Facebook
Naziv: Srijemska županija (fond)
Signatura: HR-HDA-31
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Com. Syrm. (hrvatski)
Razdoblje: 1563 - 1850 (Gradivo županije započinje s godinom 1745., no u fondu se čuva par grbovnica iz 16. i 17. stoljeća, a najstarija je grbovnica ona obitelji Bogdanić iz 1563.)
Arhivske jedinica: 113.10 d/m
Tehničke jedinica: 188 knj. ; 976 kut.
Odgovornost: Srijemska županija (stvaratelj) (1745 - 1849)
Povijest jedinice: Po službenoj obvezi, rješenjem Ministarstva unutrašnjih djela, odjeljenja za Hrvatsku i Slavoniju od 22. lipnja 1926. da se arhivi bivših županijskih oblasti pohrane u Državni arhiv u Zagrebu, arhiv županije predan je Državnom arhivu u Zagrebu (danas Hrvatski državni arhiv) 1928. godine
Sadržaj jedinice: Zapisnici županijskih sjednica te spisi županijskih sjednica; spisi predmeta raspravljani na velikim i malim županijskim skupštinama). Okružnice, proglasi i naredbe koje je slalo Hrvatsko kraljevsko vijeće (do 1779.) i kasnije Ugarsko namjeničko vijeće.Županijska blagajna: dnevnici prihoda i rashoda županije, Urbarijalni spisi: istrage vezane uz urbarijalnu parnicu protiv službenika vlastelinstva Ilok; popisi tlake vlastelinstva Kamenica; Sudbeni stol Srijemske županije Subalterni sud Virovitičke, Požeške i Srijemske županije: zapisnici sjednica te spisi vezani uz rješavanje građanskih i krivičnih parnica. Grbovnice plemićkih obitelji (izvornici i prijepisi) koje su živjele na prostoru Srijemske županije; istražni spisi glede dokazivanja zakonitosti plemstva pojedinih obitelji Gradivo vezano uz pitanje zdravstva: ljekarnički računi, izvješća županijskog ranarnika i fizika. Gradivo Bansko-srijemskog suda te Distriktualnog suda u Tovarniku. Zapisnik skupštine trgovišta Vukovar (1837-1845.).
Izlučivanju: Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: isprave ; crtež ; spisi ; Položajni nacrt
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Na manjim zahvatima sređivanja fonda (možda dok arhiv još i nije bio predan Državnom arhivu u Zagrebu) radio je Emilij Laszowski. U Arhivu je na poslovima sređivanja radio Josip Buturac.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: latinski ; njemački ; mađarski ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-31/V - 1 Srijemska županija u Vukovaru (vodič)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4012
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica