Facebook
Naziv: Općina Pula (fond)
Signatura: HR-DAPA-67
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Povijesni nazivi: Municipio di Pola (talijanski)
Skraćeni nazivi: OPU (hrvatski)
Razdoblje: 1919 - 1943 ([1943-1947])
Arhivske jedinica: 46.27 d/m
Tehničke jedinica: 127 knj. ; 328 kut.
Odgovornost: Općina Pula (stvaratelj) (1919-1943)
Povijest jedinice: Nakon prestanka djelovanja stvaratelja gradivo je ostalo u skrbništvu njegovih slijednika.
Historijski arhiv u Pazinu preuzeo je gradivo Općine Pula od Narodnog odbora Općine Pula 16. siječnja 1961. te od Historijskog arhiva Rijeka u više navrata tijekom 1965. i 1966. godine. U DAPA je gradivo objedinjeno i osnovno sređeno početkom 2000-ih godina.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto od Narodnog odbora općine Pula 16. siječnja 1961. (br. akv. 2 u Knjizi akvizija vođenoj do 2004.) te od Historijskog arhiva Rijeka, zajedno s gradivom drugih fondova istarske provenijencije tijekom 1965. i 1966. godine (preuzimanje nije evidentirano u Knjizi akvizicija).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda u najvećoj mjeri sadrži spise općinske administracije, spise vezane za poljoprivredu, industriju i trgovinu te dobrotvorne ustanove. Nadalje sadrži zapisnike sjednica, financijske knjige, knjige evidencija, i sjednica općinskog vijeća. Unutar fonda također je, u većem opsegu, sadržano gradivo općinskih odjela: uprave, financija, školstva i bogoštovlja, gradske i seoske policije, matičnog ureda (knjige državljana, evidencije o useljenicima i iseljenicima, evidencije osobnih iskaznica i anagrafa te statistike), gradivo koje se odnosi na pravosuđe, vojnu administraciju, vojsku i novačenje. U gradivu su također sadržane razne zamolbe i zahtjevi upućeni: zapovjedništvu gradske straže, općinskim uredima i službama i gradskom sanitarnom društvu. Nadalje fond sadrži veću količinu gradiva koje se odnosi na javne i infrastrukturne radove, javnu sigurnost i prosvjetu. Gradivo omogućava uvid u zdravstvene prilike u Općini Pula. U fondu su u većoj količini, sadržane i isprave (radne knjižice i osobne iskaznice i, u manjoj količini, svjedodžbe za posao) pojedinaca. Sačuvana
Izlučivanju: Dokumentacija koja bi potvrdila izlučivanje nije sačuvana. Međutim, pretpostavlja se da je u prvim poslijeratnim godinama cjelovitost dijelom narušena uslijed uvjeta pohrane, te izmještanja gradiva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi ; Arhitektonski nacrt ; Dokument ; razglednice ; Tehnički nacrt ; tlocrt
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen prema registraturnom redu, te se sastoji od dvije serije - knjige i spisi. Serijom knjiga obuhvaćena su knjige i registraturna pomagala koja su se vodila središnje te pri pojedinim odjelima. Uz zapisnike sjednica (1941/1947), od knjiga koje su se vodile središnje u seriji se nalaze urudžbeni zapisnici povjerljivih spisa (1938/1943), urudžbeni zapisnici kabineta (1926. 1936) i urudžbeni zapisnici uredskih spisa (1919/1942). Među knjigama pojedinih odjela u seriji se nalaze: registraturna pomagala (urudžbeni zapisnici s pripadajućim kazalima, 1919/1946) spisa koji su se evidentirali pri pojedinim odjelima (matični ured, zdravstvo i dobrotvornost, financije) te ostale evidencije koje su se vodile pri pojedinim ustrojbenim jedinicama. Spisi su sređeni prema registraturnom redu ustrojenom prema klasifikacijskim oznakama od 1919. do 1922. odnosno od 1923 do 1947. godine. Tako formirane cjeline spisa obuhvaćaju područja: općinske administracije, dobrotvornih ustanova, gradske i seoske policije, zdravstva i higijene, financija, uprave, pravosuđa i bogoštovlja, novačenja i vojske, prosvjete, javnih radova, poljoprivrede, industrije i trgovine, matičnog ureda, popise pučanstva i statistike, vanjske poslove, raznih predmeta i javne sigurnosti. Zasebne skupine unutar fonda čine: osobne iskaznice, potvrde o mirovini, radne knjižice nastale za vrijeme talijanske vladavine u Istri i razni predmeti.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Objavljivanja i umnažanje dostupnog gradiva dopušteno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: U gradivu su mjestimično prisutna mehanička i kemijska oštećenja (žutilo, izgužvanost, iskrzanost rubova, oštećenja nastala uslijed korordiranja spajalica), nastala uslijed dugotrajnog čuvanja u svežnjevima, te izloženosti prašini. Međutim, ta oštećenja ne utječu na čitljivost zapisa.
Arhivske jedinice: HR-DAPA- 40: Općina Pula
HR-DAPA- 55: Prefektura Istre u Puli
HR-DAPA- 57: Kvestura Istre u Puli
HR-DAPA- 89: Narodni odbor kotara Pula
HR-DAPA- 91: Kotarski narodni odbor Vodnjan
HR-DAPA- 114: Narodni odbor grada Pule
HR-DAPA- 803: Zbirka anagrafa
Identifikator: HR-DAPA/AJ 62845
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica