Facebook
Naziv: Vlastelinstvo Ozalj (fond)
Signatura: HR-HDA-689
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Ozalj (hrvatski)
Razdoblje: 1567 - 1891
Arhivske jedinica: 43.30 d/m
Tehničke jedinica: 434 kut. ; 2 knj.
Odgovornost: Vlastelinstvo Ozalj (stvaratelj)
Obitelj Zrinski (stvaratelj)
Obitelj Frankopani (stvaratelj)
Ugarska dvorska komora (stvaratelj)
Obitelj Thurn i Taxis (stvaratelj)
Obitelj Perlas von Rialp (stvaratelj)
Povijest jedinice: Albert Thurn-Taxis je 1909. godine gradivo ovog fonda, zajedno s gradivom vlastelinstava Brod na Kupi i Grobnik, darovao HDA-u. Do oko 2000. godine gradivo sva tri vlastelinstva činilo je fond HR HDA 689. Vlastelinstva Ozalj, Brod, Grobnik.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise vezane za upravu vlastelinstva, spise gospodarskih ureda - blagajničkog, žitničarskog, podrumskog, stočarskog, građevinskog i šumarskog, spise dominalnog suda, spise vezane za regulaciju urbarijalnih odnosa, darovnice, spise o zalogu imanja, spise o uvođenjima u razne posjede, pisma, razne popise i račune.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano zbog svoje vrijednosti. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Još je 1827. godine ozaljski upravitelj Franjo Zombat uredio i registrirao ozaljski arhiv, te je sastavio i elenh Elenchus litteralium instrumentorum in archivo arcis Ozail reperibilium, anno 1827. neo inventorum (katalog 46b).Elenh osim gradiva vlastelinstva Ozalj, navodi i gradivo vlastelinstva Brod na Kupi i vlastelinstva Grobnik. U tom je popisu gradivo vlastelinstva Ozalj tematski raspoređeno u 58 fascikala označenih rimskim brojevima.
Prilikom obrade fonda HR HDA 1111. Vlastelinstvo Brod na Kupi, u tom je fondu zatečena manja količina gradiva vlastelinstava Ozalj. To je gradivo izdvojeno i uvršteno u ovaj fond.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Napomena o zaštitnom snimanju: Dana 8.listopada 1974. godine snimljeni su katalozi 46a i 46b (broj role Z-340 (ZM 7/106)).
Jezici: hrvatski ; latinski ; njemački
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-1/V - 1 Vodič kroz arhivsku građu, sv. 39 (vodič)
Opća napomena: Uz gradivo fonda se nalazi još i nesređeno gradivo koje broji 18 kutija i 1 knjigu.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4606
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica