Facebook
Naziv: Varaždinska županija (fond)
Signatura: HR-HDA-32
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1632 - 1855 (Gradivo nastalo djelatnošću Županije do godine 1850. Spisi iz 1855. vidi sadržaj.)
Arhivske jedinica: 79.64 d/m
Tehničke jedinica: 306 knj. ; 650 kut.
Odgovornost: Varaždinska županija (stvaratelj) (1632 - 1850)
Povijest jedinice: Arhiv Varaždinske županije je najprije 1773. sređivao županijski bilježnik Stjepan Czernko čiji je rad nastavio prvi županijski arhivar Ivan Dominić. Tijekom 19. stoljeća arhiv su uređivali sljedeći arhivari: Josip Plantak, Pavao Kovachoczy, Ivan Beyschlag, Samuel Bužan, Ivan Nessmery, Josip Mark te Julije Janković. Po službenoj obvezi, rješenjem Ministarstva unutrašnjih djela, odjeljenja za Hrvatsku i Slavoniju od 22. lipnja 1926. da se arhivi bivših županijskih oblasti pohrane u Državni arhiv u Zagrebu, arhiv županije predan je Državnom arhivu u Zagrebu (danas Hrvatski državni arhiv) 1937. godine.
Sadržaj jedinice: Zapisnici županijskih sjednica; Dnevnici županije; Zapisnici molbenica; Zapisnici zaklada; Normativi o konjogojstvu i zdravstvu; Spisi županijskih sjednica (spisi predmeta raspravljani na velikim i malim županijskim skupštinama). Okružnice, proglasi i naredbe koje je slalo Hrvatsko kraljevsko vijeće (do 1779.) i kasnije Ugarsko namjeničko vijeće. Urbarijalna regulacija na području Varaždinske županije: naputak Marije Terezije, spisi vezani uz provođenje urbarijalne regulacije po sučijama, urbari pojedinih posjeda te zapisnici urbarijalnih skupština Varaždinske županije. Županijska blagajna: blagajnički računi, popisi poreza, predprege, računske knjige, popisi stanovništva, popisi ubiranja prihoda župa, porezni popisi sela. Sudbeni stol Varaždinske županije: zapisnici parnica i prilozi u parničnom postupku. Subalterni sud za Križevačku i Varaždinsku županiju. Gradivo vezano uz pitanje zdravstva: ljekarnički računi i zapisnik deputacije osnovane sa svrhom sprečavanja širenja kolere. Gradivo vezano uz javne radove (među ostalim i gradnju dravskog mosta) te rada trivijalnim škola. Gradivo vezano uz organiziranje insurekcijske vojske tijekom protunapoleonskih ratova te rata protiv Mađara 1848-1849. Gradivo vezano uz djelatnost podžupana Varaždinske županije (1757-1790.): Ladislav Czindery, Mirko Pasthory, Tadija Bedekovich i Stjepan Czernko. Istraživanje zakonitosti plemstva Varaždinske županije u vrijeme Hrvatskog kraljevskog vijeća 1771. - 1774. i kasnije molbe pojedinaca za dokazivanjem plemićkog porijekla. Zaključci Sabora Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije te naputci za poslanike na Ugarski sabor; zapisnici kraljevinskog odbora glede uvođenja veze discipline u krivičnom sustavu s krivičnim zakonikom. Različite zbirke i različiti spisi: Izvatci zaključaka županijskih sjednica, prijedlozi zakonskih članaka, službena korespondencija upućena podžupanu (molbe, utoci pojedinaca, vojna pitanja); spisi vezani uz konjogojstvo; putni listovi; tekstovi prisege za ranarnika, primalju županije itd. Među različitim spisima se nalazi i svjedodžba o siromaštvu Marije, udove Čikulin (izdalo Poglavarstvo grada Varaždina) iz 1855.
Izlučivanju: Prvo izlučivanje spisa izvršio je, prilikom popisivanja Arhiva, Josip Plantak na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Krajem 19. st izlučivanje je izvršio i Julije Janković. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige ; Plan
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljena registraturna pomagala. Signature snimaka: Z-3185 (ZM 68a/1) - Z-3193 (ZM 68a/9). Snimljen dio gradiva (zapisnici i porezne knjižice): Z-3194 (ZM 68 b/1) - Z-3232 (ZM 68b/39); Z-3234 (ZM 68c/1) - Z-3247 (ZM 68c/14).
Jezici: latinski ; njemački ; mađarski ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-32/SI - 1 Varaždinska županija (sumarni inventar)
HDA-32/V - 1 Varaždinska županija (vodič)
Identifikator: HR-HDA/AJ 55432
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica