Facebook
Naziv: Ugarska dvorska komora
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1528 - 1848
Normativni nazivi: Ugarska dvorska komora (hrvatski)
Povijesni nazivi: Camera Regia Hungarico - Aulica (1528 - 1848) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Ugarska komora osnovana je 1528. sa sjedištem u Budimu, a 1531. preseljena je u Požun. Osnovno je bila uređena 1569. te 1715., 1723. i 1741. Reformama Josipa II. pripojena je Ugarskom namjesničkom vijeću. Od 1790. djeluje ponovo kao zasebna institucija, sve do 1848. kada komorske poslove preuzima Ugarsko ministarstvo.
Sjedišta: Budim (1528 - 1531); Požun (1531 - 1848)
Djelatnost: Komora je bila prvenstveno zadužena za vođenje evidencije prihoda, preuzimanje prihoda (kraljevki porez, prihodi od regalnih prava: rudnici i soli) te upravljanje komorskim dobrima u Mađarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji. Upravitelj kraljevskih parnica i fiskal Svete ugarske krune, kao tužitelj, podizao je parnice zbog nasljeđa feudalnih posjeda.
Unutarnji ustroj / genealogija: U prvom razdoblju postojanja Komore (1528. - 1686.) upravu Komore su činila sljedeća tijela: Komorsko vijeće (consilium Camerae): upravitelj (praefectus) i vijećnici (consiliarii) kojih je u 16. stoljeću bilo 4- 5, a u 17. stoljeću 7 - 8. Tajništvo Komore: tajnik (secretarius) Ured i pismohrana Komore: pisar (scriba, cancellista, notarius), a od 17. stoljeća i sastavljač dopisa (concipista), objavljivač spisa (expeditor) s pomoćnicima. Pismohrana (Regestratura) imala je registratora (regestrator), a od 17. stoljeća i pomoćnika. Blagajna Komore: upravitelj (magister Camerae, perceptor proventuum), nadzornik (contrascriba, controlor) od 1560., koji je ponekad obavljao poslove blagajnika. Knjigovodstvo (računovodstvo) Komore: računski upravitelj (rationum magister), dvojica pomoćnika (adjunctus, coadjutor) od 1553. U 19. stoljeću Kancelariju Ugarske dvorske komore činilo je Komorsko vijeće: predsjedavajući, njegov zamjenik te vijećnici (iz redova velikaša dvojica te iz redova plemića dvadesetorica). Pomoćno osoblje su činili tajnici i koncipisti. Računovodstvo Komore sastojalo se od ravnatelja, računskog upravitelja, njegovog zamjenika i financijskih savjetnika te otpravnika, prepisivača u čistopis, pomoćnika te slugu. Osoblje Arhiva Komore su činili ravnatelj i njegov zamjenik, popisivači (regestratori), izrađivači kazala (indikanti), kancelisti te pomoćnici. Registraturu Komore su činili popisivač (regestrator) i njegov zamjenik te pomoćnici. Dužnost vođenja zapisnika Vijeća i urudžbenog zapisnika obavljali su protokolist i zapisničarski službenici. Dužnost otpravljanja spisa su obavljali otpravitelj (koji je bio i čuvar pečata Komore), kancelisti otpravničke kancelarije te pomoćnici. Osoblje upraviteljstva Opće komorske blagajne su činili upravitelj, nadzornik, blagajnik, likvidator te blagajnički službenici s pomoćnicima i slugama. Osoblje poreznog ureda su činili poreznik, kontrolor te pomoćnici. U sastav Komore pripadao je i ured Ravnateljstva kraljevskih parnica kojeg su činili ravnatelj i njegov zamjenik, zatim ravnateljevi fiskali, jedan fiskal za Hrvatsku te registraturno osoblje (regestrator, otpravnik i protokolist). Ovom su uredu još pripadali i komorski fiskali (za pojedina komorska vlastelinstva odnosno komorske okruge).
Stvaratelji:
(17. stoljeće - 18. stoljeće)
(1671 - 1692)
(1670 - 1692)
(1770 - 1848)
(1792 - 1848)
(17. stoljeće - 18. stoljeće)
(17. stoljeće - 18. stoljeće)
Identifikator: HR-HDA/S - 7977
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica