Facebook
Naziv: Arhiv mapa za Hrvatsku i Slavoniju (fond)
Signatura: HR-HDA-1421
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: DGU (hrvatski)
Razdoblje: 1847 - 1963
Arhivske jedinica: 47.40 d/m
Odgovornost: Financijsko ravnateljstvo. Arhiv mapa (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto od Državne geodetske uprave (DGU) 1996. godine. Zapisnici o navedenom sastavljeni su u 2004. i 2005. godini, kao ugovori o primopredaji odnosno pohrani, no to nije pravno regulirano kao depozit/akvizicija već kao iznajmljivanje prostora uz pravo djelatnika DGU da se istim koriste po potrebi. Rješenjem iz 2008. Hrvatski državni arhiv je navedeno gradivo preuzeo (akv. br. 16/2009). Gradivo je kod stvaratelja bilo odloženo prema katastarskim općinama, pa je i preuzeto s popisima prema općinama. Tijekom vremena u Arhiv mapa za Hrvatsku i Slavoniju dospjela je i manja količina gradiva vezana za Istru (poglavito otoci Cres i Krk) te Dalmaciju (otoci Pag i Rab). Ono je također preuzeto kao dio fonda, ali je u inventaru prikazano izdvojeno (na kraju inventara).
Sadržaj jedinice: Zapisnici omeđivanja su zapisnici opisa granica i sastoje se od međašne skice i tekstualnog opisa. Međašna skica prikazuje općinu s označenim naseljima i granicama, glavnim prometnicama i hidrografskom mrežom. Tekstualni opis međe rukopisni je dokument koji je sadržavao točan položaj i opis rubnih parcela i graničnih oznaka na njima. Zapisnici računanja površina su dokumenti u kojima su zapisani svi računi kojim je izračunavana površina za svaku pojedinu česticu općine, kao i za općinu ukupno. Upisnici čestica su evidencije s popisom svih parcela katastarske općine. Za većinu općina izgrađene i neizgrađene parcele upisivane su u jedinstveni upisnik (upisnik kućnih i zemljišnih čestica), dok su za područje Vojne Hrvatske i Slavonije često izgrađene čestice upisivane u jednu knjigu (upisnik kućnih čestica), a neizgrađene u drugu (upisnik zemljišnih čestica). Postoje i upisnici čestica šumskih revira. Osim po vrsti, razlikuju se kronološki ovisno da li se radi o upisnicima prve izmjere, reambulacije ili druge izmjere. Popis površina po kulturama je dokument koji donosi skupne podatke o vrsti kultura jedne katastarske općine. Poljski prednacrti su terenski nacrti s kartografskim prikazom katastarske općine koje mjernik izradi neposredno na terenu. Indikacijske skice su planovi koji sadrže podatke koji će se ucrtati i na katastarski plan. Originalni rukopisni katastarski planovi su originalni katastarski planovi prve sustavne katastarske izmjere. Kopije originalnih katastarskih planova prve izmjere su kopije originalnih katastarskih planova napravljene litografiranjem. Katastarski planovi reambulacije su planovi nastali djelomičnom reambulacijom Hrvatske i Slavonije, tijekom posljednjeg desetljeća 19. stoljeća i prva dva desetljeća dvadesetog stoljeća. Podaci dobiveni reambulacijom obično su ucrtavani na litografirane kopije prve izmjere ili je litografskim potupkom otisnut novi plan sa stanjem zatečenim reambulacijom. Originalni katastarski planovi šumskih revira su originalni katastarski planovi prve sustavne katastarske izmjere. Opisi trigonometrijskih točaka, Opisi trigonometrijskih točaka su opisi s točno navedenim topografskim položajem i izgledom oznake. Ostala vrsta katastarskog gradiva: abecedni popisi posjednika, abecedni imenici gruntovnih vlasnika, imenici komasacionih sudionika, prijavni listovi, ispisi iz katastarskih parcelarnih zapisnika, tehnički podaci, tehnička rješenja o komasaciji zemljišta, procjenbeni planovi, iskazi spornih objekata, iskazi parnica, podaci o poligonim točkama, mjerenjima, tehnički podaci i slično.
Dopuna: Fond sadrži fragmentarno sačuvanu katastarsku dokumentaciju koja se odnosi na Istru i Dalmaciju (navedena dokumentacija preuzeta u cjelini s Arhivom mapa za Hrvatsku i Slavoniju od DGU-a). Na razini dosjea, nazivi katastarskih općina su pisani na način da je na prvom mjestu naziv katastarske općine u vrijeme prve katastarske izmjere 1847-1877, a u zagradi izmjene naziva katastarske općine/mjesta u povijesnom kontekstu do današnjeg naziva.
Vrste medija: Papir ; Platno
Vrste građe: spisi ; knjige ; Plan ; Položajni nacrt
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond obuhvaća katastarsko gradivo i knjižno gradivo, vezano uz opće poslovanje Arhiva mapa. Katastarsko gradivo podijeljeno je na tri serije: 1. Hrvatska i Slavonija 2. Istra 3. Dalmacija. Serija Hrvatska i Slavonija podijeljena je na 12 podserija: 1. Modruško-riječka županija 2. Ličko-krbavska županija 3. Zagrebačka županija 4. Varaždinska županija 5. Bjelovarsko-križevačka županija 6. Požeška županija 7. Virovitička županija 8. Srijemska županija 9. Zaladska županija (Međimurje) 10. Baranjska županija (Baranja) 11. Pukovnije i veće teritorijalne cjeline 12. Šumski reviri. Županije Hrvatske i Slavonije kao i serija Istra sređene su prema katastarskim općinama, a Dalmacija je podijeljena na katastarske općine i veće teritorijalne cjeline. Unutar svake općine popisana je katastarska dokumentacija prema vrsti, ovisno da li se radi o spisima ili kartografskom gradivu. Gradivo šumskih revira popisano je unutar pripadajućih katastarskih općina, dok su planovi samostalnih šumskih revira (površine iznad 1000 četvornih hvati) ili revira koji se prostiru na većem broju katastarskih općina izdvojeni. Istodobno, pisani dijelovi katastarske dokumentacije za ove revire nalaze se unutar elaborata pripadajućih katastarskih općina. Gradivo pukovnija ili drugih većih teritorijalnih cjelina, svrstano je u područje Hrvatske i Slavonije, a u njemu se nalaze zapisnici izmjere, topografski opisi trigonometrijskih točaka, karte triangulacijske mreže, gradivo revizije katastara i poreznih procjena. Knjižno gradivo nastalo djelovanjem Arhiva mapa tijekom 20. stoljeća obuhvaća stožerne i matične knjige županija i urudžbene zapisnike, grupirane prema vrsti knjiga.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Jezici: hrvatski ; njemački ; mađarski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-1421/AI - 1 Državna geodetska uprava (analitički inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAST- 152: Arhiv mapa za Dalmaciju
Napomena o dopunskim izvorima: Državni arhiv u Trstu, Catasto Franceschino (katastarska dokumentacija za Istru).
Opća napomena: Vrsta dokumentacije koja je popisana po k.o. u ARHiNET-u stanje je na osnovu izrađenog obavijesnog pomagala Državna geodetska uprava (1999.), a ne na osnovu uvida u gradivo, što znači da navedeni podaci o vrsti dokumentacije i godini nastanka mogu varirati sa stvarnim stanjem sačuvanosti gradiva. U tijeku je revizija sačuvane vrste dokumentacije po k.o. kako bi se dobilo stvarno stanje sačuvanosti dokumentacije. Trenutno je u tijeku ažuriranje podataka za Varaždinsku županiju.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5308
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica