Facebook
Naziv: Državna mješovita pučka škola Vrapče (fond)
Signatura: HR-DAZG-191
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: DOŠV (hrvatski)
Razdoblje: 1866 - 1948
Arhivske jedinica: 2.50 d/m
Tehničke jedinica: 23 knj. ; 15 kut. ; 4 svež ; 1 fasc.
Odgovornost: Državna mješovita pučka škola Vrapče (stvaratelj) (1863 - danas)
Povijest jedinice: Državni arhiv u Zagrebu je, na temelju Naredbe o privremenom osiguranju arhiva od 12. ožujka 1948. godine i rješenja Povjereništva za prosvjetu i kulturu GNO-a od 23. listopada 1948. godine, preuzeo gradivo fonda u dva navrata. Dio gradiva je preuzet 31. kolovoza 1949. godine iz prostorija tadašnje Osnovne škole Vrapče iz Gornjeg Vrapča 58, a drugi dio 13. rujna 1950. godine iz prostorija tadašnje Osnovne škole Vrapče iz Vrapče 14. Školska pismohrana se nalazila na dvije različite lokacije budući da je nakon 1945. godine došlo do odvajanja iste škole te su uprave međusobno podijelile školsku arhivu. Ivan Srebrnić, arhivist Državnog arhiva u Zagrebu je, krajem 1950.-ih arhivistički sredio fond i tijekom 1961. izradio arhivski popis koji sadrži osnovne podatke o fondu, signaturu, naziv, sadržaj, vrijeme nastanka i količinu gradiva. Popisi knjiga i spisa fonda izrađeni su tijekom 1980. i 1995. godine. Mihaela Topolovec, arhivistica Državnog arhiva u Zagrebu je arhivistički obradila fond tijekom 2005. godine, dok je tijekom 2008. izrađen sumarni inventar u kojem je arhivsko gradivo opisano sukladno Općoj međunarodnoj normi za opis arhivskog gradiva (ISAD/G).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda se sastoji od registraturnih pomagala, općih spisa, dokumentacije o radu ustanove, dokumentacije o učenicima, dokumentacije Mjesnog školskog odbora i Pomladka Crvenog križa. Registraturna pomagala [1887.-1948.] odnose se na urudžbene odnosno poslovne zapisnike.

Najveći dio općih spisa [1875.-1946.] se odnosi na naredbe i okružnice Kraljevskog nadzorništva za pučke škole Zagrebačke županije, Odjela za bogoštovlje i nastavu Kraljevske hrvatsko - slavonske Zemaljske vlade, Kraljevske županijske oblasti u Zagrebu, Kraljevske kotarske oblasti Zagreb, Poglavarstva upravne općine Stenjevec, Poglavarstva upravne općine Vrapče, Povjereništva za prosvjetu i vjere u Hrvatskoj i Slavoniji, Odjeljenja za prosvjetu i vjere Pokrajinske uprave za Hrvatsku i Slavoniju, Odjeljenja za osnovnu nastavu Ministarstva prosvjete Kraljevine SHS tj. Kraljevine Jugoslavije, Prosvjetnog odjeljenja Velikog župana zagrebačke oblasti, Prosvjetnog odjeljenja Kraljevske banske uprave Savske Banovine u Zagrebu, Odjela za prosvjetu banske vlasti Banovine Hrvatske, Odjela za pučku nastavu Ministarstva nastave NDH u Zagrebu, Velike župe Prigorje NDH, Župskog školskog nadzorništva u Zagrebu, Ustaše – hrvatskog oslobodilačkog pokreta, Prosvjetnog odjela Kotarskog NOO-a Zagreb i Prosvjetnog aktiva.

Ostali opći spisi se sadržajno odnose na međusobnu prepisku škola, prepisku s raznim pedagoškim, kulturnim i dobrotvornim društvima i organizacijama te sa Statističkim uredom u Zagrebu, zatim na godišnje i mjesečne izvještaje školske uprave o stanju škola, zapisnike sjednica učiteljskog zbora, personalije, popise i liste ocjenjivanja učiteljskog osoblja, svjedodžbe polaznika škole, svjedodžbe prelaznice i svjedodžbe otpusnice, zapisnike o polaganju privatnih ispita, godišnju i mjesečnu školsku statistiku, odluke o namještenjima i premještaju nastavnog osoblja, molbe za dopuste, umirovljenja, bolovanja osoblja, oproste od polaska škole, godišnje školske proračune, narudžbenice knjiga i školskog materijala, popise učenika koji su nemarno polazili školsku obuku i sl.

Dokumentacija o radu ustanove se sastoji od školske spomenice [1866.-1939.] koji nam pruža detaljnu povijest. Dokumentacija o učenicima obuhvaća glavne imenike [1881.-1933.] koji predstavljaju matične knjige učenika i u koje su abecedno upisivani svi učenici i njihovi osnovni osobni podaci, imenika u koje su upisivani polaznici opetovne nastave [1891./1932.], ispitne izvještaje [1871./1937.] u koje su abecedno upisivani svi učenici i njihove zaključne ocjene iz svih predmeta, razrednih imenika [1896./1946.] i popise školskih sposobnjaka. Posebno je izdvojeno gradivo Mjesnog školskog odbora [1896./1946.] koje se sastoji od urudžbenog zapisnika, spisa, zapisnika sjednica odbora i računovodstvene dokumentacije, gradivo Pomladka Crvenog Križa koja se sastoji od urudžbenog zapisnika i spisa i gradivo školske knjižnice koje se odnosi na kataloge školskih knjižnica. Ostalo gradivo se odnosi inventar škole.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o provedenom postupku odabiranja i izlučivanja kod stvaratelja. U Državnom arhivu u Zagrebu je 1980. godine proveden postupak izlučivanja.
Dopuna: Gradivo fonda ima trajnu vrijednost izvora za proučavanje razvoja i djelovanja osnovnih škola na području grada Zagreba. U svrhu ostvarivanja i zaštite osobnih prava i interesa te kao pomoć genealoškim istraživanjima može poslužiti dokumentacija o učenicima koja predstavlja bogat izvor osobnih podataka učenika.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Mihaela Topolovec, arhivistica Državnog arhiva u Zagrebu je tijekom 2005. godine pristupila arhivističkoj obradi gradiva fonda. Prilikom sređivanja fonda poštovano je načelo provenijencije. Kombinirana je rekonstrukcija prvobitnog poretka i unošenje vlastitog poretka tamo gdje prvobitni poredak nije bilo moguće rekonstruirati. Rad na sređivanju započet je podjelom gradiva na serije i podserije pri čemu su bili uvaženi kriteriji sređivanja samog stvaratelja. Školska pismohrana je vodila zasebne urudžbene zapisnike u koje su upisivani svi pristigli i otposlani spisi. Spisi su slagani po osnovnom broju urudžbenog zapisnika unutar kalendarske godine. Spisi koji nemaju urudžbeni broj složeni su kronološki. Urudžbeni zapisnici služe i za pronalaženje spisa budući da knjiga kazala nije vođena. Tehnička jedinica za spise je kutija.

Osim općih spisa, u djelovanju školske ustanove nastala su i druge vrste dokumentacija koje su pri sređivanju opisane kao posebne serije i podijeljene na odgovarajuće podserije. Gradivo Mjesnog školskog odbora i Pomladka Crvenog Križa, koji su samostalno djelovali uz školsku ustanovu, i gradivo školske knjižnice također su opisana kao posebne serije. Gradivo fonda koje sadržajno ne pripada niti jednoj od navedenih serija, opisano je u posljednjoj seriji pod nazivom Razno.

Serije, podserije:

1. Registraturna pomagala, 1887-1948; 8 knj; 1.1. Urudžbeni zapisnici, 1887–1948; 8 knj

2. Spisi, 1875–1946; 14 kut; 2.1. Opći spisi, 1875–1946; 14 kut

3. Dokumentacija o radu ustanove, 1866-1939;2 knj, 1 omot; 3.1. Ljetopis škole, 1866-1939; 2 knj, 1 omot

4. Dokumentacija o učenicima, 1871/1946; 9 knj, 3 svež; 4.1. Glavni imenici /matice/, 1881–1933; 3 knj; 4.2. Imenici izvanredne nastavne obuke, 1891/ 1932; 1 svež; 4.3. Ispitni izvještaji, 1871/1937; 6 knj; 4.4. Razredni imenici, 1896 /1946 ; 2 svež

5. Mjesni školski odbor, 1876/1944; 2 knj, 1 svež, 1 omot

6. Školska i učenička društva, 1934–1942; 1 omot; 6.1. Pomladak Crvenog Križa, 1934–1942; 1 omot

7. Školska knjižnica, 1885-1946; 2 knj

8. Razno, 1888; 1 fasc

Napomena: postojeća 3 omota se nalaze u 1 kutiji stoga je ukupna količina arhivskog gradiva fonda prikazana u kutijama
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog gradiva i dostupno je sukladno čl. 18. - 28. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu. Dokumentacija koja sadrži osobne podatke (razredni imenici učenika) je, temeljem čl. 21 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, dostupna za korištenje 70 godina nakon svoga nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2016
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Kod pojedinih dokumenata postoje mehanička oštećenja ali ne utječu na čitljivost.
Obavijesna pomagala: DAZG-101/P - 1 Škole (popis)
DAZG-101/V - 2 Arhivi škola (vodič)
DAZG-170/SI - 1 Osnovne škole grada Zagreba (sumarni inventar)
DAZG-170/SI - 2 Osnovne škole grada Zagreba (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 3: Kraljevska kotarska oblast Zagreb
HR-DAZG- 9: Kotarska oblast Zagreb
HR-HDA- 80: Zemaljska vlada. Odjel za bogoštovlje i nastavu
HR-HDA- 137: Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju
HR-HDA- 141: Zagrebačka oblast (Prosvjetno odjeljenje)
HR-HDA- 147: Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje
HR-HDA- 159: Banovina Hrvatska. Odjel za prosvjetu
HR-HDA- 218: Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja Nezavisne Države Hrvatske
HR-DAZG- 1053: Upravna općina Vrapče
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Napomena o dopunskim izvorima: Hrvatski školski muzej: HR-HŠM Dokumentacija o osnovnim i srednjim školama Zagreba i okolice HR-HŠM Imenici, prozivnici, dnevnici osnovnih i stručnih škola Zagreba i okolice HR-HŠM Tiskani školski izvještaji i spomenice
Napomena o bibliografskim izvorima: Cuvaj, Antun: Građa za povijest školstva kraljevine Hrvatske i Slavonije. Sv. X. Zagreb, 1910. Franković, Dragutin: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958. Topolovec, Mihaela: Povijesni razvoj osnovnih škola na širem području grada Zagreba – dokumenti Državnog arhiva u Zagrebu. Anali za povijest odgoja. Vol. 4. Zagreb 2005., 135–151. Enciklopedija Jugoslavije. Sv. IV. Hrvatska. Osnovno školstvo. Zagreb, 1960., 172–176. Zagrebački leksikon, Sv. II. Škole. Zagreb, 2006., 378–381.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 15785
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica