Facebook
Naziv: Civilni komesarijat u Poreču (fond)
Signatura: HR-DAPA-451
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Usporedni nazivi: Commissariato Civile di Parenzo (talijanski)
Razdoblje: 1919 - 1922
Arhivske jedinica: 1.30 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 10 kut.
Odgovornost: Civilni komesarijat u Poreču (stvaratelj)
Povijest jedinice: Po prestanku djelovanja stvaratelja gradivo je ostalo u sjedištu Potprefekture u Poreču, pri slijedniku, Podprefekturi u Poreču. Dio gradiva (dio spisa iz 1919.) je po ukidanju Potprefekture u Poreču (1927.) zajedno s gradivom tijela austrijske kotarske uprave (vidi - fond prednika: Kotarsko poglavarstvo (kapetanat) u Poreču) preuzet u Državni arhivu Trstu, gdje je ostao do 1961, kada je dijelom ispunjen restitucijski zahtjev FNR Jugoslavije prema Republici Italiji, te je gradivo pohranjeno u Historijskom arhivu Rijeka te u prosincu 1961. godine preuzeto u Historijski arhiv Pazin. Drugi, veći dio gradiva ostao je u sjedištu Podprefekture pri Uredu javne sigurnosti, a iz Poreča je između 1927. godine i 1935. godine preseljen u Pulu i smješten u zgradu Prefekture Istre u Puli (Palzzo del Governo, danas: Dom hrvatskih branitelja u Puli). U spisima Kabineta Prefekture (HR-DAPA-55/1) iz 1935. godine čuva se predmet (1935: V-2, kut. 233) u kojem prefekt izvještava Ministarstvo unutrašnjih poslova o stanju i uvjetima smještaja arhivskog gradiva Prefekture, ali i ukinutih podprefektura u Pazinu, Poreču i Lošinju, te navodi kako se planira namjenski opremiti prostorije za gradivo preuzeto iz ukinutih podprefektura, a koje još nije smješteno na odgovarajuć način. Prvi poslijeratni podaci o gradivu Civilnog komesarijata u Poreču navedeni su u Izvještaju o nalazu arhiva br. 106 od 30. svibnja 1945. godine, koji je Oblasna komisija za ratne zločine za Istru poslala Upravnom odjelu Oblasnog narodnog odbora za Istru (dalje: ONO za Istru) i Zemaljskoj komisiji za ratne zločine, a u kojem se navodi sadržaj i uvjeti smještaja gradiva pohranjenog u zgradi Prefekture. Skrbništvo nad gradivom preuzeo je Otsjek za odnarođivanje i arhivu ONO za Istru, a po uspostavi Savezničke vojne uprave u Puli i preseljenju sjedišta ONO za Istru u Labin, gradivo stvaratelja je, zajedno s ostalim gradivom iz sjedišta Prefekture preseljeno u Labin, gdje je pri Otsjeku za ispitivanje arhive Oblasne komisije za ratne zločine za Istru krajem rujna 1945. godine dovršen njegov pregled. Sve do kraja 1946. godine gradivo se i dalje nalazilo u Labinu, pri Komisiji za ratne zločine za Istru, a nešto prije prestanka djelovanja Komisije (Odlukom Predsjedništva Zemaljske komisije za ratne zločine od 30.12.1946.) gradivo je 20. i 21. prosinca predano Okružnoj komisiji za ratne zločine na Sušaku, gdje je, prema izvorima Državnog arhiva u Rijeci, ostalo do 1947. godine, kada je preuzeto u riječki arhiv, tada nadležan i za područje Istre. Gradivo Civilnog komesarijata u Poreču preuzeto je iz Historijskog arhiva Rijeka 1967. godine, u dva navrata, unutar gradiva Podprefekture u Poreču. Gradivo preuzeto 1967. godine obrađeno je sredinom 1973. godine zajedno s gradivom Potprefekture u Poreču (HR-DAPA-59), a tada je izrađen i sumarni inventar. Fondu je naknadno (1984., tijekom sređivanja fondova porečke kotarske uprave iz razdoblja od 1813. do 1918. godine) pridodano gradivo koje je bilo predmet restitucije, što je evidentirano kao prilog u inventaru.
Način preuzimanja: Gradivo iz restitucijskog zahtjeva preuzeto je temeljem "Zapisnika o podjeli arhivskog materijala koji je vraćen iz Italije, izvršenoj 16. decembra 1961. godine između Historijskog arhiva - Rijeka i Historijskog arhiva - Pazin od 16.12.1961. br. 154/1961". Ova akvizicija je u Knjizi primljenog gradiva Historijskog arhiva Pazin evidentirana pod br. 8 -11 (opširnije vidi: Kotarsko poglavarstvo (kapetanat) u Poreču). Ostalo gradivo je po službenoj dužnosti preuzeto od Historijskog arhiva Rijeka u dva navrata: 10. ožujka 1967. (Zapisnik br. 64-1/1967 od 25.3.1967., akvizicija br. 36) i 5. svibnja 1967. (Zapisnik br. 99-1/1967 od 19.5.1967., akvizicija br. 37).
Sadržaj jedinice: Među relativno dobro sačuvanim spisima čuvaju se brojne informacije vezane uz uspostavu talijanskih vojnih vlasti i civilnih službi na području Poreča i okupiranome području općenito, održavanje javnog reda i sigurnosti, vojne poslove, općinsku upravu, izdavanje raznovrsnih dozvola i isprava (putovnice, državljanstvo, nošenje oružja, otvaranje trgovina i obrta), te crkvene i financijske poslove. Među ostalim, značajno je gradivo koje se odnosi na izgrede fašista u kotaru, procjene podobnosti i političkog djelovanja izvještaji i mišljenja vezani uz smjene općinskih uprava, izvještaji o protudržavnom djelovanju netalijanskih i radničkih udruženja i pojedinaca, te spisi o radu hrvatskih škola.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju gradiva kod stvaratelja i prethodnih imatelja, a prilikom sređivanja postupak izlučivanja nije izvršen.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su razvrstani serije, prema registraturnim oznakama dodijeljenima u pismohrani stvaratelja pri odlaganju spisa koji su urudžbirani tekućom numeracijom. Unutar svakog godišta prvu cjelinu čine povjerljivi spisi (oznaka: R), drugu spisi Kabineta civilnog komesarijata (oznaka: G), a zatim abecedno slijede opći spisi razvrstani u kategorije (A – M) prema sadržaju predmeta.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAPA-451/SI - 1 Civilni komesarijat u Poreču (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Izvornici se čuvaju u Državnom arhivu u Pazinu.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 12: Pokrajinska administracija Istre
HR-DAPA- 54: Generalni civilni vicekomesarijat za Istarsku provinciju u Poreču
HR-DAPA- 55: Prefektura Istre u Puli
HR-DAPA- 59: Podprefektura u Poreču
HR-DAPA- 799: Zbirka plakata i drugih tiskovina (U gradivu zbirke čuvaju se tiskovine tijela talijanske vojne i civilne uprave Julijske krajine, tiskane u razdoblju od studenoga 1918. do kraja 1922. godine, a koje su u se u prethodnim razdobljima povijesti arhivskog gradiva dijelom čuvale pri stvaratelju i kasnijim skrbnicima njegova gradiva.)
HR-DARI- 1008: Građansko povjereništvo za kotar Poreč (Gradivo istog stvaratelja, pohranjeno u DA Rijeka.)
HR-DARI- 1009: Generalni civilni vicekomesarijat za Istarsku pokrajinu u Poreču
Napomena o dopunskim izvorima: U Državnom arhivu u Trstu (Archivio di Stato di Trieste) čuva se fond Generalnog civilnog komesarijata za Julijsku Krajinu.
Identifikator: HR-DAPA/AJ 10710
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica