Facebook
Naziv: Vlastelinstvo Brod na Kupi (fond)
Signatura: HR-HDA-1111
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1630 - 1872
Arhivske jedinica: 6 d/m
Tehničke jedinica: 58 kut.
Odgovornost: Vlastelinstvo Brod na Kupi (stvaratelj)
Obitelj Frankopani (stvaratelj)
Obitelj Zrinski (stvaratelj)
Ugarska dvorska komora (stvaratelj)
Obitelj Perlas von Rialp (stvaratelj)
Povijest jedinice: Albert Thurn-Taxis je 1909. godine gradivo ovog fonda, zajedno s gradivom vlastelinstava Ozalj i Grobnik, darovao HDA. Do oko 2000. godine gradivo sva tri vlastelinstva činilo je fond HR HDA 689. Vlastelinstva Ozalj, Brod, Grobnik.
Sadržaj jedinice: Najveći dio gradiva ovog fonda se odnosi na razdoblje kada je vlastelinstvo bilo u vlasništvu grofova Batthyánya (1766-1872). Određena količina gradiva, uglavnom gospodarski spisi, nastala je u razdoblju uprave Perlasa (1727-1766), a iz ranijeg razdoblja je ostalo samo nekoliko izdvojenih dokumenata koji su većinom vezani za granice vlastelinstva. U fondu nema dokumenata nakon 1872. godine, tj. iz razdoblja kada je vlastelinstvo bilo u posjedu obitelji Thurn i Taxis.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano zbog svoje vrijednosti. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Dijelovi ovog fonda su prije predaje u HDA bili djelomično sređivani i popisivani u više navrata. Najstariji sačuvani popis potječe iz 1766. godine. U tom je popisu gradivo označeno slovima (prvo slovo ključne riječi), a unutar slova brojevima. U popisu iz 1802. godine dokumenti gradiva su poredani u neprekinutom nizu i označeni brojevima od 1 do 181. Na taj se popis poretkom dokumenata oslanja i popis iz 1809. godine. Taj popis ukupno broji 416 dokumenata, a dokumenti spomenuti i u prethodnom popisu uglavnom se nalaze među prvih 165 dokumenata. Elenh iz 1827. godine (katalog 46b) je popis dijela pretežno starijih dokumenata vlastelinstva Brod na Kupi, ali i vlastelinstava Ozalj i Grobnik. U tom je popisu gradivo tematski raspoređeno u 12 fascikala označenih rimskim brojevima, a unutar pojedinog fascikla kronološki (ponekad se jedna kronološka serija proteže kroz dva fascikla). Gradivo je u HDA sređivano 1990. godine kada su sređeni završni računi (ukupno 18 kutija), a ostalo gradivo osnovno sređeno i razvrstano u serije (uprava, sud, gospodarski uredi). Sređivanje je nastavljeno 2000. i 2001. godine. Gradivo se tada nalazilo u 58 kutija, i manjim dijelom, među još nerazvrstanim gradivom vlastelinstava Ozalj, Brod i Grobnik. Obrada je započela popisivanjem gradiva iz skupine završnih računa iz razdoblja 1851-1872. godine. Računi su popisani i dopunjeni prilozima naknadno pronađenim u ostalim dijelovima fonda. Rad na sređivanju je nastavljen sređivanjem popisa za seriju spisa popisanih u elenhu iz 1827. godine. Popis je u potpunosti sastavljen prema elenhu, uz ispravak promijenjenih podataka o količini i dokumentima koji nedostaju. Popisivanje i sređivanje cijelokupnog gradiva se namjerava dovršiti u bližoj se budućnosti. Prilikom obrade je u fondu zatečena manja količina gradiva vlastelinstava Ozalj i Grobnik. To je gradivo izdvojeno i uvršteno u spomenute fondove. Iz fonda je izdvojeno i 7 listova dokumenata s oznakama Gradskog muzeja Brod iz Slavonskog Broda (signatura 128/4), te nekoliko dokumenata nastalih djelovanjem društva Braća hrvatskog zmaja.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Jezici: hrvatski ; latinski ; francuski ; njemački ; talijanski ; mađarski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-1/V - 1 Vodič kroz arhivsku građu, sv. 39 (vodič)
HDA-689/AI - 689 Vlastelinstvo Brod na Kupi 1630-1872 (analitički inventar)
Opća napomena: Analitički inventar obuhvaća 9 kutija fonda.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4998
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica