Facebook
Naziv: Osnovna škola Kostrena Sveta Barbara (fond)
Signatura: HR-DARI-1139
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: OŠ Kostrena Sveta Barbara (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 125 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1863 - 1939
Arhivske jedinica: 0.73 d/m
Tehničke jedinica: 2 amb. kut. ; 3 svež ; 8 knj. ; 1 kom.
Odgovornost: Osnovna škola Kostrena Sveta Barbara (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo se steklo u pismohrani OŠ Pećine nakon 1958., kada OŠ Kostrena Sveta Barbara postaje njezina područna škola. U kolovozu 2012. gradivo je preuzeto iz OŠ Pećine u DARI.
Način preuzimanja: DARI, klasa: 036-05/12-02/02
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnici (činki) i pripadajući opći spisi, tjednici školskog učiva (dnevnici), imenik opetovnika, naredbe i službeni glasnici, razni školski iskazi, enciklika pape Pia IX. povodom dolaska Cara Franje Josipa u Rijeku i Senj.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Dopuna: Vjerojatno gradivo u OŠ Kostrena
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je uglavnom nesređeno. Samo je signirano oznakom fonda, fizički odvojeno od drugih fondova te sumarno zabilježen njegov sadržaj.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2033
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dosta mehanički oštećeno
Identifikator: HR-DARI/AJ 146051
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica