Facebook Slike
Naziv: Mletački katastar. Mape Grimani (fond)
Signatura: HR-DAZD-6
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: MKMG (hrvatski)
Alternativni nazivi: Grimani (hrvatski)
Razdoblje: 1709 - 1797
Arhivske jedinica: 2.10 d/m
Tehničke jedinica: 531 mapa (papir, crteži, nacrti); 3 sv. (papir); 195 kom. (papir, karte)
Odgovornost: Generalni providur Francesco Grimani (stvaratelj) (1754-1759)
Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju (Zadar) (stvaratelj) (1597.-1797.)
Povijest jedinice: Nakon Karlovačkog mira 1699. godine mletačka vlast naseljava i dijeli zemlju nasljednicima na području tzv. nove stečevine (Nuovo acquisto) pa je naredbom generalnog providura Francesca Grimanija od 25. travnja 1756. izdana naredba (tzv. Legge Grimani) kojom se na tom području reguliraju zemljišni odnosi. Tada su izrađene katastarske mape zadarskog, benkovačkog, kninskog i drniškog područja.
Sadržaj jedinice: Podatci o darovanoj zemlji naseljenicima na području tzv. nove stečevine. Ovdje su do najsitnijeg detalja i pojedinosti ucrtane granice između pojedinih mjesta, sela i privatnih posjeda.
Izlučivanju: Čuva se trajno, nije ništa izlučeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: crtež
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Sređivanje i izradba popisa obavljeni su u 19. stoljeću. Ukupno 531 mapa.
1-2. Aržano, 3. Adige (rijeka u Italiji; 4. Utvrda opatije Sv. Mihovila u Preku; 5. Banj; 6. Bratiškovci; 7. Bračević; 8. Benkovac; 9-10. Benkovac; 11. Bender; 12-13. Brgud; 14. Bergnica; 15. Brštanovo; 16. Betina; 17. Gornja Brela; 18. Bibinje i Zemunik; 19-21. Biljane Donje; 22. Bilina; 23. Bilišane; 24-25. Biovičino Selo Donje i Gornje; 26-27. Bisko; 28. Biskupija; 29. Bitelić i Zelovo; 30. Blizna; 31. Blizna i Boraja; 32-34. Bribir; 35. Bristivica; 36. Briševo; 37. Brištane Donje i Gornje (Drniš); 38-39. Britnić; 40. Bobodol (kod Knina); 41. Bobovišća; 42. Bokanjac, Briševo, Murvica, Smoković, Crno, Grusi; 43. Bogatić, Miljevci; 44-45. Bol; 46. Boraja; 47-49. Arbanasi; 50. Borun; 51. Borovci; 52. Bosiljina (Marina kod Trogira); 53. Bročanac; 54-56. Buković i Benkovac; 57. Bulić; 58. Bruška; 59-60. Bergamo - utvrda (Italija); 61. Plan dvorca u Bresci (Italija); 62. Kadibašić; 63. Kanjane i Kadina Glavica; 64. Kadina Glavica; 65. Kladnjice i Cizane (Trogir); 66. Kapitul kod Knina; 67. Primošten; 68. Karalić; 69-72. Kašić; 73-74. Herceg Novi (Crna Gora); 75. Vinjerac; 76-78. Kotor; 79-80. Karin; 81-82. Karin, Benkovac, Korlat, Kula Atlagića, Pridraga; 83. Cecela Velika i Mala (Siverić); 84. Ceranje; 85. Crno, Dračevac i Bibinje; 86. Cetina; 87.Krković (Skradin); 88. Krmpote (Medviđa); 89. Kremeno i Ljubostinje; 90. Čvrljevo kod Drniša; 91. Čista, Čitluk i Doljane; 92. Čitluk; 93. Civljane i Kosore (Vrlika); 94. Civljane; 95-96. Klis; 97. Ključ (Drniš); 98. Kaočine, Koralić, Filipović I Širitovci; 99. Konjevrate; 100. Kolarina; 101. Komalić kod Knina; 102. Koprivno, 103. Korušce, 104. Kovačević, 105. Kobilica i Bender, 106. Koprivno, 107. Kokorić, Kotišina i Vrbanj, 108. Kolan, 109. Korlat, 110. Kosore, 111. Kosovo (Knin), 112. Kozica (Makarska), 113. Kožlovac, 114. Kožino i Petrčane, 115. Kotezi, 116-117. Kula Atlagića, 118. Hrvatska, 119. Kruševica (Herceg Novi), 120. Kruševo, 121. Kurtić, 122. Plan utvrde Crema, 123.-124. Dalmacija i Hrvatska, 125. Dalmacija i njezine granice prema Otomanskom carstvu, 126. Dračevac. 127. Dragove, 128. Dragišić, 129.-131. Drniš, 132. Desne i Metković, 133. Desne i Bujnica, 134. Diklo, Bokanjac, i Kožino, 135. Divojevići, Utore, Visoka, Sitno I Sratok, 136. Drinovci, 137. Divojevići, 138. Dobričić u Zagori(Drniš), 139. Dobrišić Stari (Skradin), 140. Dobropoljci, 141. Dobropoljana, 142. Dobrota i Orahovac (Kotor), 143. Doljane, 144. Zadvarje, 145. Zadvarje Omiška Poljica, 146. Dubravica i Velika Glava 147. Dugobabe, 148. Dugopolje, 149. Dubljani?, 150-151. Ervenik, 152. Ervenik i Biovičino Selo, 153. Iž Mali, 154. Falizić, 155. Filipović, 156. grad Rijeka, 157. Gaćelezi, 158-159. Galovac, 160. Gardun, 161. Gaurine i Kaočine, 162.Grabovac i Gaćelezi, 163. Jasenice i Vinjerac, 164. Jagodnja, 165. Jagodnja Gornje, 166. Jagodnja i Raštević, 167. Đevrske,168. Gizdavac, 169. Ljubač, 170. Ljubitovica i Lepenice, 171. Ljubotić, 172.Ljubostinje i Kremeno, 173-174. Goriš, 175. Golo Brdo, 176. Golubić, 177. Gorica, 178. Briševo i Dračevac, 179. dio karte Gorizie(Italia), 180. Jasenice, 181. Dazlina, 182.-185. Islam Grčki, 186. Islam, 187.-189. Imotski, 190.-194. Ivoševci,195. Kistanje, 196.Kljaci i Čavoglave, 197. Knin, Kosovo, Oton, Kurtić i Vrlika 198. grad Knin, 199. Kninsko Polje, 200-201. Topografski nacrt područja Knin, 202. Močvarni dio Kosova, 203. Labin, Prgomet, 204. Labin, 205. Lađevci, 206. Lečevica, 207. Lepuri i Kožlovac, 208. Lepenice, 209. Lišane, 210. Lišane, Dobropoljci, Smrdelje I Brgud, 211. Lisičić i Podgrađe, 212. Lukar, 213. Lukoran, 214. Nacrt lazareta u Trstu, 215. Legnago (kod Verone Italija), 216. Dračevac zadarski, 217-218. Maovice, 219. Mrčele, 220. Makarska (granice), 221. Mratovo, 222. Medviđa i Krmpote, 223. Međare, Orašac i Lađevci, 224. Međupuće (dio Kistanja), 225. Metković, 226. Miljenović, 227. Milna, 228. Milešina, Vrba i Bračević, 229. Miličino Brdo (Knin), 230. Miočić, 231. Mirlović Gornji, Zifer i Ostrogašica, 232. Mirlović Zagora, 233. Mrvica (Drniš), 234. Mitlo i Tolešić, 235. Mokropolje, 236. Modrino Selo s Vrbnikom, 237. Morić, 238-240. Lika-Dalmacija granice, 241. Starigrad, Tribanj i Vinjerac, 242. Mletački posjedi u dalmatinskom zaleđu, 243-244. Morpolača, 245. Topografska karta područja kod Obrovca, 246. Murter, 247-249. Murvica, 250. Malamocco (Venecija), 251. Utvrda Mauron, 252. Santa Maura (danas Lefcade, otok u Grčkoj), 253. karta linije naoružanja i obrane područja Monfalcone, 254-256. Nadin, 257-258. Nadin i Korlat, 259. Nadin, Raštević, Korlat i Kula Atlagića, 260. Nacrt " Nanijeve linije" (razgraničenje Mletačke Republike i Otomanskog carstva nakon Kandijskog rata), 261. Nerežišća, 262. Nevest, 263. Nečven, Puljane i Mratovo, 264. Nisko, 265. Nin i okolica, 266. Nin - topografski nacrt sa zaseocima, 267-269. Nin, 270. Nos Kalik, 271. Nova Sela, 272. Nova Sela, Dragove, Vratar, Borovci, Otrić i Seoce, 273. Novigrad, 274. Nunić, 275. Otavac, 276. Otavac i Benkovac, 277.Oklaj, 278. Obrovac i Kruševo, 279. Očestovo, 280. Ogorje, 281. Ostrogašica, 282-284. Ostrovica 285. Orahovac (Boka), 286. Orašac (Skradin), 287. Orlić, 288. Oton, 289-290. Preko, 291. Otišić, 292. Otrić, 293. Pakoštane, Betina i Murter, 294-297. Pag, 298. Pađene i Očestovo, 299-300. Parčići, 301. Partimir (Unešić), 302. Pakovo Selo, 303. Planjane, 304-305. Plavno, 306-307. Prapatnica, 308. Perušić, 309. Perušić I Šopot, 310. Pečane, 311. Pačevica, Morić i Čevljević 312. Petrčane, 313. Piramatovci, 314. Plina, Vrbica, Vidonje, 315-316. Pribude, 317. Pridraga, 318. Perković, 319. Potkonje i Borun, 320. Podgrađe, 321. Podlužje, 322. Poljica (Omiš), 323. Polača, 324. Polača kod Knina, 325. Poličnik, 326. Poličnik, Murvica, Briševoi i Smoković, 327. Popovići, 328. Popovci, 329. Postinje, 330. Posedarje, 331. Posedarje, Slivnica, Vinjerac, 332. Potravnić, 333. Prović, 334. Puljane, 335-336. Prugovo, 336/1. Ravča i Kljenak, 337. Rakičane 338. Rakitnica, 339. Radiljevac, 340. Radonić, 341. Radonić, Konjevrate i Golo Brdo, 342. nedostaje, 343. Radovin, 344-345. nedostaje, 346. Radučić, 347. Rađe i Uzdolje, 348. Ramljane, 349. Ramljane i Zvjerinac, 350. Ražanac, 351. Rašćane (Imotski), 352. Raslina i Dazlina, 353. Raštane, 354. Raštane i Turanj, 355-358. Raštević, 359-360. Rastok, 361. Razvođe, 362. Ravnica-Suvi Dolac, 363. Riđane, 364-365. Risan, 366-367. Risan i Herceg Novi, 368. Rodaljice, 369. Rogoznica, 370-372. Rudele, 373. Ruinica, 374. Rudinjane, 375. Rupalj, 376. Rupe, 377. Solin, 378. Sukošan i Turanj, 379. Danilo i Slivno, 380. Sveti Filip i Jakov, 381. Sveti Petar, 382-385. Satrić i Zelovo, 386-387. Škabrnje, 388-389. Skradin, 390.Područje Skradina i Šibenika(topografski nacrt), 391. Sdrapanj, 392. Split (crkva Sv. Križa i Sv. Frane), 393. Sratok, 394. Starigrad, 395. Stošija (Benkovac), 396-397. Sedramić, 398. Seget, 399. Seoce, 400. Smrdelje, 401. Ždrelac, Banj i Dobropoljana, 402. Strmica, 403. Strmica i Grab, 404. Slivnica, 405. Zverinac, 406-412. Sinj, 413. Širitovci, 414. Smilčić, 415. Sminovo, 416. Smistač (Sinj), 417. Šopot, 418. Suhovare, 419. Ninski Stanovi , 420. Sitno, 421. Slivno, 422-428. Smoković, 429. Split, 430. Sratok, 431-433. Suhovare, 434. Suhovare, Novigrad, Pridraga i Islam, 435. Suknovci, 436. Primorski Dolac(Trogir), 437. Struga, Bobovišće, Vidonje, 438-440. Trogir, 441. Trljuge, 442. Tribanj, 443. Tinj i Raštane, 444. Tkon, 445. Turanj, 446. Tolešić, 447. Trolokve, 448. Turić (Knin), 449. Uble(Trogir), 450-451. Unešić, 452. Ugljane, 453. Uzdolje, 454. Utore, 455. Udine (Italija), 456. Vačane, 457. Varivode, 458. Vlaka (Vrgorac), 459. nedostaje, 460-464. Vrana, 465. Vratar, 466. Vrbanj, 467. Vrbica, 468-469. Vrbnik, 470. Vrba (Milešina), 471. Krk, 472. Veljane, 473. Vrgorac, 474. Područje Vrgorca i Makarske, 475. Velika Glava, 476. Velim, 477-478. Vrlika, 479. Vrbnik kod Knina, 480. Vrpolje, 481. Vrčevo i Murvica kod Drniša, 482. Vidonje, 482/1. Vid, 483. Vinjane Gornje, 484. Visoka i Sratok, 485. Visočane, 486. Visočane i Radovin, 487. Visočane i Poličnik, 488. Vinovo Donje, 489. Vinovo Gornje, 490. Vojnić kod Trilja, 491-492. Vukšić, 493. Vučevica, 494. Vrulje, 495-496. Geografska karta pokrajine Veneto (Italija), 497. Žagrović, 498-499. Žažvić, 500. Žegar, 501. Žeževica i Brela, 502. Žitnić, 503. Zablaće, 504. Zaplane(Drniš), 505-513. Zadar, 514. Žrnovnica, 515. Zavojane, 516. Zavonjane, 517. Žaborić, 518. Zaton i Rakitnica, 519. Zaton, Zavonjani, Golubić i dio Žegara, 520. Zaton i Nin, 521. Zavoljane(Drniš), 522. Zelovo, 523-529. Zemunik, 530. Zulipić, 531. Zverlović(Trogir)
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema čl. 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) gradivo je dostupno na korištenja.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje gradiva je dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice DAZD.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZD-6/P - 1 Mape Grimani (popis)
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15113
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica