Facebook
HR-HDA-1231 - Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske (fond)
1 - Glavni odbor Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Hrvatske (podfond)
6 - Okružni odbor Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Hrvatske za Karlovac (serija)
1 - Dokumenti Okružnog odbora USAOH-a Karlovac (podserija)
1 - KK SKOJ-a Veljun šalje Okr. odboru USAOJ-a Karlovac dopis u kojem javlja o otvaranju prve omladinske bolnice (predmet)
2 - Kotarski odbor USAOJ-a Vrginmost šalje Inicijativnom Okružnom odboru USAOJ-a Karlovac izvještaj s prvog sastanka kotarskog odbora (predmet)
3 - Kotarski odbor USAOJ-a Veljun šalje Okružnom Inicijativnom odboru USAOH-a Karlovac dopis o izvršenju direktive u vezi osnivanja prehrambenih komisija i zdravstvenih stanica (predmet)
4 - Kotarski odbor USAOH-a Veljun šalje Okružnom odboru USAOH-a Karlovac izvještaj sa sastanka odbora (predmet)
5 - Privremeni Okružni odbor USAOJ-a Karlovac šalje OK KPH Karlovac prvomajsku čestitku (predmet)
6 - Okružni odbor USAOH-a Kordun Karlovac dostavlja Vrhovnom komandantu NOV i POJ prvomajski pozdrav omladine (predmet)
7 - Općinski NOO Vojnić šalje Okružnom odboru USAOJ-a Karlovac dopis o nedolasku radničkog bataljona na akciju (predmet)
8 - KK SKOJ-a Veljun šalje Privremenom odboru USAOJ-a Karlovac dopis u kojem javlja da bolnica u Skradu oskudijeva u hrani (predmet)
9 - Inicijativni odbor USAOJ-a Slunj šalje Privremenom Okružnom odboru USAOJ-a Kordun izvještaj o situaciji na terenu (predmet)
10 - Kotarski odbor USAOJ-a Vrginmost šalje Okružnom odboru USAOJ-a Karlovac izvještaj sa sastanka (predmet)
1234567
Naziv: Dokumenti Okružnog odbora USAOH-a Karlovac (podserija)
Signatura: HR-HDA-1231-1-6-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1943 - 1943
Identifikator: HR-HDA/AJ 101192