Facebook
Naziv: Vlastelinstvo Grobnik (fond)
Signatura: HR-HDA-1116
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1642 - 1867
Arhivske jedinica: 11 d/m
Tehničke jedinica: 103 kut. ; 12 knj. ; 6 sv.
Odgovornost: Vlastelinstvo Grobnik (stvaratelj)
Obitelj Zrinski (stvaratelj)
Ugarska dvorska komora (stvaratelj)
Obitelj Perlas von Rialp (stvaratelj)
Povijest jedinice: Albert Thurn-Taxis je 1909. godine gradivo ovog fonda, zajedno s gradivom vlastelinstava Ozalj i Brod na Kupi, darovao HDA-u. Do oko 2000. godine gradivo sva tri vlastelinstva činilo je fond HR HDA 689. Vlastelinstvo Brod, Grobnik i Ozalj.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise vezane za upravu vlastelinstva, spise gospodarskih ureda - blagajničkog, žitničarskog, podrumskog, stočarskog, građevinskog i šumarskog, spise vezane za granice vlastelinstva, spise dominalnog suda, spise vezane za regulaciju urbarijalnih odnosa, razne osobne spise, popise i račune. U fondu nema dokumenata nakon 1872. godine, tj. iz razdoblja kada je vlastelinstvo bilo u posjedu obitelji Thurn-Taxis.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano zbog svoje vrijednosti. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Još je 1827. godine ozaljski upravitelj Franjo Zombat uredio i registrirao ozaljski arhiv, te je sastavio i elenh "Elenchus litteralium instrumentorum in archivo arcis Ozail reperibilium, anno 1827. neo inventorum" (katalog 46b).Elenh osim gradiva vlastelinstva Ozalj, navodi i gradivo vlastelinstva Brod na Kupi i vlastelinstva Grobnik. U tom je popisu gradivo vlastelinstva Grobnik tematski raspoređeno u 7 fascikala označenih rimskim brojevima. Prilikom obrade fonda HR HDA 1111. Vlastelinstvo Brod na Kupi, u tom je fondu zatečena manja količina gradiva vlastelinstava Grobnik. To je gradivo izdvojeno i uvršteno u ovaj fond.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Jezici: latinski ; njemački ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-1/V - 1 Vodič kroz arhivsku građu, sv. 39 (vodič)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5003
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica