Facebook
Naziv: Matica iseljenika Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1614
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MIH (hrvatski)
Razdoblje: 1951 - 1989
Arhivske jedinica: 18 d/m
Tehničke jedinica: 154 kut. ; 70 knj.
Odgovornost: Hrvatska matica iseljenika (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti u 2 navrata. Od Instituta za migracije i narodnosti (broj akv. 37/1998) i od Hrvatske matice iseljenika (broj akv. 20/2005)
Sadržaj jedinice:

Gradivo fonda sadrži zapisnike osnivačke skupštine i redovnih godišnjih skupština Matice, zatim zapisnike sjednica Plenuma Glavnog odbora i zapisnike Glavnog odbora, zatim zapisnike sjednica Izvršnog odbora, Predsjedništva te Koordinacionog odbora. No, većina gradiva odnosi se na prepisku Matice iseljenika Hrvatske s iseljenicima širom svijeta. Teme su pretplata za časopis "Matica" i iseljenički kalendar za tekuće godine, te druge jug. časopise, iseljenici često traže i informacije od Matice o svojim pravima (ostvarivanje prava na mirovinu, informacije u vezi povratka u domovinu, carinske povlastice, stipendije za djecu, rješavanje problema oko imovine u Hrvatskoj, putovnica i sl.). U prepisci ranijih godina (1952.) ponekad se traže i podaci o članovima obitelji. Matica iseljenicima nudi nabavu raznih knjiga, časopisa, organizira razmjenu kult. društava, organizira posjete iseljenicima, pomoć i slično. Osim navedenog, fond sadrži i spise - prepisku MIH s državnim i saveznim tijelima nadležnima za iseljeničku problematiku oko rješavanja njihovih pitanja, tu su izvješća, dopisi, upute, statistike. U fondu se nalaze i brojna dokumentacija o povijesti hrvatskog iseljeništva diljem svijeta, o njegovoj djelatnosti, udruženjima, životu u inozemstvu, kulturnoj djelatnosti i političkoj aktivnosti.

Iseljenički katastar sadrži: Gradivo fonda sadrži podatke o iseljenicima u sljedećim državama: SAD, Kanada, Meksiko, Kuba, Gvatemala, Venezuela, Ekvador, Peru, Čile, Argentina, Bolivija, Brazil, Urugvaj, Paragvaj, Australija, Novi Zeland, Egipat, Južnoafrička unija, Turska, Francuska, Belgija, Nizozemska, Austrija, Njemačka, Švicarska. Gradivo pretežno čine podatci o društvima i ustanovama, isječci iz novina, adresari uglednih i istaknutih iseljenika, dokumentacija o vezama iseljenika s domovinom. U grupi "Jugoslavija" nalazi se dokumentacija o vezama iseljenika i domovine, listići sa podacima o uglednim iseljenicima, korespondencija Matice iseljenika Hrvatske, Memorandum Vijeća kanadskih južnih Slavena upućen Vladi FNRJ o povratku iseljenika iz Kanade i dr. Gradivo sadrži i tzv. "Iseljenički arhiv" za razdoblje od 1928. do 1953., a isti sadrži novinske isječke o različitim temama vezanima uz problematiku iseljenika, odnosno useljenika (iseljenička naselja, ekonomski uvjeti, zakoni i propisi, građanska prava, deportacija, registracija stranaca, vojna obveza i dr.).

Izlučivanju: Iz gradiva je obavljeno izlučivanje multiplikata te drugih spisa, prema pravilniku o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/2002).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Pri zatečenom stanju gradivo fonda bilo je smješteno u 282 registratora, 25 arhivskih kutija i 4 ambalažne kutije. Dio gradiva fonda bio je izmješan s gradivom drugih fondova iseljeničke provenijencije do čega je vjerojatno došlo pri preuzimanju, budući da je gradivo preuzeto u jednoj akviziciji od Zavoda za migracije i narodnosti. Dijelovi gradiva koji ne pripadaju fondu Matica iseljenika Hrvatske izdvojeni su za predaju drugim fondovima: Centru za istraživanje migracija Instituta za geografiju Sveučilišta, Zavoda za migracije i narodnosti, Iseljeničkom muzeju, Savezu organizacija iseljenika/Iseljeničkom arhivu te Savjetu za socijalnu zaštitu, Odsjek za iseljeničku službu. Budući da uz fond nije postojalo obavjesno niti registraturno pomagalo kao niti popis gradiva, sređivanju fonda se pristupilo djelomično prema načelu prvobitnog poretka za gradivo za koje je to bilo moguće, dok su za ostalo gradivo stvarane nove cjeline, prema logičkoj prosudbi te istovrsnosti gradiva i pripadnosti određenom vremenskom razdoblju. Dio gradiva koji je bio u rinfuznom stanju sređen je prema tematskom principu.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: češki ; engleski ; francuski ; hrvatski ; makedonski ; njemački ; slovenski ; srpski ; španjolski ; talijanski
Pisma: ćirilica (srpska) ; latinica
Napomena o jezicima i pismima: Gradivo fonda je na hrvatskom, srpskom, engleskom, slovenskom, makedonskom, njemačkom, francuskom, talijanskom, španjolskom, češkom jeziku, pisano latinicom i ćirilicom.
Opća napomena:

Prilikom pripreme vodiča HDA o gradivu iseljeništva ustanovljeno je kako je tzv. Iseljenički katastar nesmotreno izdvojen iz Matice iseljenika i formiran kao zaseban fond. Napomena urednica je prihvaćena pa je fond HR-HDA-1617. Iseljenički katastar ukinut kao fond i gradivo je priključeno fondu 1614. Matica iseljenika Hrvatske kao serija pod nazivom Iseljenički katastar 1955-1959.

Identifikator: HR-HDA/AJ 5502
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica