Facebook
Naziv: Obitelj Lončarić (fond)
Signatura: HR-DARI-1187
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: RO - 62 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1694 - 1955
Arhivske jedinica: 4 cm
Tehničke jedinica: 159 list
Odgovornost: Obitelj Lončarić (stvaratelj) (19. - 20. stoljeće)
Obitelj Vidmar (stvaratelj) (17. - 18. stoljeće)
Obitelj Delač (stvaratelj) (19. - 20. stoljeće)
Povijest jedinice: Gradivo je DAR-u u lipnju 2013. poklonio fizičar Josip Lončarić iz Zagreba
Način preuzimanja: DAR - Klasa: 036-05/13-04/03
Sadržaj jedinice: Fond sadrži gradivo obitelji Lončarić i njezinih prednika, obitelji Vidmar i Delač iz Skrada. Sastoji se uglavnom od imovinsko pravnih isprava Gospoštije Brod kao i drugih upravnih i sudskih tijela u Skradu, Delnicam, Rijeci i Zagrebu iz postfeudalnog razdoblja (kupoprodajni ugovori, obveznice, ovrhe, namire, zamjene zemljišta, nagodbe, razni poslovni ugovori, uknjižbe, jedan ugovor o doživotnom uzdržavanju te jedan katastarski posjedovni list). Od drugih važnijih spisa sadrži dozvolu za gradnju mlina s kraja 18. stoljeća, knjižicu stalnih godišnjih urbarskih podavanja u Gospoštiji Brod s početka 19. stoljeća, koncept zahtjevâ podanika Gospoštije Brod iz Skrada upućenih Saboru Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije iz 1848., nešto gradiva poduzeća "Mate Delač Bau - Unternehmung" o gradnji tunela "Kupjak" na željezničkoj pruzi Karlovac – Rijeka 1870. - 1871., odluku Kotarske oblasti u Delnicama kojom se građevnom poduzetniku Josipu Lončariću odobrava jednomjesečna pokusna vožnja teretnim automobilom na cesti Kupjak – Delnice i Kupjak – Skrad iz 1913., obračun izdataka i primitaka Tvornice opeka Kupjak za lipanj 1914., prijedlog obračuna troškova za izvršene radove na gradnji pruge Bihać – Bosanski Novi 1918., koncept pozdravnog govora Josipa Lončarića ml. pripremljen za sastanak političara i gospodarstvenika na temu gospodarskog razvitka Gorskog kotara iz 1920.-ih, koncept pisma mještana Skrada banu Savske banovine Ivi Peroviću o mjesnim gospodarskim problema, smjernice za rad Općinskog turističkog odbora u Skradu za period 1939. – 1941. i dopis Konzervatorskog zavoda Rijeka o kulturno - povijesnoj vrijednosti kuće Delač – Lončarić iz 1955.
Izlučivanju: Obimno izlučivanje izvršeno je kod stvaratelja početkom 21. stoljeća
Dopuna: Nešto gradiva je i dalje pohranjeno kod stvaratelja
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je osnovno popisano kod stvaratelja i potom arhivistički sređeno i popisano u lipnju i srpnju 2013. Zbog male količine je sređeno kronološki unutar jedinstvene serije
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski (kajkavština i standardni jezik); njemački ; latinski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, desetak dokumenata je manje ili jako oštećeno.
Obavijesna pomagala: DARI-1187/P - 1 Obitelj Lončarić (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 163450
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica