Facebook
Naziv: Općinsko poglavarstvo Aleksandrovo (fond)
Signatura: HR-DARI-654
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: OpA (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1923 - 1941
Arhivske jedinica: 0.60 d/m
Tehničke jedinica: 22 knj. ; 2 kut. ; 1 svež
Odgovornost: Općina Aleksandrovo. Poglavarstvo (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je prije 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Mjesnog ureda Punat, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1955. godine. Preuzeto je u DAR 1970. od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Predmetni fond je tada fizički bio priključen fondu Narodni odbot općine Punat ( HR-DARI-96) ali gradivo u spomenutoj publikaciji nije bilo iskazano. Fond je oblikovan 2005. godine, tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, a iste godine je od Općine Punat preuzeta manja količina gradiva istog fonda. Godine 2015. fond je dopunjen s nekoliko spisa iz otkupa.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62) i 24. veljače 2005. od Općine Punat (DAR: Klasa 036-05/05-02/01). Otkup 2015. od Nenada Vrhovskog iz Punta. DARI, klasa: 036-05/15-05/01.
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji uglavnom od raznih novačkih evidencija (regrutni popisi mladića i registri rođenih), a osim njih sačuvan je samo jedan imenik poslovnih knjižica, jedna evidencija neimenovanih izdataka, nekoliko službeničkih knjižica Teodora Žica, građevna dozvola Galjanić Jelisave udove Iva za dogradnju kuće br. 113 u Puntu iz 1925./26. te oglas u svezi izbora poslanika za Narodnu skupštinu Kraljevine SHS iz 1925.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Općina Punat (HR-DARI-653), Turistički odbor Punat (HR-DARI-655), Općinski narodnooslobodilački odbor Punat (HR-DARI-656), Mjesni narodni odbor Punat (HR-DARI-1013), Narodni odbor općine Punat (HR-DARI-96) i Mjesni ured Punat (HR-DARI-1022), kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je nadalje podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije grupe sređeno je po sadržajnim cjelinama.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, oštećeni su uvezi knjiga
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 56: Kotarski građevni uredi u Sušaku
HR-HDA- 142: Savska banovina. Ban i pomoćnik bana (Kabinet Bana)
HR-HDA- 143: Savska banovina. Opće odjeljenje
HR-HDA- 144: Savska banovina. Upravno odjeljenje
HR-HDA- 145: Savska banovina. Odjeljak upravnog odjeljenja za državnu zaštitu
HR-HDA- 146: Savska banovina. Poljoprivredno odjeljenje
HR-HDA- 147: Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje
HR-HDA- 148: Savska banovina. Tehničko odjeljenje
HR-HDA- 149: Savska Banovina. Odjeljenje za socijalnu politiku i narodno zdravlje
HR-HDA- 150: Savska banovina. Financijsko odjeljenje
HR-HDA- 151: Savska Banovina. Odjeljenje za trgovinu, obrt i industriju
HR-HDA- 155: Banovina Hrvatska. Kabinet bana
HR-HDA- 156: Banovina Hrvatska. Predsjednički ured bana
HR-HDA- 157: Banovina Hrvatska. Odjel za unutarnje poslove
HR-HDA- 158: Banovina Hrvatska. Odjeljak za državnu zaštitu
HR-HDA- 159: Banovina Hrvatska. Odjel za prosvjetu
HR-HDA- 160: Banovina Hrvatska. Odjel za pravosuđe
HR-HDA- 161: Banovina Hrvatska. Odjel za seljačko gospodarstvo
HR-HDA- 163: Banovina Hrvatska. Odjel za obrt, industriju i trgovinu
HR-HDA- 164: Banovina Hrvatska. Odjel za tehničke radove
HR-HDA- 165: Banovina Hrvatska. Odjel za narodno zdravlje
HR-HDA- 166: Banovina Hrvatska. Odjel za financijalne poslove
HR-HDA- 1194: Banovina Hrvatska. Odjel za socijalnu politiku
HR-HDA- 2004: Banovina Hrvatska. Samostalni odsjek za veterinarstvo
Literatura: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 528
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 48, 903
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose knjige 217-236 i 269-270 te kutije 240-241 i 256
Identifikator: HR-DARI/AJ 12319
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica