Facebook
Naziv: Obitelji Zrinski i Frankopani (fond)
Signatura: HR-HDA-785
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zrinski i Frankopani (hrvatski)
Razdoblje: 1209 - 1841
Arhivske jedinica: 0.80 d/m
Tehničke jedinica: 8 kut.
Odgovornost: Obitelj Frankopani (stvaratelj)
Obitelj Zrinski (stvaratelj)
Povijest jedinice: Povijesni put gradiva koje čini pretežni dio ovoga fonda opisao je dosta detaljno dr. Ferdo Hauptmann u svome članku: Jugoslavensko-mađarski arhivski pregovori i njihovi rezultati, Glasnik arhivâ i društva arhivista Bosne i Hercegovine, br. I, 1961, str. 29-159. Naime, obitelji Zrinski i Frankopani oslabile su i izumrle krajem XVII. stoljeća, ubrzo nakon neuspjeha urote koju su zajednički s dijelom hrvatskog i ugarskog plemstva vodile protiv habsburškog dvora. Tada su im dobra, uključujući i arhive, prešla u posjed raznih komorskih vlasti. Arhivi su tako bili preneseni u Dvorsku komoru (Hofkammer) u Beču, Ugarsku dvorsku komoru (Camera Regia Hungarica tj. Camera hungarico aulica) u Budimpešti i Unutarnjo-austrijsku komoru (Innerösterreichisches Hofkammer) u Grazu. Tek je manji dio arhiva ostao na pojedinim dobrima. Ivan Kukuljević Sakcinski je u razdoblju od 1849. do 1851. godine određen broj spisa vezan za obitelji Zrinskih i Frankopana iz arhiva Ugarske dvorske komore vratio u Zagreb. Ti su spisi pripadali sljedećim serijama: Neoregestrata acta (srednjovjekovna i rano-novovjekovna arhivska građa koja obuhvaća arhive starih hrvatskih feudalnih obitelji, prvenstveno obitelji Zrinskih i Frankopana, a rasuta je u fasciklima signiranim br. 6-1880); Urbaria et conscriptiones; Relationes fiscalium procuratorum; Relationes comissariorum regiorum; Neoregestrati Processus. Nažalost, Kukuljevićev pothvat nije bio dugog vijeka jer je već ban Khuen-Hedervari 1886.g. te spise vratio u Budimpeštu. Početkom 20. st. dijelovi obiteljskog i vlastelinskih arhiva obiju obitelji nalazili su se u četiri ustanove: Kućnom, dvorskom, i državnom arhivu u Beču (Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs), Arhivu Dvorske komore u Beču, Mađarskom zemaljskom arhivu u Budimpešti (Magyar országos levéltár) i Državnom arhivu u Zagrebu. Osim iz teksta F. Hauptmanna, također se po jeziku naslova na omotima svežnjeva spisa, a još bolje po žigovima na samim spisima, kao i po zatečenoj paginaciji i folijaciji, može dobro vidjeti u kojoj se ustanovi koji spis fonda HR HDA 785. svojevremeno nalazio. U Mađarskom zemaljskom arhivu u Budimpešti čuvali su se do 1958, odnosno do 1960. godine spisi koji danas čine glavninu fonda HR HDA 785 (6 od 8 arh. kutija. Ti su spisi od 1936.g. uključivali i prije navedene spise Kućnog, dvorskog i državnog arhiva i Dvorske komore u Beču. Spisi vraćeni u Hrvatsku 1958. i 1960. g. obuhvaćaju sljedeće serije fonda HR HDA 785: 1. Spisi obitelji Zrinski (Acta Zriniana), (1543/1687), 3 svežnja (0.09 d/m) 2. Spisi obitelji Frankopan (Acta Frangepaniana), (1527/1566), 0.01 d/m 3. Spisi obitelji Zrinskih i Frankopana (Acta Zriniano-Frangepaniana), [1209- XVI.st.] 1572/1730, 4 svežnja (3 kutije; 0.3 d/m) 4. Genealoški spisi ('Verschwörerakten'), [1251/1601] XVII. st., 2 svežnja odnosno 7 konvoluta (2 kutije; 0.2 d/m). Nazivi pojedinih serija i podserija pisani su mađarskim jezikom na pripadajućim košuljicama i umetnutim kartonima, žigovi Mađarskog zemaljskog arhiva utisnuti su na pojedine spise, a prisutna je i karakteristična paginacija svih spisa. Spomenuti spisi su iz Mađarske u Hrvatsku, tj. HDA, vraćeni 1958. i 1960. godine, na temelju mirovnog ugovora iz 1947. i arhivskog sporazuma iz 1959. zajedno sa znatnim dijelom ostale hrvatske arhivske građe. Spisi fonda HR HDA 785. koji nisu dobiveni restitucijom iz Mađarske 60-ih godina prošlog stoljeća, već su u HDA putem raznih akvizicija primljeni uglavnom prije te restitucije, smješteni su u kutije br. 7. i 8. Paginacija i folijacija su provedene grafitnom olovkom, folijacija vrlo lagano i tanko u donjem desnom uglu listova, a paginacija vrlo masno po sredini donjeg dijela stranica. Paginirane su samo ispisane stranice. Paginacija vrlo često počinje od poleđine spisa gdje se nalazi stara signatura, a nekada i regest spisa, te zatim prelazi na prvu itd. stranice spisa. Ukupan broj paginiranih (=ispisanih) stranica jedne cjeline (serije, podserije) zapisan je i uokviren kvadratićem na stranici od koje počinje paginacija tj. na str. označenoj brojkom 1. Paginacija je nastala u MOL-u, kod pripreme za mikrofilmiranje, a folijacija u Kućnom, dvorskom i državnom arhivu u Beču. Bilješku o tome da su bili u komorskom arhivu (Ugarska dvorska komora) nose košuljice svežnjeva i neki spisi serije br. 1. Acta Zriniana: (1543/1687) i serije br. 2. Acta Frangepaniana: (1527/1566). Te spise karakterizira i nepostojanje folijacije, što ujedno potvrđuje da folijacija na spisima potječe iz Austrije. Žig …Hofkammer…Akten, potvrđuje da su se prije prijenosa u Mađarsku u Dvorskoj komori u Beču čuvali neki spisi iz serije 3. Spisi obitelji Zrinskih i Frankopana (Acta Zriniano-Frangepaniana), tj. r. br. 92, 93 i 95 iz fasc. 1 (B 1726): Razni nesignirani prijepisi i spisi fiskalne uprave (Copiae et acta varia fiscalis administrationis irregestrata), 1572/1730, te spisi drugog fascikla iste serije, koji nosi oznaku fasc. 2 (B 1727): Spisi Dvorske komore u Beču - Dopisi i nalozi vrhovne uprave zaplijenjenih zrinsko-frankopanskih dobara (Hofkammerakten), 1624/1719. Također žig: Haus-, Hof- u. Staats-Archiv Wien svjedoči da su se spisi serije 4. Genealoški spisi ('Verschwörerakten') nalazili u Kućnom, dvorskom i državnom arhivu u Beču, prije nego su 1936. stigli u Mađarsku temeljem austrijsko-mađarskog sporazuma. Najveći dio fonda HR HDA 785. Hrvatski državni arhiv je preuzeo prilikom povrata arhivskog gradiva iz Mađarskog državnog arhiva 1958. i 1960. godine (prvih 6 kutija fonda), na temelju mirovnog ugovora iz 1947.g. i jugoslavensko-mađarskog sporazuma sklopljenog 1958. Ostatak je jednim dijelom stečen putem darovanja i otkupa (kutija br. 8 i neki spisi iz kutije br. 7). Treba napomenuti da se za većinu spisa iz kutije 7 ne može sa sigurnošću reći kada su i kako dospjeli u Hrvatski državni arhiv, no na temelju nekih pokazatelja može se zaključiti da se u njemu nalaze dulje od ostalih spisa iz fonda HR HDA 785.
Akvizicije: 1. 1849/1951: I.K. Sakcinski – preuzimanje gradiva iz Mađarskog državnog arhiva; neki od spisa koji se sada nalaze u seriji 5. vjerojatno su između ostaloga oni spisi koji su zaostali u Zemaljskom arhivu nakon 1895. tj. nakon ponovnog odnošenja u Mađarsku gradiva koje je 1849/51 doneseno iz Budimpešte u Zagreb; 2. 1895 (ur.br.: 15; 36; 37 /nije pronađen/): kupnja (v. spis r. br. 112 iz serije 5.); 3. 1900. darovanje (v. spis r. br. 26 iz serije 5.); 4. 1941. darovanje ili kupnja (v. spis r. br. 63 iz serije 5.); 5. akv. 23/1946 kupnja (42 spisa iz serije 5.); 6. akv. 39/1948 darovanje (spis r. br. 47 iz serije 5.); 7. akv 1/1958: povrat gradiva iz Mađarske na temelju međudržavnog sporazuma (serija 4.); 8. akv. 20/1960 povrat gradiva iz Mađarske na temelju međudržavnog sporazuma (gradivo serije 1, 2 i 3); 9. akv. 25/1977 kupnja (spis r. br. 49 iz serije 5.)
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda čine spisi (originali, prijepisi i koncepti), posredno ili neposredno vezani uz obitelji Zrinski i Frankopan. Najveći broj spisa obuhvaćaju parnice i spisi upravnog i sudskog karaktera, vezani za posjede Zrinskih i Frankopana prije i poslije zapljene izvršene 1670. godine: parnični, založni i kupoprodajni spisi vezani za te posjede, dopisi i nalozi vrhovne uprave fiskalnih dobara, knjiga prepiske u predmetu upravljanja hrvatskim primorskim dobrima (1673-1679). Značajan dio gradiva ovog fonda predstavlja i fragment obiteljskog arhiva Zrinskih koji sadrži djelo opata Forstalla Stemmatographia comitum de Zrin, te genealoške ekscerpte, prijepise isprava i bilješke vezane uz genalogiju obitelji Zrinski: pisma Luciusa, Jurja Ratkaya i drugih vezana za genealogiju obitelji Zrinski, i upućena opatu Forstallu, Petru i Nikoli Zrinskome.Od ostalih spisa valja izdvojiti: pisma upućena članovima obitelji Zrinski i Frankopan, pisma raznim vojnim kapetanima i službenicima na pojedinim dobrima Zrinskih i Frankopana; razne isprave izdane pojedinim članovima obitelji Zrinski i Frankopan, te isprave od njih izdane; novinske vijesti iz Francuske, Engleske, Nizozemske, Hamburga, Beča, pisane 1667/68, a dijelom naslovljene na Karla von Aacha; neovjerovljene prijepise nekih isprava koje su mletački duždevi izdali članovima obitelji Šubić, te neovjerovljeni prijepis Urbara Novljanskog iz 1653. godine.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano zbog svoje vrijednosti. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: spisi ; isprave
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prilikom obrade fonda utvrđeno je da je starim izvornim oznakama signiran premalen broj spisa da bi se po njima moglo izvršiti sređivanje fonda. Stoga je kao plan sređivanja usvojena i poštovana postojeća podjela na serije. Takva je podjela utvrđena u postupku povrata gradiva iz Mađarske i objavljena u radu Ferde Hauptmana: Jugoslavensko-mađarski arhivski pregovori i njihovi rezultati (Glasnik arhivâ i društva arhivista Bosne i Hercegovine, br. I, 1961, str. 29-159). Spisi obuhvaćeni tom podjelom čine šest kutija fonda HR HDA 785, a razvrstani su u svežnjeve i konvolute, te unutar njih paginirani. Na dijelu spisa je zaostala i austrijska folijacija po kojoj se paginacija uglavnom ravna. Godine 1995. obavljena je revizija ovog dijela fonda, budući da je gradivo bilo u velikoj mjeri ispremiješano.
Polazeći od popisa što ga donosi dr. F. Hauptmann, te na temelju gore spomenute folijacije / paginacije, uspostavljen je odgovarajući redoslijed unutar pojedinih cjelina, o čemu u dosjeu fonda postoji evidencija. Već je tada ustanovljeno da neke stranice / listovi nedostaju, kao i cjelina koja se kod F. Hauptmana navodi pod signaturom fasc. 281., konvolut C. U skladu sam s poštivanjem strukture postojećih serija učinio nekoliko zahvata. Zamjenio sam prvotni poredak prvih sedam kutija fonda tako da sadašnja kut. br. 1 odgovara nekadašnjoj kut. br. 4, sadašnja kut. br. 2 nekadašnjoj kut. br. 3, sadašnja kut. br. 3 nekadašnjoj kut. br. 2, sadašnja kut. br. 4 nekadašnjoj kut. br. 1, sadašnja kut. br. 5 nekadašnjoj kut. br. 6, sadašnja kut. br. 6 nekadašnjoj kut. br. 7, te sadašnja kut. br. 7 nekadašnjoj kut. br. 5. Na taj način gradivo u kutijama i svojim smještajem u potpunosti slijedi dolje navedenu podjelu na serije i podserije. Tkođer sam u kutiji br. 2 (prvotno kut. br. 3) uspostavio ispravan poredak svežnjeva, prema paginaciji. Naime, u kutiji br. 2 sam gradivo podserije 3. 1. fasc. 1 (B 1726): Spisi obitelji Zrinskih i Frankopana: Razni nesignirani prijepisi i spisi fiskalne uprave, bio zatekao podijeljeno u svežnjeve i unutar njih uredno paginirano, no sami svežnjevi nisu bili poredani prema paginaciji. Isto tako sam spis koji je u kutiji br. 5 bio smješten kao posljednji, bez oznaka, i koji ni fizički, ni sadržajno nije pripadao ostalim spisima iz te kutije, premjestio u kutiju br. 7 i pridružio seriji 5. Prepiska, imovinsko-pravni i drugi spisi obitelji Zrinski i Frankopan (spisi koji nisu preuzeti restitucijom 1958. i 1960. godine). Zahvaljujući oznakama paginacije i folijacije, jedan sam spis (pag: 68-70 i oznaka fasc. 120) koji je bio 'višak' u seriji 4. Genealoški spisi (Verschwörerakten), (svežanj br. 1, konvolut D) premjestio na pripadajuće mu mjesto u konvolut B istog svežnja. Nakon cjelovitoga uvida u gradivo može se pouzdano konstatirati da nedostaje konvolut C iz drugoga svežnja (fasc. 281) serije 4. Genealoški spisi ('Verschwörerakten'), tj. Spisi o goveđim kožama koje je Petar Zrinski ostavio u Ptuju, kao i o njihovoj upotrebi 1670-1672. (F. Hauptman, str. 140). Isto je tako ustanovljeno da nedostaje nekoliko stranica (pag. 146-162) iz serije 1. Spisi obitelji Zrinski (Acta Zriniana). Napokon, od gradiva koje se nalazi u kutijama br. 7 i 8 fonda HR HDA 785, i koje se ne spominje u radu F. Hauptmanna, oblikovana je serija 5. Prepiska, imovinsko-pravni i drugi spisi obitelji Zrinski i Frankopan (spisi koji nisu preuzeti restitucijom 1958. i 1960. godine). Za svaki je pojedinačni dokument odnosno skupinu uvezanih dokumenata izrađen regest na hrvatskom jeziku.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; latinski ; njemački ; talijanski ; francuski ; mađarski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Napomena o jezicima i pismima: Dva spisa imaju nešto teksta pisanog glagoljicom.
Obavijesna pomagala: HDA-785/AI - 1 Arhivski fond HR HDA 785:Obitelji Zrinski i Frankopani - analitički inventar (analitički inventar)
HDA-785/SI - 2 Jugoslavensko-mađarski arhivski pregovori i njihovi rezultati (sumarni inventar)
Restauracija: Spisi su pojedinačno restaurirani.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 18: Ugarska dvorska komora. Izvještaji fiskalnih prokuratora
HR-HDA- 19: Ugarska dvorska komora. Izvještaji kraljevskih povjerenika
HR-HDA- 21: Uprava primorskih dobara
HR-HDA- 22: Ugarska dvorska komora. Urbarski spisi i popisi posjeda
HR-HDA- 24: Ugarska dvorska komora. Novoregistrirane parnice
HR-HDA- 25: Ugarska dvorska komora. Hrvatske plemićke obitelji i vlastelinstva
HR-NSK- 75: Vlastelinstvo Čakovec (Obitelj Ernušt, Zrinski, Ugarska komora, Turinetti, Althan, Festetić)
HR-HDA- 650: Pavlinski samostan Lepoglava
HR-HDA- 651: Pavlinski samostan Modruš
HR-HDA- 652: Pavlinski samostan Novi Vinodolski
HR-HDA- 654: Pavlinski samostan Senj (sv. Jelena)
HR-HDA- 655: Pavlinski samostan Senj (sv. Spasitelj)
HR-HDA- 679: Vlastelinstvo Brlog
HR-HDA- 680: Vlastelinstvo Čabar
HR-HDA- 681: Vlastelinstvo Čakovec
HR-HDA- 689: Vlastelinstvo Ozalj
HR-HDA- 692: Vlastelinstvo Ribnik
HR-HDA- 749: Obitelji Oršić i Claudius
HR-HDA- 786: Razne obitelji
HR-DAZG- 834: Obitelj Zrinski
HR-HDA- 877: Zbirka srednjovjekovnih isprava
HR-HDA- 879: Zbirka glagoljskih isprava
HR-HDA- 881: Razni rukopisi
HR-HDA- 884: Hrvatsko plemstvo
HR-HDA- 887: Grbovi obitelji Hrvatske i Slavonije
HR-HDA- 888: Zbirka rodoslovlja
HR-HDA- 903: Grafička zbirka HDA
HR-HDA- 912: Zbirka otisaka pečata
HR-HDA- 1111: Vlastelinstvo Brod na Kupi
HR-HDA- 1116: Vlastelinstvo Grobnik
Napomena o dopunskim izvorima: Dio se gradiva vezanog za obitelji Zrinskih i Frankopana čuva i u inozemnim arhivima: prije svega u Mađarskom državnom arhivu u Budimpešti (Magyar országos levéltár –MOL), te u Austrijskom državnom arhivu u Beču, unutar Kućnog-, dvorskog i državnog arhiva (Österreichisches Staatsarchiv - Haus-, Hof, und Staatsarchiv).
Opća napomena: HR-NSK-98, Obitelj Zrinski; HR-NSK, Zbirka rukopisa: rukopisi R 3031, R 3492, R 5356, R 6466, R 6467, R 6468, R 6469, R 6470, R 6471, R 6472. (v. Katalog rukopisa Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu, sv. 1, NSK, Zagreb, 1991, br. 31, 484; sv. 3, NSK, Zagreb, 1995, br. 2040; sv. 5, NSK, Zagreb, 1997, br. 3099, 3100, 3101, 3103, 3104, 3105)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4702
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica