Facebook
Naziv: Zbirka nacrta Rezidencije Družbe Isusove u Opatiji (zbirka)
Signatura: HR-DARI-903
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Stara signatura: K - 35 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1907 - 1961 (Dio Zbirke nastao je vjerojatno nešto iza 1961. godine. )
Arhivske jedinica: 115 kom
Tehničke jedinica: 4 mapa
Odgovornost: Isusovačka rezidencija Opatija (stvaratelj) (1961.-)
Povijest jedinice: Povijesna bilješka o gradnji crkve Marijina Navještenja u Opatiji: crkva je nastala zbog naraslih vjerskih potreba lječilišnih gostiju katolika, koji su od kraja 19. stoljeća u velikom broju dolazili na odmor u Opatiju iz svih dijelova Austro - Ugarske monarhije. Postojeća crkvica Sv. Jakova bila je za njihove vjerske potrebe premala, a župna crkva Sv. Ane u Voloskom previše udaljena od središta turističkog života u Opatiji. Glavni pokretač i nositelj ideje za gradnju nove crkve bio je austrijski diplomat i političar, opatijski veleposjednik, barun Franz Reyer. Podršku gradnji dao je i tršćanski biskup Franz Nagl, koji je tražio da novo zdanje dobije značaj samostanske crkve. Godine 1904. osnovan je Odbor za gradnju crkve, koji je za izradu idejnog projekta zadužio bečkog arhitekta Carla Seidla. Sljedeće godine prihvaćen je njegov projekt bazilike križnog tlocrta s kupolom, apsidom i slobodno stojećim zvonikom. Osim crkve Seidl je projektirao i samostansku zgradu povezanu s crkvom jednom manjom građevinom. Svečano polaganje kamena temeljca za crkvu bilo je 22. (negdje 27.) travnja 1906. na terenu u općini Veprinac (ukinutoj 1931.), oko stotinu metara udaljenog od granice s Opatijom. Gradnja samostanske zgrade započela je 1908. godine, kao i gradnja stepeništa ispred crkve. Benediktinci olivetanci su 1909. uselili u novi samostan. Intenzivna gradnja crkve odvijala se tijekom 1913. i 1914. godine, kada je i pokrivena jednim privremenim rješenjem. Osam velikih mramornih stupova za crkvu dobavljeno je iz Untersberga kraj Salzburga. Prvi svjetski rat prekinuo je svaku gradnju pa je crkva više od jednog desetljeća ostala bez kupole, prozora i vrata. Novi građevni odbor osnovan je 1921. godine. Novu krovnu konstrukciju crkva je dobila 1926.-1927. godine, a kupolu i apsidu pokrivene bakrom 1927.-1928. godine. Zbog štednje je na kupoli izostavljena lanterna s malim stupovima i križem. Nešto kasnije postavljeno je deset prozora prema skicama baruna Eugena Ransonneta, proizvedenih u Tiroler Glasmalerei- und Mosaikanstalt iz Innsbrucka. Glavni portal ugrađen je 1932. godine i otprilike u isto vrijeme izvedeni brojni drugi radovi u unutrašnjosti crkve. Na dan Marijina Uznesenja 15. kolovoza 1933. crkva je posvećena. Od važnijih radova nakon Drugog svjetskog rata, 1954. je, prema nacrtima zagrebačke kiparice Mile Vod, podignut kameni glavni oltar pokriven krovićem na četiri stupa. Oko 1961. uređen je kazetirani strop srednje lađe. Crkvu je 21. studenog 1954. nanovo posvetio riječko-senjski biskup msgr. Josip Pavlišić. Prvotni projekt Carla Seidla do danas nije u cijelosti ostvaren. Najvažniji nedostajući dijelovi su zvonik, lanterna na kupoli i povezni objekt između crkve i samostana. Gradnja i održavanje crkve i samostana bili su povjereni benediktincima olivetancima iz opatije Tanzenberg kod Klagenfurta u Koruškoj. Nakon Prvog svjetskog rata austrijske redovnike zamijenili su talijanski iz matice Monte Oliveto, a potonje nakon Drugog svjetskog rata hrvatski benediktinci. Oni su tu prebivali i brinuli se za crkvu od 1948. do 1961. godine, kada su ih zamijenili isusovci tj. Rezidencija Družbe Isusove iz Opatije. Povijest zbirke: zbirka je vjerojatno nastala od prikupljenih nacrta koji su se zatekli u crkvi ili samostanu tijekom različitih faza građenja crkve te kasnije bili prebačeni u samostanski arhiv. Riječ je uglavnom o izvedbenim projektima, što je vidljivo po brojnim naknadnim zapisima i crtežima na nacrtima - ispravcima, popravcima, mjernim izračunima, skicama i sličnome te po njihovoj znatnoj pohabanosti. Neki nacrti nose tragove izvornih signatura za koje, međutim, nije uvijek jasno iz kojeg razdoblja potječu.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto temeljem Ugovora o pohrani na neodređeno vrijeme, koji je potpisan između DAR-a i Rezidencije DI u Opatiji 20. siječnja 2009. (DAR – Klasa: 036-05/09-01/01, Ur.br.: 2170-53-04-09-1). Nacrti su u vrijeme preuzimanja bili u rasutom stanju, tj. izmiješani u kronološkom i sadržajnom smislu, pohranjeni u jednoj starijoj mapi od ljepenke. Nekoliko desetaka nacrta bilo je, unutar mape, pohranjeno u zasebna 3 omota. Sadržaj tih nacrta nije odgovarao naslovima na omotima.
Sadržaj jedinice: Zbirka se sastoji uglavnom od nacrta crkve Marijina Navještenja u današnjoj ulici Joakima Rakovca u Opatiji. Jedan nacrt je promidžbeni plakat u svrhu prikupljanja novaca za dovršenje crkve (1961.), jedan nedatirano idejno rješenje za izgradnju sportskog igrališta u neposrednoj blizini opatijske Gradske vijećnice (oko 1930.) i jedan nedatirani situacijski plan Lječilišne dvorane (Kursalon) u Gradskom parku Prvog rajona u Beču. U zbirci se također nalaze izvorni omoti i mapa u kojima su nacrti bili pohranjeni prije sređivanja. Većina nacrta nije potpisana, a jedan manji broj potpisali su idejni projektant crkve, bečki arhitekt Carl Seidl, autorica glavnog oltara, zagrebačka kiparica Mila Wood, i projektant kazetiranog svoda, arhitekt B. Nemeth.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenom odabiranju i izlučivanju, razvidno je, međutim, da zbirka nije cjelovita; svo gradivo čuva se trajno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: crtež ; plakati
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivistički opis izrađen je do razine serija. Formirane su tri serije sukladno jasno omeđenim vremenskim etapama u kojima se crkva gradila, usko uzročno povezanim s prijelomnim razdobljima u političkoj povijesti Istre (nacrti nastali prije 1919. godine, nacrti nastali između 1919. i 1945. godine i nacrti nastali nakon 1945. godine). Četvrta serija oblikovana je od nacrta neodređena vremena nastanka ili sadržaja i raznog preostalog gradiva. Prije oblikovanja serija popisane su, signirane i pečatirane fizičke jedinice u jedinstvenom tekućem nizu prema zatečenom, nestrukturiranom, stanju. Za svaku jedinicu utvrđeno je vrijeme nastanka, naslov odnosno sadržaj, autor, tehnika, veličina, mjerilo i signatura. Navedenim sastavnicama dodan je element 'napomena'. Od arhivističkih opisa zbirke i serija te inventarnog popisa fizičkih jedinica oblikovano je potom obavijesno pomagalo. Sve fizičke jedinice snimljene su na DVD digitalnim aparatom tipa Olympus E-330.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno odredbama primopredajnog ugovora. (DAR – Klasa: 036-05/09-01/01, Ur.br.: 2170-53-04-09-1). Tim ugovorom određeno je da se gradivo može koristiti uz prethodnu suglasnost predavatelja odnosno da je može koristiti ovlaštena osoba imatelja/stvaratelja neposrednim uvidom u samo gradivo, odabirom traženog gradiva i evidentiranjem izdvojenog gradiva
Vlasnik a.p.: Rezidencija Družbe Isusove u Opatiji. Joakima Rakovca 24. 51410 Opatija.
Jezici: njemački ; talijanski ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: DARI-903/O - 1 Višerazinski arhivistički opis Zbirke nacrta Rezidencije Družbe Isusove u Opatiji (ostalo)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1: Zemaljski sabor Markgrofovije Istre
HR-DARI- 19: Kotarsko poglavarstvo Volosko
HR-DARI- 29: Glavarstvo općine Volosko-Opatija
HR-DARI- 39: Glavarstvo općine Veprinac
Napomena o dopunskim izvorima: Izvan Hrvatske, važan dopunski izvor je arhiv Tršćansko - koparske biskupije.
Literatura: Jakovčić, Igor. Crkva Marijina Navještenja u Opatiji,
Mader, Brigitta. Die Sphinx vom Belvedere: Erzherzog Franz Ferdinand und die Denkmalpflege in Istrien. Kat. 2 Abbazia (Opatija, R.Croatien): St. Maria Annunziata oder Kaiser Franz Joseph Jubiläumskirche (Sveta Marija), Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko Koper; Znanstveno-raziskovalno središče republike Slovenije Koper; Pokrajinski muzej Koper, 2000, .str. 53-54
Muzur, Amir. Gradnja crkve Marijina Navještenja u Opatiji. U: Opatijske crkvene obljetnice. Zbornik radova , Opatija: Grad Opatija, Rezidencija DI u Opatiji, Župa sv. Jakova u Opatiji; 2008 , .str. 91-94
Muzur, Amir. Kako se stvarala Opatija: prilozi povijesti naseljavanja, grada i zdravstvenog turizma , Opatija/Rijeka: Katedra Čakavskog sabora Opatija/Grad Opatija/Naklada Benja; 1998,
Milanović, Jozo. Pozdrav na simpoziju u Opatiji. U: Opatijske crkvene obljetnice. Zbornik radova, Opatija: Grad Opatija, Rezidencija DI u Opatiji, Župa sv. Jakova u Opatiji; 2008, .str. 6
Glavočić, Daina. Umjetnička oprema 20. stoljeća opatijskih crkava. Zbornik radova Opatijske crkvene obljetnice, Opatija: Grad Opatija, Rezidencija DI u Opatiji, Župa sv. Jakova u Opatiji; 2008, .str. 95-104
Opća napomena: DVD sa snimkama nacrta potrebno je presnimiti 2015. godine
Identifikator: HR-DARI/AJ 71517
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica