoblja vidi: "Sadržaj")
Arhivske jedinica: 85.56 d/m
Tehničke jedinica: 133 knj. ; 763 kut.
Odgovornost: Križevačka županija (stvaratelj) (1556 - 1850)
Povijest jedinice: Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova od 22. lipnja 1926. i odobrenja Ministra preuzet je arhiv bivše Križevačke županije u Kr. državni arhiv u Zagrebu.
Sadržaj jedinice: Spisi županijskih skupština (predmeti iz nadležnosti županija: iranje poslanika na Hrvatski i na Ugarski sabor, donošenje odluka o raznim granama upravnog života: porez, novačenje i opskrba vojske, izbori različitih povjerenstava, određivanje parnica protiv plemića, rješavane urbarske tužbe i sl.). Naredbe i okružnice Hrvatskog kraljevskog vijeća i kasnije Ugarskog namjesničkog vijeća, odnosno na županiju. Razni dopisi na županiju i koncepti otpisa županije: molbe pojedinaca, naredbe vladara, koncepti predstavki županije, očitovanja. Zapisnici malih urbarijalnih skupština Križevačke županije koje su se održavale pod predsjedanjem redovnog podžupana županije. Na njima se raspravljalo o urbarijalnim parnicama, o žalbama podložnika, o vladarskim odredbama koja su se ticala urbarijalnih odnosa. Različiti popisi (stanovnika, montanista, cenzualista, napuštenih selišta itd.) vezani uz urbarijalnu regulaciju, urbarijalne tabele, urbari za pojedine posjede. Urbarijalni računi , urbari, popisi vraćenih i odbjeglih kmetova, urbarijalne parnice Svjedočanstvo glede budućeg ugovora predijalista i decimalista na posjedima: Kapitanovec, Topolje, Bregi, Poljana, Greda, Jalševec, Svjedočanstvo glede izvršene urbarijalne regulacije predijalista i decimalista na posjedima Lepšić, Teodrovec, te popis stanovnika u Opatincu, Poljani, Dolancu, Prečecu i Teodrovcu Z Zapisnici parnica vođenih od strane podžupanijskih sudaca. Zapisnici i k tome spadajući spisi nastali djelatnošću županijskih službenika (plemićkih sudaca, bilježnika) pred kojima se odvijala dioba posjeda. Očitovanja dana pred županijskim sucima; izvješća županijskih prisežnika o provedenim ovrhama; oporuke; žalbe i prigovori protiv ovrha, međa i izmjera posjeda, nasilnog zauzimanja posjeda, diobe posjeda i sl.; svjedočanstva plemičkih podsudaca glede opiranja protiv ovrha, dioba posjeda; Predparnične opomene koje su objavljivali plemićki podsuci županije; svjedočanstva plemićkih podsudaca županije o pokrenutim tužbama; istrage koje su plemićki suci županije provodili: glede odobravanja plemstva, glede dokazivanja rodoslovnog porijekla; različitih optužbi (npr. zbog nasilne berbe grožđa, zbog nasilnog zauzimanja zemlje, glede uzurpiranja prava na zemlju itd.); traženje nasljednih prava na neku imovinu i sl. Popisi imovine preminulih županijskih službenika, popis dugovanja, namire, obračunski listovi, popis prihoda župa, popis imovine siročadi. Prijepisi grbovnica, rodoslovlja, popisi plemića i plemića jednoselaca, spisi nastali kao rezultat istraga županijskih sudaca glede istraživanja prava na plemstvo pojedinanca (utvrđivanje rodoslovnog porijekla i sl.) Subalterni sud Križevačke i Varaždinske županije. Imovinsko-pravni spisi pojedinaca nastali djelatnošću županijskih sudaca.(1473/1889.). Molbe i opaske (observationes) pojedinaca na žalbeni sud u Koprivnici
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje
Vrste medija: Papir
Vrste građe: crtež ; spisi ; Položajni nacrt
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Na osnovnom sređivanju gradiva tijekom 1940. - tih radio je Bartol Zmajić.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: latinski ; hrvatski ; njemački ; mađarski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-28/V - 1 Križevačka županija (vodič)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1: Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
HR-HDA- 10: Ban Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
HR-HDA- 12: Hrvatsko kraljevsko vijeće
HR-HDA- 13: Ugarsko namjesničko vijeće. Hrvatsko-slavonski spisi
HR-HDA- 67: Bansko vijeće
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 27); Urudžbeni zapisnik (kom. 1); Elenh (kom. 10)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica