Facebook
Naziv: Okružni inspektorat Varaždin (fond)
Signatura: HR-HDA-181
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: OI/V (hrvatski)
Razdoblje: 1929 - 1933
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 8 kut.
Odgovornost: Okružni inspektorat Varaždin (stvaratelj) (1929-1934)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1951. i 1953. godine, po službenoj dužnosti, iz Sabornice te od Ministarstva unutarnjih poslova NRH (knj. akvizicija br. 20/1951 i 13/1953). Dio gradiva preuzet je 1954. godine po službenoj dužnosti od Historijskog odjeljka CK SKH (akv. br. 14/1954). Gradivo koje je u međuvremenu bilo izdvojeno za potrebe Arhiva Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (AIHRPH) i njegovih zbirki, preuzeto je u HDA 1995. (akv. br. 52/1995). Većina zbirki nije integrirana u izvorne fondove, pa se tako dio spisa Okružnog inspektorata Varaždin i dalje nalazi u njima.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži izvještaje o pregledu poslovanja kotarskih (sreskih) načelstava i općinskih uprava, izvješća o stanju javne sigurnosti na području pojedinih kotareva, evidencije bugarskih i mađarskih političkih emigranata, izvještaj o djelovanju hrvatskih emigranata na teritoriju pojedinih kotarskih načelstava, četverogodišnji izvještaj o radu Inspektorata, uputstva za izdavanje dozvole boravka ruskim emigrantima, spise o ocjenjivanju službenika opće uprave, upute za rad okružnih inspektora, izvještaj o izmjenama općinskih odbora i rasturanju antidržavnog tiska, obavijesti o pripremama terorističkih akcija i atentata od strane hrvatskih i makedonskih emigranata, okružnice o osnivanju i ukidanju pojedinih sudova, uputstva za primjenu Pravilnika o polaganju stručnih ispita, razna uputstva vezana za Zakon o državljanstvu i dr.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su razvrstani u serije: strogo povjerljivi spisi, povjerljivi spisi i opći spisi, a unutar serija prema rastućem urudžbenom broju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-180/SI - 1 Okružni inspektorat Varaždin - Varaždin (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 142: Savska banovina. Ban i pomoćnik bana (Kabinet Bana)
HR-HDA- 144: Savska banovina. Upravno odjeljenje
HR-HDA- 145: Savska banovina. Odjeljak upravnog odjeljenja za državnu zaštitu
HR-HDA- 153: Inspektorski odsjek Banske uprave Savske banovine
HR-HDA- 1349: Periodička izvješća o kretanju komunizma
HR-HDA- 1350: Sindikati
HR-HDA- 1352: Pobune, štrajkovi i pokreti radnika i seljaka
HR-HDA- 1353: Građanske stranke i društva
HR-HDA- 1354: Režimske i reakcionarne organizacije
HR-HDA- 1357: Zbirka kontrarevolucija i bjelogardejci
HR-HDA- 1358: Zbirka špijunaža i peta kolona
HR-HDA- 1361: Cenzura i zabrana tiska
HR-HDA- 1363: Politička situacija
HR-HDA- 1364: Izbori u Kraljevini Jugoslaviji
Napomena o dopunskim izvorima: U Arhivu Jugoslavije čuva se fond AJ 14 - Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije (1918-1941).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4156
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica