Facebook
Naziv: Vlastelinstvo Čakovec (fond)
Signatura: HR-HDA-681
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Čakovec (hrvatski)
Razdoblje: 1538 - 1848
Arhivske jedinica: 11.10 d/m
Tehničke jedinica: 105 kut. ; 17 knj. ; 2 svež
Odgovornost: Obitelj Zrinski (stvaratelj) (1546 - 1670)
Ugarska dvorska komora (stvaratelj) (1670 - 1697)
Obitelj Turinetti (stvaratelj) (1697 - 1702)
Unutarnjoaustrijska komora (stvaratelj) (1702 - 1715)
Obitelj Čikulini (stvaratelj) (1715 - 1719)
Obitelj Althan (stvaratelj) (1719 - 1791)
Obitelj Festetić (stvaratelj) (1791 - 1918)
Vlastelinstvo Čakovec (stvaratelj) (1538 - 1848)
Povijest jedinice: Arhiv vlastelinstva preuzela je Sveučilišna knjižnica 1919. Veći dio istog arhiva predala je Državnom arhivu 1920., dok je manji dio vlastelinskog arhiva zadržala.
Sadržaj jedinice: Pravni poslovi između vlastelinske uprave i inih ustanova na području vlastelinstva, oporuke, diobe te razni urbari mjesta, statuti čakovečkih cehova i sloboštine trgovišta Čakovec. Gospodarski spisi sadrže popise prihoda vlastelinstva; diobe imovine između nasljednika; popisi gornjaka, oranica, livada i šuma te naselja. Otkupni spisi: dopisi pojedinaca i izjave općina kojima se obvezuju na urbarijalna podavanja vlastelinstvu; otplaćivanje dugova vlastelinstva uslijed otkupa plodina Dnevni poslovi uprave vlastelinstva iz područja uprave (granični sporovi, sporovi unutar vlastelinstva, popisi stanovništva i predija, vršenje regalnih prava), suda (mirenje članova obitelji, parnice između vlastelinstva i podložnika), gospodarstva (davanje zemljišta u zakup i najam te prodaja zemljišta), zdravstva (postavljanje liječnika, obavljanje inih poslova vezanih uz zdravstvo), školstva (postavljanje učitelja) te Crkve (postavljanje župnika, davanje crkvene desetine) Dopisivanje između vlasnika vlastelinstva s vlastelinskom upravom, dopisivanje grofice Pignatelli s Althanom te dopisivanje grofa Pavla Festetića. Dopisivanje vlastelinske uprave s raznim osobama i ustanovama (općine, zakupnici posjeda, podložnici, trgovci, obrtnici i župnici). Krivične parnice držane pred vlastelinskim sudom u Čakovcu, a tiču se kaznenih djela: krađa, palež, ubojstvo i dr. Vlastelinski sud u nekrivičnim parnicama. Gradivo vlastelinskog fiska sadrži sporove oko granica vlastelinstva, sporove oko zemljišta unutar vlastelinstva te urbarijalnih podavanja podložnika vlastelinstvu. Okružnice vlastelinstva stanovništvu. Spisi vezani uz prodaju zemljišta osoba pod skrbništvom. Spisi vezani uz isplatu novaca pri davanju zemljišta u zakup. Spisi upravitelja vlastelinstva Osterhubera. Sajamske povlastice za trgovišta Čakovec, Nedelišće i Prelog.
Izlučivanju: Trajno čuvanje.
Vrste medija: Pergamena ; Papir
Vrste građe: isprave ; Plan ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno sredio Bartol Zmajić u razdoblju 1960. - 1963., uz pomoć Mate Križmana pri obradi pojedinih serija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljena registraturna pomagala. Signature snimaka: Z-339 (ZM 7/105) - Z-340 (ZM 7/106).
Jezici: latinski ; njemački ; mađarski ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-681/V - 1 Acta Dominii Chakovecz (vodič)
HDA-681/V - 2 Vlastelinstvo Čakovec (vodič)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4598
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica