Facebook
Naziv: Horvat Branko (fond)
Signatura: HR-HDA-2003
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1861 - 2004
Arhivske jedinica: 10.90 d/m
Tehničke jedinica: 109 kut. ; 1 mapa ; 1 kom.
Odgovornost: Horvat, Branko (stvaratelj)
Horvat, Artur (stvaratelj)
Horvat, Dolores (stvaratelj)
Horvat, Ivan (stvaratelj)
Peašinović-Horvat, Ranka (stvaratelj)
Stöhr, Olga (stvaratelj)
Stöhr, Antun (stvaratelj)
Stöhr, Anka (stvaratelj)
Čefuta, Danica (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je poklonila Branka Horvat.
Sadržaj jedinice: Gradivo iz ostavštine Branka Horvata većinom je vezano uz njegov višegodišnji autorski, uređivački, politički i recenzentski rad, kao i za njegovu sveučilišnu i znanstvenu djelatnost na području ekonomije, te radnu aktivnost u raznim institucijama i tijelima. Manja količina ostavštine obuhvaća njegovu osobnu dokumentaciju (iskaznice, mirovinska i sudska dokumentacija, dokumentacija o smrti i dr.), dnevničke zapise i gradivo vezano uz njegovo osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje (đačke knjižice, svjedodžbe, indeksi, diplome, rukopisi disertacija, bilješke i sl.). Sastavni dio ovog fonda također čini i poveća količina poslovne i manjim dijelom privatne korespondencije B. H. Budući da je B. H. tijekom svog radnog vijeka bio aktivan u brojnim institucijama, tijelima, udrugama, zakladama i odborima, fond sadrži znatnu količinu gradiva s tim u vezi. Ovdje se posebno ističe cjelina koja se odnosi na rad B. H. u Jugoslavenskom institutu za ekonomska istraživanja (kasnijem Institutu ekonomskih nauka) u Beogradu, a koja obuhvaća i rad u raznim ocjenjivačkim komisijama, posebice za izbor u viša znanstvena znanja. Gradivo koje se odnosi na djelatnost B. H. kao sveučilišnog profesora, napose na Fakultetu za vanjsku trgovinu/od 1982. Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sastoji se prvenstveno od dokumentacije vezane uz zaposlenje, disciplinske postupke i umirovljenje, kao i materijala vezanih uz djelatnost u Odjelu za političku ekonomiju (službene korespondencije; zapisnika, izvještaja, bilježaka za predavanja; ispitnih pitanja). Ovdje se nalaze i komisijske ocjene magistarskih radova i doktorskih disertacija, a treba spomenuti i preporuke pisane studentima i suradnicima, kao i materijali koji se odnose na dugogodišnje nerealizirano nastojanje B. H. da osnuje postdiplomski centar izvrsnosti iz ekonomije. Znanstveno-nastavni rad B. H. na drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu obuhvaća službenu korespondenciju, nastavne planove i programe, izvještaje, ispitna pitanja i sl. Politički rad najvećim dijelom obuhvaća gradivo koje se odnosi na dugogodišnje članstvo B. H. u Komunističkoj partiji Jugoslavije/Savezu komunista Jugoslavije i njegovom hrvatskom sljedniku Savezu komunista Hrvatske-Stranke demokratskih promjena, kao i djelatnost oko osnivanja i djelovanja u Udruženju za jugoslavensku demokratsku inicijativu i u Socijaldemokratskoj uniji. Dio gradiva odnosi se i na njegov angažman u osnivanju i radu Društva 'Josip Broz Tito' iz Zagreba. Autorski rad B. H. u prvom redu obuhvaća gradivo koje se tiče njegovih knjiga u zemlji i inozemstvu, suradnje u časopisima i novinama, zbornicima, leksikografskim izdanjima, kao i predgovora i manje količine bilješki. To su uglavnom rukopisi tih radova, kao i popratni materijali vezani uz njih (dopisi, ugovori, recenzije i sl). Ovdje se nalaze i najvjerojatnije neobjavljeni tekstovi i koncepti. Uređivački rad obuhvaća gradivo vezano uz stručne časopise, zbornike i enciklopedije koje je tijekom godina osnivao i/ili uređivao. Posebno se ističe cjelina koja se odnosi na časopis Ekonomska analiza. Recenzentski rad B. H. obuhvaća recenzije koje je pisao za razne, uglavnom ekonomske, rukopise. Ekonomsko-savjetodavni rad odnosi se na savjetodavnu djelatnost u Saveznom izvršnom vijeću SFRJ i pri vladi Perua, a većinom obuhvaća korespondenciju i tekstove. Jedan od segmenata njegovog znanstvenog rada bilo je sudjelovanje u više znanstvenih projekata, pa se taj dio ostavštine sastoji od dopisa, tekstova i drugih materijala vezanih uz to. Od cjelina se ističe Jugoslavenski naučni seminar za ekonomsku teoriju (JUNASET) i interdisciplinarna studijska grupa Čovjek i sistem. U svojoj znanstvenoj djelatnosti B. H. sudjelovao je u radu velikog broja znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, pa jednu cjelinu fonda sačinjavaju programi, pozivi, okružnice i dopisi s tim u vezi, kao i tekstovi izlaganja B. H. na nekima od tih skupova. Tijekom godina je sudjelovao i na raznim raspravama, tribinama, predavanjima i razgovorima, tako da gradivo sadrži plakate, korespondenciju, pozive i tekstove vezane uz to. Sačuvane su i nagrade i priznanja dodijeljene tijekom godina B. H. u zemlji i inozemstvu, pri čemu se ističe kandidatura za Nobelovu nagradu iz ekonomije 1983. B. H. je tijekom godina dao i brojne intervjue u domaćem i stranom tisku, u kojem je i često reagirao na razne napise, pa se dio fonda sastoji od ovakvog hemerotečnog gradiva. Treba spomenuti i biobibliografije koje je B. H. pisao tijekom godina, kao i njegove biografske bilješke. Sačuvana je i manja količina fotografija B. H. Manji dio fonda čini gradivo koje se odnosi na bliže članove obitelji B. H. Količinski se ističe cjelina koje se odnosi na njegovog oca, kirurga Artura Horvata, a koja između ostalog obuhvaća njegova sjećanja o sudjelovanju u Narodnooslobodilačkoj borbi i novinske članke, kao i cjelina koja se tiče djeda po majci, Antuna Stöhra, skladatelja, koja se sastoji od glazbenih programa, libreta, novinskih članaka, korespondencije i sl.
Izlučivanju: Predlaže se izlučivanje oko 11,5 kutije gradiva (1,2 dužnih metara) gradiva bez trajnoga značenja: - multiplikati općenito - ispisi iz ekonomske i druge literature (takvih je materijala u fondu sačuvano u dovoljnoj mjeri da budu reprezentativni) - cjeloviti brojevi časopisa za koje Knjižnica HDA nije pokazala interes (Privredna kretanja Jugoslavije, Ekonomist, Arenciel, Challenge, Pitanja, Gospodarska gibanja, Republika, Kosovo&Balkan Observer, Economic Impact) - separati otisnutih radova, cjeloviti kao i fragmentarno sačuvani, necjeloviti tekstovi različitih autora i ulomci knjiga - novinski isječci ni u kakvoj vezi s kojom od cjelina u strukturi fonda - matematičko/statistički izračuni, adresari, notni i drugi materijali bez širega konteksta - promidžbeni materijali domaćih i inozemnih nakladnika, te visokih škola i sveučilišta - bilježnice (nepotvrđeno Horvatove: popisi knjiga, zadaci iz engleskog, latinskog jezika i matematike) - imitacije srebrnjaka i zlatnika iz New Orleansa, fotografije i negativi sa neidentificirane izložbe - izlaganja, govori i drugi tekstovi vezani uz projekte, skupove i rasprave u kojima Horvat nije sudjelovao - porezna dokumentacija
Vrste medija: Fotografija ; Papir
Vrste građe: Dokument ; knjige ; plakati ; razglednice ; rukopisi ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Identifikaciji i sređivanju gradiva pristupilo se sredinom 2010. godine. Gradivo je izvorno bilo posloženo u fascikle i manje cjeline, ali najvećim dijelom nesustavno i nepregledno. Zbog toga se najprije potanko identificiralo. Novi plan sređivanja utvrđen je Horvatovoj znanstvenoj, nastavnoj, političkoj i drugim djelatnostima, te njihovu opsegu i značenju. Nakon arhivističke obrade fonda iz njega je izdvojeno pola arhivske kutije gradiva : - u druge zbirke HDA – 909. Zbirka osmrtnica - u Knjižnicu HDA – cjeloviti brojevi časopisa i novina
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda za koje nije prošlo 30 godina od nastanka nije dostupno. Cjeline korespondencije, osobnih dokumenata i sl., zbog osobnih podataka koje možebitno sadržavaju, dostupne su u takvim slučajevima 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatci odnose.
Jezici: hrvatski ; srpski ; slovenski ; makedonski ; engleski ; francuski ; njemački ; talijanski ; ruski ; češki ; španjolski ; poljski ; švedski ; kineski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska) ; ćirilica (makedonska) ; kinesko pismo
Obavijesna pomagala: HDA-2003/AI - 2 Branko Horvat (analitički inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 101065
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica