Facebook
Naziv: Razni zapisi Notarijata (fond)
Signatura: HR-DADU-9
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Skraćeni nazivi: Div. Not. (latinski)
Alternativni nazivi: Diversa Notariae (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Diversa Notariae (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 26
Razdoblje: 1310 - 1808
Arhivske jedinica: 13.10 d/m
Tehničke jedinica: 147 knj.
Povijest jedinice: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv.
Sadržaj jedinice: Ovo je fond općeg karaktera, te je vrlo važan za upoznavanje dubrovačkog javnog i privatnog života, političkog, ekonomskog i kulturnog. Tu se nalaze, primjerice, ugovori o gradnji kuća, ugovori o dobavljanju kamenih arhitektonskih dijelova, ugovori o izradi kipova i slika i drugih predmeta umjetničkog obrta i td. Spisi koji je nalaze u fondu HR-DADU-15 Diversa Cancellariae usko su povezani s ovim fondom. Kancelarija u užem smislu zapisuje sudske poslove (tužbe, ročišta, iskaze svjedoka, presude), oglase o prodaji nekretnina i dr. Notarijat zapisuje isprave (zadužnice, miraze, kupnje i prodaje, punomoći, oporuke, agrarne ugovore). Dokumenti koji se nalaze u ova dva fonda se ne mogu striktno odijeliti jer u oba fonda ima upisanih jednakih poslova.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Mjesta: Dubrovnik
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Restauracija: Restaurirane su knjige 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 31.
Arhivske jedinice: HR-DADU- 10: Dugovi i zadužnice Notarijata
HR-DADU- 14: Kancelarski praktični priručnici (Svezak 14. fonda HR-DADU-14/1 Leges et instructiones sadrži diobe izvršene među vlastelom 1370-1469. koje su bile zapisivane u fondu Diversa Notariae. )
HR-DADU- 15: Razni zapisi Dubrovačke kancelarije
HR-DADU- 30: Trgovački poslovi izvan grada Dubrovnika
Napomena o dopunskim izvorima: Svezak 1. fonda HR-DADU-10 Debita Notariae u stvari spada u fond Diversa Notariae. Razni dokumenti nastali izvan Dubrovnika a koji su se na bilo koji način ticali Dubrovčana, do 1593. su registrirani u fondovima HR-DADU-9 Razni zapisi Notarijata i HR-DADU-15 Razni zapisi Dubrovačke kancelarije. Od godine 1593. se vode u seriji HR-DADU-30-2 Diversa de foris.
Literatura: Čremošnik, Gregor. Dubrovačka kancelarija do god. 1300. i najstarije knjige Dubrovačke arkive / priopćio G. Čremošnik, Sarajevo : s.l. 1927.,
Čremošnik, Gregor. Istorijski spomenici Dubrovačkog arhiva : Kancelarijski i notarski spisi g. 1278-1301., Beograd, 1932.,
Čremošnik Gregor. Spisi dubrovačke kancelarije I, Zagreb : JAZU, 1951.,
Identifikator: HR-DADU/AJ 6483
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica