Facebook
Naziv: Opći sirotinjski zavod u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-609
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: OszR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Istituto generale dei Poveri in Fiume (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS-77 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1644 - 1865
Arhivske jedinica: 0.70 d/m; 0.66 m
Tehničke jedinica: 8 knj. ; 5 kut.
Odgovornost: Opći sirotinjski zavod u Rijeci (stvaratelj) (1644-1879)
Povijest jedinice: Državni arhiv u Rijeci u više navrata preuzimao je arhivsko gradivo riječke općine iz razdoblja 1427-1945 od kojeg je formirano nekoliko fondova: Općina Rijeka (HR-DARi-32), Gradsko poglavarstvo Rijeka (HR-DARi-22) te Općina Rijeka (HR-DARi-541). Izdvajanjem gradiva Općeg sirotinjskog zavoda iz fonda Općina Rijeka (HR-DARi-32), tj. (prema arhivskom popisu Općina Rijeka 1427-1873, broj 98/4a-1964) jedinica pod brojem 121 i 122 (knjige), 574-578 (buste) i dodavanjem još jedne naknadno pronađene a do tada nepopisane knjige (Knjiga blagajne Fondazione Cambieriana 1839-1857) formiran je poseban fond.
Način preuzimanja: Državni arhiv u Rijeci u nekoliko je navrata po službenoj dužnosti preuzeo arhivsko gradivo riječke općine iz razdoblja 1427-1945 (1928. godine od Općine Rijeka, 1931. od Riccarda Gigantea te 1950. godine od Gradskog narodnog odbora Rijeka). Preuzimanja nisu upisana u Knjigu preuzetog gradiva.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži pretežno financijsku dokumentaciju, knjige i spise. Iz ranijeg razdoblja (XVII. i početak XVIII. stoljeća) sačuvane su samo dvije knjige blagajne, dok je ostalo gradivo iz razdoblja 1838-1865. U mnoštvu blagajničkih priloga, osim računa i spisa o uplatama i isplatama, mogu se naći i drugi zanimljivi podaci o životu ustanove kao npr. za mjesec listopad 1858. godine popisi bolesnika, nahočadi, troškova za skrb o njima, plaće zaposlenih, popisi riječkih prosjaka u svrhu dodjele pomoći itd. Financijska izvješća i nalazi revizije financijskog poslovanja posebno su bogati sličnim prilozima (npr. pravilnik, popisi rodilja, popis kirurškog instrumentarija, popisi bolesnika i osoblja i sl.) što je precizno navedeno u inventarnom popisu.
Izlučivanju: Nisu sačuvani podaci o eventualnim ranijim izlučivanjima gradiva. Tijekom arhivističkog sređivanja nije proveden postupak izlučivanja.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen i opisan do razine serije. Samo su dvije serije, financijska dokumentacija i izvorno nastali izdvojeni predmetni spisi. Iako su i izdvojeni predmetni spisi financijske prirode, zbog njihove sadržajne specifičnosti i potkrijepljenosti prilozima prikazani su kao posebna serija. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis u kojem redni broj predstavlja broj tehničke jedinice (kutija, knjiga) koja sadrži opisanu vrstu gradiva. Serija financijskih spisa prikazana je cjelovito tj. knjige i spisi sređeni su i opisani zajedno. Knjige i spisi sređeni su kronološki, odnosno blagajnički prilozi po broju iz blagajničkog dnevnika.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Knjiga blagajne 1666-1711 je mikrofilmirana (Knjiga inventara mikrofilmova Državnog arhiva u Rijeci, upis broj 192).
Jezici: talijanski ; njemački (Djelomično.)
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je razmjerno dobro očuvano, osim što su listovi mjestimično na rubovima oštećeni. Stručno tehnički je obrađeno. Knjige su zaštićene tvrdim omotom, a za dvije najstarije knjige blagajne s koricama od pergamene izrađene su posebne zaštitne kutije.
Obavijesna pomagala: DARI-32/P - 1 Općina Rijeka (popis)
DARI-609/SI - 1 Opći sirotinjski zavod u Rijeci (sumarni inventar)
Restauracija: Knjiga blagajne 1666-1711 restaurirana je (Knjiga restauriranog gradiva Državnog arhiva u Rijeci, upis broj 47).
Arhivske jedinice: HR-DARI- 22: Gradsko poglavarstvo Rijeka
HR-DARI- 32: Općina Rijeka
HR-DARI- 57: Tehnički uredi grada Rijeke (Tehnički opis Zavoda te Pravilnik Zavoda iz 1871. godine. Pravilnik nosi signaturu Gradskog poglavarstva Rijeka E 81/1878 ali je zbog potrebnih građevinskih zahvata koji su pratili reorganizaciju Zavoda završio u ovom fondu.)
HR-DARI- 258: Obitelj Ossoinack (U tom fondu sačuvani su Statut Zavoda i djelavnice (Organizzazione Del Generale Instituto de´Poveri, e della Casa di Lavoro nella Citta di Fiume) iz 1823. te Pravilnik djelavnice (Regolamento politico – economico - disciplinare pella Casa di Lavoro esistente nella libera fedelissima Citta, e Porto franco di Fiume) iz 1835. godine.)
HR-DARI- 278: Okružnice, oglasi, plakati i leci (Tiskano financijsko izvješće uprave Zavoda za godinu 1845./46.)
HR-DARI- 397: Gradski muzej Rijeka (U svežnju br. 1 nalaze se Statut Zavoda i djelavnice (Organizzazione Del Generale Instituto de´Poveri, e della Casa di Lavoro nella Citta di Fiume) iz 1823. te Pravilnik djelavnice (Regolamento politico – economico - disciplinare pella Casa di Lavoro esistente nella libera fedelissima Citta, e Porto franco di Fiume) iz 1835. godine te oglas o osnivanju Zavoda na novoj adresi sa sažeto prikazanim ciljevima i ustrojstvom ustanove od 17.VI.1823. godine. )
HR-DARI- 457: Milosrdni dom Braća Branchetta - Rijeka (Ugovori, oporuke, fundacijske isprave te zaduženja nastali u razdoblju od 1829. do 1879. godine.)
Napomena o dopunskim izvorima: Za proučavanje povijesti stvaratelja kao gradske ustanove u međuovisnosti s tijelima gradske uprave najrelevantniji dopunski izvor su fondovi Općina Rijeka (HR-DARi-32) i Gradsko poglavarstvo Rijeka (HR-DARi-22), i to zapisnici sjednica i spisi po zapisnicima sjednica općinskih tijela iz godina prijelomnih za njegov razvoj (1823, 1824, 1864, 1879, 1880). Od posebnog je značaja diploma od 26.III.1573. godine kojom nadvojvoda Karlo podjeljuje gradu Rijeci privilegij ubiranja carina na vino i ulje u korist bolnice. Gradivo iz buste 621/2 (prema arhivskom popisu Općina Rijeka 1427-1873, broj 98/4a-1964) odnosi se na upravljanje Zakladom Cambieri, dok busta 639 sadrži spise u vezi isplata naknada hraniteljicama za uzdržavanje nahočadi 1868-1871 kao i ugovore sklopljene između Zavoda i hraniteljica o uzdržavanju nahočadi 1858-1869. Iscrpan pregled činjenica iz povijesti Zavoda može se naći u busti 645 u tiskanim financijskim izvješćima uprave Zavoda za razdoblja 1862-1863, 1857-1862, u povijesnom osvrtu o gradskoj bolnici publiciranom povodom obilježavanja 300. obljetnice njenog djelovanja 1872. godine (Cenni storici del Civico Spedale di Fiume) kao i u publikaciji liječnika Samuelea Mayländera L´Ospedale generale civico di Fiume nel 1893. U istoj busti nalazi se i skica proračuna bolnice za 1875. U predmetu E 161/1880 u fondu Općinsko poglavarstvo Rijeka pohranjeni su spisi vezani uz proces razdvajanja ubožnice i bolnice, posebno uz financijsko razdruživanje i daljnje korištenje Zaklade Cambieri. Tu su i pravilnici Zavoda, jedan iz, pretpostavlja se, razdoblja 1846-1857, drugi iz 1877. godine.
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 556
Manojlović, Zorica. Sumarni inventar arhivskog fonda Opći sirotinjski zavod u Rijeci (1644./1865.), Vjesnik DAR, 49./2007.-2008., Rijeka 2007.,
Opća napomena: Ustanova je imala funkciju ubožnice i bolnice.
Identifikator: HR-DARI/AJ 12275
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica