Facebook Slike
Naziv: Zbirka najstarijih hrvatskih povelja (zbirka)
Signatura: HR-HDA-876
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Alternativni nazivi: Monumenta antiquissima (latinski)
Razdoblje: 999 - 1089
Arhivske jedinica: 0.47 d/m
Tehničke jedinica: 11 kom.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (sakupljač) (1866-1895)
Povijest jedinice: Zbirka je nastala darovanjem Ivana Kukuljevića Sakcinskog Zemaljskom arkivu 1866. godine. On je tadašnjem Arkivu darovao deset povelja koje se tiču benediktinskih samostana Sv. Krševana u Zadru i Sv. Benedikta u Splitu. Preostale dvije povelje Arkivu je 1895. prodao Ivan Rismondo, a tiču se rapske crkve. Nakon što je pouzdano utvrđeno da je deseta povelja iz ove zbirke Popis posjeda i međa splitskog samostana nastala u 12. stoljeću, a ne krajem 11. stoljeća, ona je prebačena u Zbirku srednjovjekovnih isprava HDA pod rednim brojem 2 (HR-HDA-877-2).
Sadržaj jedinice: Zbirka povelja najvećim se dijelom sastoji od darovnica za benediktinski samostan Sv. Krševana u Zadru, a ostatak čine darovnice za benediktinski samostan Sv. Benedikta u Splitu te za rapsku crkvu.
Vrste medija: Pergamena
Vrste građe: isprave
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Povelje koje je darovao Kukuljević bile su složene po kronološkom redu i tako signirane tekućim brojem, dok povelje otkupljene od Rismonda nisu bile signirane. Na zbirci je radio arhivist Bartol Zmajić koji je povelje iznova signirao tekućim brojem dodijelivši uz broj skraćeni naziv zbirke: "Mon. antiquiss." Proučavajući zbirku, zamijetio je da jedna povelja nedostaje (Popis posjeda i međa splitskog samostana), u čemu se s njim složio tadašnji ravnatelj Arhiva Josip Matasović. Međutim, pogrešno su zaključili kako ta povelja nedostaje jer se ona, naime, nalazila u zbirci HR-HDA-877 (Razne srednjovjekovne isprave). Rezultati Zmajićevog rada na zbirci su bili objelodanjeni u njegovom opisu zbirke za potrebe "Vodiča kroz arhivsku građu", čija je prva redakcija bila završena 1964. Povelje iz ove zbirke bile su sustavno objavljivanje u nekoliko diplomatičkih edicija, započevši s djelom Franje Račkog: "Documenta historicae chroaticae periodum antiquam illustrantia", zatim u "Diplomatičkom zborniku" Tadije Smičiklasa te "Diplomatičkom zborniku" Jakova Stipišića i Miljena Šamšalovića, kao i u djelu Josipa Nagya: "Monumenta diplomatica I., isprave iz doba hrvatske narodne dinastije"
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999), te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Digitalno snimljeno.
Jezici: latinski
Pisma: latinica - beneventana ; latinica - gotica ; karolina
Obavijesna pomagala: HDA-876/V - 1 Najstarije hrvatske povelje (vodič)
Restauracija: Povelje su pojedinačno restaurirane.
Literatura: Bojničić, Ivan. A hórvat-szlavón országos levéltár, Budapest: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára, .str. 99.
Šufflay, Milan. A két Arbei iker - oklevél, Budapest: 1905,
Novak, Viktor. Analiza razvoda zemalja manastira Sv. Benedikta u Splitu, Split : 1926,
Kukuljević Sakcinski, Ivan. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae = Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske s Dalmacijom i Slavonijom , Zagreb : Tisak D. Albrechta, 1874-1875,
Lučić, Ivan. De regno Dalmatiae et Croatiae: libri sex , Vindobonae : Impensis Ioannis Pavli Kravs, 1788,
Klaić, Nada. Diplomatička analiza isprava iz doba hrvatskih narodnih vladara, I. dio, Zagreb : Povijesno društvo Hrvatske, 1965,
Klaić, Nada. Diplomatička analiza isprava iz doba hrvatskih narodnih vladara, II. dio, Zagreb : Povijesno društvo Hrvatske, 1966-1967,
Rački, Franjo. Documenta historiae Chroaticae periodum antiqua illustrantia, Zagreb : Akademija znanosti i umjetnosti, 1877,
Novak, Viktor. Dva splitska falsifikata,darovnica kralja Zvonimira benediktinkama u Splitu 1078. i potvrda iste kralja Stjepana II. 1089, Zagreb - Split : 1924,
Šufflay, Milan. Dvije listine o hrvatskim kraljevima. Preokret o njihovoj autentičnosti, Split: 1928,
Laszowski, Emilij. Historia et status Archivi Regnorum Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae Zagrabiae, Zagreb: 1910, .str. 20-21.
Rački, Franjo. Hrvatska dvorska kancelarija i njezine isprave za vladavine narodne dinastije, Zagreb: JAZU, 1876,
Novak, Viktor. Hrvatske isprave iz doba narodne dinastije, Zagreb: Matica hrvatska, 1925,
Gunjača, Stjepan. Ispravci i dopune starijoj hrvatskoj historiji, knjiga 1, Zagreb: Školska knjiga, Centar za kulturnu djelatnost omladine, 1973, .str. 373-439.
Katić, Lovre. Još o darovnicama Zvonimira i Stjepana II. koludricama sv. Benedikta u Splitu , Split: 1926-1927,
Kukuljević Sakcinski, Ivan. Jura Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae: Pars I. Volumen I, Zagrabiae : Velocibus typis dris. Ludovici Gaj, 1861 ,
Radić, Frano. Može li se vjerovati u autentičnost Krešimirove listine privilegija rapskoj biskupiji, Knin: Glasilo Hrvatskoga starinarskog društva u Kninu, 1903,
Klaić, Nada. O falsifikatima splitskih benediktinki, Split: Arheološki muzej, 1961 - 1962,
Rački, Franjo. Podmetnute, sumnjive i prerađene listine hrvatske do 12. vieka, Zagreb: JAZU, 1878,
Šišić, Ferdo. Priručnik izvora hrvatske historije, dio I., čest I. (do god. 1107.), Zagreb: Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada, 1914,
Klaić, Nada. Rapski falsifikati, Zadar : Institut za historijske nauke, 1955,
Novak, Viktor. Scriptvra beneventana, Zagreb : 1920,
Rački, Franjo. Stari priepisi hrvatskih isprava do 12. vieka prema maticama, Zagreb: JAZU, 1876,
Nagy, Josip. Tradicija isprava iz doba hrvatske narodne dinastije izdanih u korist zadarskog samostana sv. Krševana, [Zagreb] : Jugoslavenska akademija, 1925,
Identifikator: HR-HDA/AJ 4793
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica