Facebook
Naziv: Mletački katastar - Skice katastarskih mapa Knina i Imotskog (fond)
Signatura: HR-DAZD-8
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: MKSKKI (hrvatski)
Razdoblje: 1709 - 1756
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 125 kom. (papir)
Odgovornost: Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju (Zadar) (stvaratelj) (1597-1797)
Povijest jedinice: Skice katastarskih mapa Knina izrađeni su u 1709. i 1756. godini. Skice katastarskih mapa Imotskog izrađene su 1725. i 1756. prije donošenja uredbe generalnog providura Francesca Grimanija od 25. travnja 1756. godine (tzv. Legge Grimani).
Skice katastarskih mapa nastale su po nalogu providura 1709. i 1756. Izradu katastra za acquisto nuovo poduzela je mletačka vlada želeći time potaknuti bolju zemljišnu proizvodnju. Rad na izradi katastra započet je nakon Karlovačkoga mira (1699.) i uspostave linea Grimani 1699.
Sadržaj jedinice: Opisi dijelova posjeda bez tehničkih obilježja na području Knina i Imotskog. Gradivo se sastoji od skica pojedinih čestica i sadrži popis posjednika.
Katastar određuje količinu i kvakvoću zemljišta: arrativi (oranice), vignati (vinogradi), prattivi (livade), incolti (neobrađene). Opisuju se incolti publici (neobradivo javno zemljište), bosco con buon fondo (šume s dobrom osnovom odnosno kvakvoćim), paludi (močvare), boschivo (šume), pascolino (pašnjaci).
Izrada katastra 1709. tekla je dosta sporo jer su mjernici mjerili zemlju u svakome selu i označavali granice vlasništva. Tjedno su podnosili izvješća. Napravili su mape za svako selo. Opisali su stanje svakoga sela, broj obitelji, broj mogućih vojnika, žena, djece, sitne i krupne stoke, zemlje oranice, pašnjake, vinograde, šume i obradive zemlje. Na svakoj mapi opisan je posjed pojedine obitelji.
Izlučivanju: Čuva se trajno, ništa nije izlučeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: Skica (Skice koje prikazuje pojedine čestice i njihove posjednike određenih toponima.)
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Sređivanje i izrada popisa napravljeni su u 19. stoljeću. Popis sadrži brojeve od 24. do 85. za Knin te brojeve od 1. do 69. za Imotski.
KNIN: 24. nedostaje; 25. Divoević (Siverić); 26. Trebounje; 27. Rušić; 28. Bučić; 29. Sedranić (Rušić); 30. Bučić; 31. nedostaje: 32. Parčić; 33. Kadina Glavica (Drniš); 34. Štikovo; 35. Baljke i Mirilović; 36. Tepljuh; 37. Velušić; 38. Gradac; 39.Kričke Donje; 40. Miočić; 41. Otavice; 42. Badanj; 43. Drniš; 44. Planjane; 45. Pokrovnik; 46. Lukar; 47. Riđane; 48. Drinovac; 49. Miočić i Parčić; 50. Tepljuh; 51. Nos; 52. Ramljani; 53. Drniš; 54. Bobodol (Oklaj); 55. Štikovo; 56. Rudinjane; 57.Velušić; 58. Mirilović; 59. Vermenić; 60. Oton; 61. Ružić; 62. Rađe; 63. Razvođe; 64. Trboinje; 65. Štikovo; 66. Kričke Donje; 67. Kljaci; 68. Gradac; 69. Ružić; 70. Otavice; 71. Kričke Gornje; 72. Karalić; 73. Uzdolje; 74. Biočić; 75. Bistani; 76. Baljci; 77. Lisnjak; 78. Vinjane; 79. Siverić; 80. Biskupija; 81. Kljaci;
IMOTSKI: 1-5. Imotski; 6. Ričice; 7. Poljica; 8. Podbablje, Kamenmost, Nebriževac; 9. Studenci; 10-12. Opanci; 13. Vinjansko polje; 14-16. Aržano; 17. Pasike; 18. Ugljane; 19. Dobranje i Bilopolje; 20. Biorine i Bačići; 21. Tijarice; 22. Kamenmost; 23. Podbablje, Kamenmost i Nebriževac; 24. Svib i Lovreč; 25. Zagvozd; 26. Cista i Dobranje; 27-31. Imotski; 32. Vinjansko polje; 33-34. Prološko blato; 35. Cista; 36-37. Proložac; 38. Poljica; 39. Lokvičić; 40. Podgrađe i Blato; 41. Vrbanj i Vinjansko polje, 42. Vrbanj; 43. Strizirep i Aptovac (Trilj); 44-48. Runović; 49. Vukanje i Struge; 50. Čitluk kod Runovića; 51-52. Zmijavci; 53. Opanci i Mrnjavci; 54. Pasike; 55. Memedović; 56. Slivno, 57. Nebriževac; 58. Vinjane; 59-60. Studenci; 61. Grabovac; 62. Kamenmost; 63. Svib; 64. Otok; 65. Zagvozdnjani, Vukanje, Struge i Blato; 66. Biorine; 67. Vinica; 68. Bilopolje; 69. Granice terena.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema čl. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) gradivo je dostupno na korištenje.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZD-8/P - 1 Skice katastarskih mapa Knina i Imotskog (popis)
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15115
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica